TRADITIONES • 42/1 • 2013

Submitted by stanka on Tue, 07/05/2013 - 10:06.
RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES AND ESSAYS
Monika Vrzgulova, The Year 1968 in the Memory of One Generation (Leto 1968 v spominu ene generacije)
Nataša Gregorič Bon, Iz postkomunistične »tranzicije« na »prag Evrope«? Evroorientalizmi v južni Albaniji (From Postcommunist “Transition” to the “Doorstep of Europe”?: Euroorientalisms in Southern Albania)
Vesna V. Godina, »Čista havajska kri« kot kriterij oblikovanja skupine havajskih staroselcev (“Pure Hawaiian Blood” as a Criteria for Formation of the Group of Hawaiian Natives)
Marjetka Golež Kaučič, “A Bunny is a Beautiful Thing” or Animals as Machines (!?): The Perception of the Animal World in Slovenian Folk Songs (≫Zajček je lepa reč ali živali kot stroji (!?). Dojemanje živalskega sveta v slovenskih ljudskih pesmih)
Jerneja Vrabič, Odsevi materialne kulture v šaljivih in zabavljivih ljudskih pesmih Štrekljeve zbirke (Reflections of the Material Culture in the Humorous and Mocking Songs from Karel Štrekelj’s Collection)
Marjeta Pisk, Ponovno o oblikovanju in razvoju glasbene folkloristike (Revisiting the Formation and Development of Folk Music Studies)
Bojan Knific, Interpretiranje plesnega izročila. Lokalno, nacionalno in nadnacionalno (Interpreting Folk Dance Heritage: Local, National and Transnational Level)
Špela Ledinek Lozej, Stanovanjska kultura v etnološki vedi (Dwelling Culture in Ethnology)
Melanija Belaj, Food Research in Croatian Ethnology (Raziskave prehrane v hrvaški etnologiji)

O (NESNOVNI) DEDIŠČINI / ON (INTANGIBLE) HERITAGE
Roberto Dapit, Razsežnost sodobnega ustnega izročila v Reziji (Italija) (La dimensione della tradizione orale contemporanea a Resia (Italia)
Monika Kropej, Istrian Folk Narrative Tradition from the Perspective of Changing Borders (Istrska pripovedna tradicija skozi perspektivo spreminjajočih se mej)
Zvezda Koželj, Etnolog in celostno ohranjanje kulturne dediščine (Ethnologist and the Integral Approach to Cultural Heritage Protection)
Bojana Rogelj Škafar, Čuvarji spomina in ponudniki znanja. Kulturna dediščina v sodobnem etnološkem muzeju (The Keepers of Memory and the Providers of Knowledge: Cultural heritage in the Contemporary Ethnological Museum)
Adela Pukl, O razmerju med nesnovno kulturno dediščino in zbirko vraževerja v Slovenskem etnografskem muzeju (On the Relationship between Intangible Cultural Heritage and the Collection of Superstitions at the Slovene Ethnographic Museum)
Jurij Fikfak, Koroški politični rituali in kompetitivni diskurzi (Carinthian Political Rituals and Competing Discourses)

IN MEMORIAM
Barbara Ivančič Kutin, Janez Dolenc (1926-2013)
 
POROČILA O KNJIGAH IN DOGODKIH / BOOK REVIEWS AND REPORTS