Traditiones, 42-1, 2013, 109–123

Objavil stanka, dne Tor, 07/01/2014 - 14:15.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420106   (PDF )

Naslov/Title Ponovno o oblikovanju in razvoju glasbene folkloristike/ Revisiting the formation and development of folk music studies

Avtorica/Author Marjeta Pisk

Izvleček Članek obravnava nastanek in razvoj slovenske glasbene folkloristike, ki je izšla iz filologije in se je formirala soča- sno z nastajajočim konceptom etničnosti. Pri tem se članek osredinja na proces konstruiranja objekta folklorističnega raziskovanja.

Abstract  This article discusses the formation and development of Slovenian folk music studies, which originated in philology and was shaped simultaneously with the emerging concept of ethnicity. It focuses on the process of constructing the research object of folklore studies.

Ključne besede
folkloristika, kulturni nacionalizem, nacionalizacija ljudske kulture, konstrukcija fenomenov.

Keywords

folklore studies, cultural nationalism, nationalization of folk culture, phenomena construction.

Viri/References
Anttonen, Pertti J.
2005 Tradition through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki:
Finnish Literature Society (Studia Fennica Folklorica; 15).
Arhiv GNI
Arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.
Barbo, Matjaž
2003 Slovenske ljudske pesmi v obdelavi za zbor. V: Slovenska zborovska stvaritev II. Ljudske pesmi.
Ljubljana: JSKD, 155–161.
Bauman, Richard
1975 (1972) Differential Identity and Social Base of Folklore. V: Paredes, Americo in Richard Bauman
(ur.), Toward New Perspectives in Folklore. Austin in London: University of Texas Press, 31–41.
Baumann, Max Peter
2000 The Local  and the Global: Traditional Music Instruments and Modernization. The World of Music
42 (3): 121–144.
Bendix, Regina
1997 In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison, WI, in London: University
of Wisconsin Press.
2000 The Pleasure of the Ear: Toward an Ethnography of Listening. Cultural Analysis 1: 33–50.
2002 The Uses of Disciplinary History. Radical History Reviwe. The Uses of the Folk. Fall 2002, 84:
110–114. [DOI: 10.1215/01636545-2002-84-110].
Berger, John
1972 Ways of Seeing: Based on the BBC television series. London: British Broadcasting Corporation
(Penguin books).
Berkhofer, Robert F.
1995 Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. Cambridge, MA, in London: The Belknap
Press of Harvard University Press.
Bhabha, Homi
1994 The Location of Culture. London in New York: Routledge.
Bohlman, Philip V.
2004 The Music of European Nationalism: Cultural Identity and Modern History. 
Santa Barbara, CA
(etc.): ABC-CLIO.
Bourdieu, Pierre
1978 Postface. V: Bourdieu, Pierre, Reflections on Fieldwork in Marocco. 
Berkeley: A Quantum book,
University of California/Princeton Press.
Fikfak, Jurij
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU,
Založba ZRC, Forma 7.
2005 O recepciji in produkciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov. 
Traditiones 34 (2):
75–86. [DOI: 10.3986/Traditio2005340205].
2006 Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. Traditiones 35 (2): 141–154. [DOI:
10.3986/Traditio2006350208].
2008 Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37
(2): 27–44. [DOI: 10.3986/Traditio2008370202].
Glasnik SED
1968 Posvetovanje slovenskih etnografov v Škofji Loki. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 9 (4):
1–4.
Hofman, Ana
2011            Folklorni festival Beltinci v Prekmurju med nacionalnim in transnacionalnim glasbenim prostorom.
V: Petrović, Tanja (ur.), Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana:
ZRC SAZU, 257–278.
Holbek, Bengt
1981 (1979) Tacit Assumptions. Folklore Forum 14 (2): 121–140.
Honko, Lauri
1988 Tradition and Cultural Identity. Uppsala.
Juvan, Marko
2006 On the Fate of the »Great« Genre. V: Dolinar, Darko in Marko Juvan (ur.), Writing Literary History:
Selected Perspectives form Central Europe. 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 17–46.
Juvančič, Katarina
2005 The Popularization of Slovenian Folk Music between the Local and Global: Redemption or Downfall
of National Heritage. Traditiones 34 (1): 209–219. [DOI: 10.3986/Traditio2005340117].
Kapchan, Deborah
1993 Hybridization and the Marketplace. Western Folklore 52: 303–326. [DOI:

 
].
Klobčar, Marija
2010            Zvrstnost slovenskih ljudskih pesmi. Refleksija pesemskega razvoja ali pogledov nanj. Traditiones
39 (2): 124–145. [DOI: 10.3986/traditio2010390208].
2011     Real and Virtual Spaces of Revisiting the Question “What to Do With Folklore?” Traditiones 40
(3): 5–15. [DOI: 10.3986/traditio2011400301].
2012a Itinerant Singers in Slovenia: Views on a Distinct Phenomenon. V: McKean, Thomas A. (ur.), Songs
of People on the Move. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 3–15.
2012b Ritualism as a Reflection of Social Transformation and the Researcher‘s (lack of) Power. Traditiones
41 (1): 159–174. [DOI: 10.3986/Traditio2012410114].
Kovačič, Mojca
2012a »Pa se sliš.« 
Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2012b In Search of the "Folk Character" we would like to hear: The Dichotomy between Folk, the Profession
and the Scholarship. Traditiones 41 (1): 77–90. [DOI: 10.3986/traditio2012410107].
Krek, Gregor
1869 Ueber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie. Wien: Druck
von L. Sommer.
Kremenšek, Slavko
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.),
Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in FF, 9–65.
Kumer, Zmaga
1973 Posledice vpliva soseščine jezikovno različnih narodov na njih pesemsko izročilo. 
V: Kumer, Zmaga
(ur.), Rad 18. kongresa Saveza folklorista Jugoslavije. Bovec 1971. Ljubljana, 97–101.
1978 Ljudska pesem v sodobnosti. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo.
Ljubljana: Partizanska knjiga, 335–364.
1991     France Marolt (1891–1951) (Ob stoletnici rojstva slovenskega etnomuzikologa). Traditiones 20:
9–28.
1996 Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRC SAZU.
Kunej, Rebeka
2010     Staro na nov način. 
Ljudska plesna dediščina in folklorne skupine. Etnolog 20 (71), 135–148.
McCann, Anthony
2003 Questioning Educational Strategies: The Challenges of a Radical Pedagogy in Discussions about Irish
traditional Culture (http://www.beyondthecommons.com/crosbhealach.html, dostopno 5. 1. 2005).
Muršič, Rajko
2000 Trate vaše in naše mladosti. Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil.
2002 Univerzalne vsebine Vodovnikovega pohorskega pesemskega koša na vstopu v 21. stoletje. Etnolog
12 (63): 17–27.
Novak, Vilko
1956     O bistvu etnografije in njeni metodi. Slovenski etnograf 9: 7–16.
1972 Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones 1: 27–52.
Pisk, Marjeta
2012 Kontekst v raziskavah ljudske pesemske tradicije. Območje Goriških brd (Disertacija). Nova Gorica:
Univerza v Novi Gorici.
Rieuwerts, Sigrid
1991     Field-Collecting of English and Scottish Ballads: A Researcher’s Point of View. V: Jonsson, Bengt
R. (ur.), The Stocholm Ballad Conference. Stocholm: Svenskt Visarkiv, 237–246.
Rogelj Škafar, Bojana
2011            Upodobljene sledi narodne identitete. Zbirka risanih zapisov učencev Otona Grebenca v Slovenskem
etnografskem muzeju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Ethnographica  Dissertationes; 1).
Ronström, Owe
1996 Revival Reconsidered. The World of Music 38 (3): 520.
Salzman, Philip Carl
2001 Understanding Culture: An Introduction to Anthropological Theory. Prospect Heights, Illinois:
Waveland Press, Inc.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU.
2002 Murkov zaris etnologije v filološkem narodopisju. V: Evropsko leto jezikov; Sodobna slovenska knji-
ževnost; Matija Murko / Slovenski slavistični kongres, Nova Gorica in Gorica, 5.-7. oktober 2001.
Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 167–183.
Stanonik, Marija
1992 Slovstvena folklora kot terminološko vprašanje. Traditiones 21: 25–72.
Stewart, Susan
1991     Crimes of Writing. New York: Oxford University Press.
Soča
Soča. Organ slovenskega političnega družtva goriškega za brambo narodnih pravic. Gorica.
Šivic, Urša
2008 »Po jezeru bliz Triglava.« Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja. Ljubljana:
Založba ZRC, ZRC SAZU.
Štritof, Anton
1908 Nabirajte narodne pesmi! Koledar Mohorjeve družbe 1908, 33–36.
Toelken, Barre
1996 The Dynamics of Folklore. Rev. and exp. ed. Logan, Utah: Utah State University Press.
Tokarz, Boźena
2006 Literary History and Its Object. V: Dolinar, Darko in Marko Juvan (ur.), Writing Literary History:
Selected Perspectives form Central Europe. 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 103–115.
Verbuč, David
2009 “Sequencing” and “Successiveness” as Meaningful Units of Music Performance of Primož Villagers
form Upper Savinja Valley (North Slovenia). V: Kam bi s to folkloro? Zbornik povzetkov in program.
Glasbenonarodopisni inštitut. Ljubljana, 24.–29. 9. 2009, 75.
Vodušek, Valens
2003 Etnomuzikološki članki in razprave (ur. Terseglav, Marko in Robert Vrčon). Ljubljana: Založba ZRC.
Vurnik, Stanko
1930 Studija o stilu slovenske ljudske glasbe. Dom in svet 43, 8: 238–241, 310–318.
s. a. (1984) Predavanje o ljudski umetnosti. Traditiones 13 (1984): 130–135.