Traditiones, 42-1, 2013, 125–142

Objavil stanka, dne Tor, 07/01/2014 - 14:20.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420107   (PDF )

Naslov/Title Interpretiranje plesnega izročila: lokalno, nacionalno in nadnacionalno/ Interpreting folk dance heritage: local, national and transnational level

Avtor/Author Bojan Knific

Izvleček Programska različnost evropskih folklornih skupin je deloma povezana z različnostjo plesnega in drugega izročila, a bolj kot različnost izročil nanjo vplivajo selekcije pričevanj o plesnem izročilu in njegovo folkloriziranje. Folklorna dejavnost se namreč uresničuje s poudarjanjem drugačnosti našega izročila od izročila drugih, in sicer že v nacionalnih mejah, ko so nekatere prvine plesnega izročila določenega območja poudarjene in druge zapostavljene. Še bolj pa se to kaže, če primerjamo dojemanje in interpretiranje izročila na mednarodni ravni. Glede načinov folkloriziranja izročila obstajajo nadnacionalna kulturna območja s posebnostmi, ki vodijo k podobnosti programov folklornih skupin med njimi, in različnosti, če se primerjajo s skupinami zunaj njih.

Abstract  The variety among programmes of the European folk dance groups is partly linked to the diversity of dance and other traditions, but is due more to the selection of testimonies on dance tradition and their folklorization. Folk dance activ- ity is namely actualized in emphasizing the distinctiveness of Our tradition from the tradition of Others. This is not only the case within national borders, where certain elements of the dance tradition of a certain area have been exposed and the others neglected, but even more so when we compare the perception and interpretation of traditions on an international level. Concerning the transformation of traditions into folk traditions, there exist transnational cultural areas with their own features that account for the resemblances among the programmes of the folk dance groups within the areas as well as the differences when comparing dances from different areas.

Ključne besede
folklorna skupina, plesno izročilo, ljudski ples, folklorni ples, folklorizem.

Keywords

folk dance group, folk dance heritage, folk dance, folkloric dance, folklorism.

Viri/References
Barker, Cris
2000 Cultural Studies: Theory and Practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Pulications.
Cash, Jennifer
2002 After The Folkloric Movement: Traditional Life in Post-Socialist Moldova. Anthropology of East
Europe Review 20 (2) (http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/v20n2/Cash.pdf ; 15. 3. 2008).
2007 Origins, Memory, and Identity: “Villages” and the Politics of Nationalism in the Republic of Moldova.
East European Politics and Societies 21: 588. [DOI: 10.1177/0888325407307351].
Ciubrinskas, Vytis
2000 Revival of Tradition for Reconstruction of Identity: Lithuanian Case. Folk: Journal of Danish
Ethnographic Society 40: 19–40.
Filippou, Filippos (idr.)
2006 The Folk Dance as Theatrical Performance and the Training of Dance Teachers. Arts and Humanities
in Higher Education 5: 51–63. [DOI:
10.1177/1474022206060081].
Fügedi, Marta
2000 The Discovery of Matyo Folk Art. Hungarian Heritage 1: 9–18.
Glick Schiller, Nina
2005 Transnational Social Fields and Imperialism: Bringing a Theory of Power to Transnational Studies.
Anthropological Theory 5 (4): 439–461.
Hannerz, Ulf
1998 Transnational Research. V: Russell Bernard, H. (ur.), Handook of Methods in Cultural Anthropology.
Walnut Creek (etc.): Altamira Press, 235–256.
Hofer, Tamás
1991            Construction of  the “Folk Cultural Heritage” in Hungary and Rival Versions of National Identity.
Ethnologia Europaea 21: 145–170.
Kanneva, Nadia
2011     National Identity Lite: Nation Branding in Post-Communist Romania and Bulgaria. International
Journal of Cultural Studies 14 (2): 191–207. [DOI:
10.1177/1367877910382181].
Kavanagh, Donncha, Carmen Kuhling in Kieran Keohane
2008 Dance-Work: Images of Organization in Irish Dance. Organization 15 (5): 725–742. [DOI:
10.1177/1350508408093650].
Kearney, Michael
1995 The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism. Annual
Review of Anthropology 24: 547–565. [DOI:
10.1146/annurev.anthro.24.1.547 ali 10.1146/annurev.an.24.100195.002555].
Kendirbaeva, Gulnar
1994 Folklore and Folklorism in Kazakhstan. Asian Folklore Studies 53: 97–123. [DOI:
10.2307/1178561].
Klimt, Andrea
2005 Performing Portugueseness in Germany. Etnografica 9 (1): 103–121.
Knific, Bojan
2010     Folklornikom s(m)o vzeli noše. Kostumiranje folklornih skupin  med historično pričevalnostjo in
istovetnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti.
Kunej, Rebeka
2006 Transformacije ljudskega plesa v predstavah za »druge«. 
Primer treh kol iz Bele krajine. Traditiones
35 (1): 123–134. [DOI: 10.3986/Traditio2006350106].
2008 Štajeriš (Steierisch) among Slovenians. Narodna umjetnost 45 (1): 149–166.
2010     Staro na nov način. Etnolog 20: 135–148.
Kuutma, Kristin
1997 Changes in Folk Culture and Folklore Ensembles. Folklore 6 (http://www.folklore.ee/folklore/
vol6/krifolk6.htm; 21. 12. 2006).
1998 Festival as Communicative Performance and Celebration of Ethnicity. Folklore 7 (http://www.
folklore.ee/folklore/index.html; 7. 10. 2005).
Luz Martinez, Iversis
2002 Danzas Nacionalistas: The Representitation of History through Folkloric Dance in Venezuela.
Critique of Antropology 22 (3): 257–282. [DOI:
10.1177/0308275X02022003758].
Muršič, Rajko
2005 Kvadratura kroga dediščine. Toposi ideologij na sečišču starega in novega ter tujega in domačega. V:
Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta,
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 25–40.
Rihtman-Auguštin, Dunja
2001 Etnologija in etnomit. Zagreb: ABS95.
Rüütel, Ingrid
2003 The Singing Revolution (http://www.eurotradmusic.net/news/article.asp?lang=en&Nr=140; 8.
9. 2006).
Vail, June A.
2003 Staging “Sweden”: A Typology for Folk Dance in Performance. Scandinavian Studies 75: 89–102
(http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-3049609/Staging-Sweden-a-typology-for.html; 28. 2.
2008).
Vitez, Zorica
2009 60 godina Lada. V: Vitez, Zorica in Miroslava Vučić (ur.), Lado. Hrvatsko nacionalno blago / Lado:
Croatian National Treasure. Zagreb: Školska knjiga, 11–14.