Traditiones, 42-1, 2013, 187–200

Objavil stanka, dne Wed, 08/01/2014 - 10:50.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420111   (PDF )

Naslov/Title Istrska pripovedna tradicja skozi perspektivo spreminjajočih se mej/ Istrian folk narrative tradition from the perspective of changing borders

Avtorica/Author Monika Kropej

Izvleček Članek obravnava ljudsko pripovedno izročilo Istre, v katerem odsevata kulturna krajina in vsakdanje življenje ljudi. Predstavljen je kratek pregled spreminjajočega se istrskega pripovednega izročila na tem območju, kjer danes s širitvijo Evropske unije formalne meje počasi izginjajo. Raziskava se opira na dela starejših piscev, prav tako pa tudi na objave novejših raziskovalcev in zbiralcev istrskega duhovnega izročila. Posebna pozornost je namenjena ljudskemu pripovednemu izročilu, povezanem s kulturno krajino, in vlogi, ki ga lahko ima pri ohranjanju kulturne podobe krajin ter oživljanju nesnovne dediščine, prav tako pa tudi pri preseganju etničnih, posredno pa tudi družbenih in ekonomskih problemov.

Abstract  This paper focuses on the folk narrative tradition of Istria, which reflect the area’s cultural landscape as well as the everyday life of its inhabitants. Presented is an overview of the changing narrative tradition in the area situated along presently disappearing formal state borders within the expanded European Union. The author explores older studies and research conducted by contemporary scholars who focused their scholarly interest in the spiritual culture of this area. Special interest is dedicated to the narrative tradition connected with cultural landscape, to traditional narratives as part of intangible heritage, as well as their role in overcoming ethnic as well as social and economic problems.

Ključne besede
Istra, regija, kulturna krajina, etničnost, meja, ljudsko pripovedništvo, nesnovna dediščina, tradicija, kultura.

Keywords

Istria, region, cultural landscape, ethnicity, border, folk narrative, intangible heritage, tradition, culture.

Viri/References
Anttonen, Pertti
2005 Tradition through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki:
Finnish Literature Society (Studia Fennica, Folklorica; 15).
Aškerc, Anton
1889 Attila in slovenska kraljica. Ljubljanski zvon 9 (8): 449.
Babudri, Francesco
1926 Fonti vive dei Veneto-Giuliani. 
Milano: Trevisini.
Bertoša, Miroslav and Robert Matijašić (eds.)
2005 Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
Bošković-Stulli, Maja
1959   Istarske narodne priče. Zagreb: Institut za narodnu umjetnost.
1960 Kresnik-Krsnik, ein Wesen aus der kroatischen und slovenischen Volksüberlieferung. Fabula 3:
275–298.
1986          Zakopanozlato.Hrvatskeusmene pripovijetke,predaje ilegendeizIstre.Pula:Čakavskisaborand Istarska
naklada ; Rijeka: „Otokar Keršovani“ and Edit; Rovinj: Centro di ricerche storiche (Sedmo kolo; 38).
Calvino, Italo
1956   Fiabe italiane. Torino: Einaudi.
Cerar, Irena
2009 Pravljične poti v zgodovino. Družinski izletniški vodnik. Ljubljana: Sidarta.
Cevc, Tone
1974   Okamenela živa bitja v slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones 3: 81–112.
Darovec, Darko
1992 Pregled zgodovine Istre. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Primorske novice
(Knjižnica Annales; 1).
Fikfak, Jurij (ed.)
1988 Jakob Volčič in njegovo delo. Zbornik prispevkov in gradivo / Jakov Volčić i njegovo delo. Zbornik
priloga i građe. Pazin in Ljubljana: Istarsko književno društvo »Jurija Dobrila«.
Frykman, Jonas
2002 Place for Something Else  Analysing a Cultural Imaginary. Ethnologia Europea 32 (2): 47–68.
Gorlato, Achille
1925   La Venezia Giulia, Trieste e Istria. Torino: Paravia.
1954 Vita Istriana. Venezia: Zanetti.
1978 Antiche leggende veneto-giuliane. Venezia: Tip. Helvetia.
Gorlato, Achille and Elio Predonzani
1951   I raconti delle notti lunari. Legende istriane. Torino: Paravia.
Grimm, Jacob and Wilhelm Grimm
1891          Deutche Sagen. 3. Aufl., besorgt v. Herman Grimm. 2 Teile in 1 Bd. Berlin: Nicolaische Verlags
Buchhandlung (1. Aufl.: I: 1816, II: 1818).
Hrobat, Katja
2010          Ko Baba dvigne krilo. Prostor in čas v folklori Krasa. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta (Razprave Filozofske fakultete).
Ive, Antonio
1888 Saggi di dialetto rovignese. 
In: Benussi, Bernardo, Storia documentata di Rovigno. Trieste: Tip. Del
Lloyd Austro-Ungarico [appendix 5–78].
1900 I dialetti ladino-veneti dell‘Istria. Strasburgo.
1993 Fiabe istriane (ed. critica a cura di L. Oretti). Gorizia: Editrice Goriziana.
Kockel, Ulrich
2007 Reflexive Traditions and Heritage Production. In: Kockel, Ullrich and Máiréad Nic Craith (eds.),
Cultural Heritages as Reflexive Traditions. New York: Palgrave Macmillan, 19–33.
Kropej, Monika
1997 K vprašanju slovenskih in hrvaških značilnosti v ljudskem pripovedništvu Primorja in Istre.
Traditiones 26: 271–282.
2008 Podoba ženskega lika v ljudskih verskih predstavah in šegah. In: Slavec Gradišnik, Ingrid and Helena
Ložar-Podlogar (eds.), Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1996). Ljubljana: Založba ZRC
(Opera ethnologica Slovenica) 427–455.
Ledinek, Špela and Nataša Rogelja
2000 Potepanja po poteh Šavrinke Marije. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika
SED; 32).
Lipovec Čebron, Uršula
2008 Krožere zdravja in bolezni. Tradicionalna in komplementarna medicina v Istri. Ljubljana: Filozofska
fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica; 24).
Lowenthal, David
1996 Possessed by the Past: The Heritage Crusade and the Spoils of History. 
New York: The Free Press.
Mailly, Anton von
1916          Mythen, Sagen, Märchen vom alten Grenzland am Isonzo.Volkskundliche Streifzüge. München: Hugo
Schmidt Verlag.
1922 Sagen aus Friaul und den Julischen Alpen. Leipzig: Dietrich‘sche Verlagsbuchhandlung.
1989          Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie (ed. critica a cura di M. Matičetov). 
3. ed. ampliata. Gorizia:
Editrice Goriziana.
Makarovič, Marija and Marta Košuta
2008 Ena duša in ena pamet. Škedenj: Slovensko kulturno društvo Ivan Grbec.
Matičetov , Milko
1948 O etnografiji in folklori zapadnih Slovencev. 
Slovenski etnograf 1: 9–56.
1948/49         Attila fra Italiani, Croati e Sloveni. Ce-fastu?24/25: 116–121.
1963–64        Pri slovenskih pravljičarjih. Bepo Malnar. Pionir 7: 202–203.
1972 Ljudsko pripovedništvo v slovenski Istri. In: Rad 17. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije.
Poreč 1970. Zagreb, 131–135.
Merhar, Boris
1956   Od kod Vodniku snov za basen Kos in brezen? 
Slovenski etnograf 9: 187–196.
Morato, Nada and Špela Pahor
2002 Mrak eno jutrnja. Štorje iz Slovenske Istre. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 25).
Nic Craith, Máiréad
2007 Cultural Heritages: Proces, Power, Commodification. In: Kockel, Ullrich and Máiréad Nic Craith
(eds.), Cultural Heritages as Reflexive Traditions. New York: Palgrave Macmillan, 1–18.
Nikočević, Lidija
2008 Iz »etnološkog mraka«. Avstrijski etnografski tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Pula:
Zavičajna naklada »Žakan Juri«.
Oretti , Laura
1994 Acaminando che ‚l va.... Repertoario della narrativa di tradizione orale delle comunita Italiane in
Istria. Trieste: Italo Svevo.
Peisker, Jan
1926 Tvarog, Jungfernsprung und Verwandtes. Blätter für Heimatkunde 4 (7–8): 49–57.
Perić-Polonijo, Tanja
1997 Hrvatske Narodne pjesme što se pjevaju u Istri I na Kvarnerskih otocih (Preštampane iz “Naše sloge”
potporom “Matice hrvatske”). Pazin: Istarsko književno društvo “Juraj Dobrila”.
Predonzani, Elio
1950   Motivi delle leggende istriane. 
Pagine istriane s. III, a. I, no. 4.
Puhar, Jana and Andrej Pleterski
2005 Krkavški kamen v ustnem izročilu in v sklopu obredne prostorske strukture. Studia mythologica
Slavica 8: 57–74.
Radole, Giuseppe
1969   Fiabe istriane raccolte a Barbana. Trieste: Comunita Istriane.
1977 Settanta nuove fiabe istriane. Trieste: Italo Svevo.
Ravbar Morato, Nada
2007 Kruh in ribe. Od Bržanije prek Trsta do Soče. Celje: Mohorjeva družba (Glasovi; 32).
Ravnik, Mojca and Zvona Ciglič
2004 Istra. In: Baš, A. (et al., eds.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, s. v.
Rutar, Simon
1899 Beneška Slovenija. Prirodoznanski in zgodovinski opis. Ljubljana: Slovenska matica.
Scotti, Giacomo
1960 Attila nelle leggende del popolo istriano. Panorama 9 (2): 16–17.
1976   Storie istriane. Milano: Fratelli Fabri.
Snoj, Marko
2009   Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan.
Šmitek, Zmago
2004 Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentsak založba.
Štok - Vojska, Nelda
2005 Istrske štorijce. Koper: Libris.
Tomasetig, Ada
1985          Pravce, ki so se v košu rodile, v Benečiji živele in k nam prišle. Trst: Založništvo tržaškega tiska;
Ljubljana: Borec.
Tommasini, Giacomo Filippo
1837   Costumanze nell Istria. 
Nei Commentari Storici-Geografici della Provincia dell‘Istria. Archeografo
Triestino vol . IV. Trieste.
Tomšič, Marjan
1989   Noč je moja, dan je tvoj. Istrske štorije. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 2).
Valvasor, Johann Weichard
1689 Die Ehre des Herzoghtums Krain I–IV. Laibach & Nürnberg.
Vidossi, Giuseppe
1910          Leggende d‘Attila in Istria. In: Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis II. Trieste: Il comitato
promotore, 1023–1037.
1936 Popolaresca. Ceni sullo studio delle tradizioni popolari. In: Chirone. Manuale di cultura popolare.
Trento: Ufficio di Trento, 443–468.
Weber, Irena
2007 Heritage Narratives on the Slovenian Coast: The Lion and the Attic. In: Kockel, Ullrich and Máiréad
Nic Craith (eds.), Cultural Heritages as Reflexive Traditions. New York: Palgrave Macmillan, 19–33.