Traditiones, 42-1, 2013, 89–108

Objavil stanka, dne Tor, 07/01/2014 - 14:07.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420105   (PDF )

Naslov/Title Odsevi materialne kulture v šaljivih in zabavljivih ljudskih pesmih Štrekljeve zbirke/ Reflections of the material culture in the humorous and mocking songs from Karel Štrekelj’s collection

Avtorica/Author Jerneja Vrabič

Izvleček Članek razkriva nekatere elemente materialne kulture, kakor so zapisani v zadnjem delu četrte knjige Štrekljeve zbirke Slovenske narodne pesmi (1895–1923). Pesmi so bile večinoma zbrane ob koncu 19. in na začetku 20. stole- tja. Avtorica obravnava način življenja, prehrano, načine oblačenja, predmete in izdelke, ki so bili v rabi med 18. in 20. stoletjem. Ob dejstvu, da ljudska pesem prehaja iz roda v rod, in da sta literarni in resnični svet prepletena, avtorica primerja ljudske pesmi in resnična dejstva družbenega življenja v preteklih stoletjih.

Abstract  The article explores selected elements of material culture as they are depicted in the fourth volume of Karel Štrekelj's collection Slovenske narodne pesmi (Slovenian Folk Songs, 1895–1923). The songs were mostly collected in late 19th and early 20th centuries. The author examines life-style and dietary habits, clothing manners, objects and artefacts used in the Slovenian territory in the past, spanning from 18th to 20th century. Assuming that folk songs pass from generation to generation and that the imaginary (literary) and the real worlds are intertwined and mutually influence each other, the author compares the lyrics of folk songs to the real phenomena of social life of the past centuries.

Ključne besede
slovenska ljudska pesem, prehrana, noša/oblačila, predmeti, Karel Štrekelj, 18., 19. in 20. stoletje, družbene skupine.

Keywords

Slovenian folk song, dietary habits, clothing, artefacts, Karel Štrekelj, 18th– 20th century, social groups.

Viri/References
Bahtin, Mihail M.
2008 (1965) Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. Ljubljana: LUD
Literatura.
Baš, Angelos
1987 Oblačilna kultura na Slovenskem v Prešernovem času. Ljubljana: DZS.
1992 Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju. Ljubljana: DZS.
Ben-Amos, Dan
1971     Toward a Definition of Folklore in Context. Journal of American Folklore 84 (331): 3–15. [DOI: 10.2307/539729].
Bogataj, Janez
1992 Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
Bras, Ljudmila
1991     Rokodelstvo in obrt. Slovenski etnograf 33–34: 207–246.
Eco, Umberto
1999 Šest sprehodov skozi pripovedne gozdove. Ljubljana: LUD Literatura.
Glonar, Joža
1923 Predgovor. V: SNP IV, 3–66.
Godina Golija, Maja
2003 Vegetables in the food culture of Slovenian urban population between 1850 and 1950. V: Hietala,
Marjatta in Tanja Vahtikari (ur.), The Landscape of Food: The Food Relationship of Town and Country
in Modern Times. Helsinki: Finnish Literature Society, 63–72.
2009 Slovenske kuharske knjige od 1869 do 1940. Vir za razumevanje vsakdanjika. V: Luthar, Oto in
Matejka Grkič (ur.), Rezine poželenja. Hrana in komunikacija v perspektivi humanističnih ved. Nova
Gorica: Univerza.
Golež, Marjetka
1991            Glasbeni inštrumenti v slovenski književnosti. V: Cvetko, Igor (ur.), Med godci in glasbili. Razgledi.
Ljubljana: ZRC, Inštitut za slovensko narodopisje, Sekcija za glasbeno narodopisje.
Golež Kaučič, Marjetka
2003 Ljudsko in umetno  dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU.
2009 Slovenian folk culture between national identity and European integration processes. Narodna
umjetnost 46 (1): 33–49.
Jezernik, Božidar
2012 Kava. Čarobni napoj. Ljubljana: Modrijan.
Kozorog, Miha
2011            Nekaj pripomb za več družbenega konteksta v slovenski folkloristiki. Traditiones 40 (3): 27–50.
[DOI: 10.3986/traditio2011400303].
Kranjec, Miško
1973 Izbrano delo II. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Krnjak, Franc
2003 O ljudskih grbih in še kaj v ormoški okolici (http://www2.arnes.si/~lkkpcj1/grbi_sre_kog_or/
oljudskihgrbihinsekajxxx.htm, 7. 2. 2011).
Kropej, Monika
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kumer, Zmaga
1968 Ljudska glasba med rešetarji in lončarji v Ribniški dolini. Maribor: Obzorja.
1983     Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica.
1996 Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRC SAZU.
2003 Od Ribnice do Rakitnice. Ljudska pesem in glasba v Ribniški dolini. (Spremno besedilo k zgoščenki).
Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitutu ZRC SAZU, Škrabčeva domačija Hrovača, Miklova hiša
Ribnica, 2003.
Makarovič, Gorazd
1991     Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem. Slovenski etnograf 33–34: 127–205.
Makarovič, Marija
1991a Oblačilna kultura agrarnega prebivalstva v 19. stoletju. Slovenski etnograf 33–34: 247–300.
1991b Zdravstvena kultura agrarnega prebivalstva v 19. stoletju. Slovenski etnograf 33–34: 481–528.
Novak, Vilko
1960 Slovenska ljudska kultura. Ljubljana: DZS.
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Petrič, Franci
b. n. l. Kum. Podružnična cerkev sv. Neže (http://www.kam.si/romarske_cerkve/hum.html, 28. 6. 2011).
Pisk, Marjeta
2006 Odsevi materialne kulture v Hrovatinovih zapisih ljudskih pesmi iz Goriških brd. Raziskovalna naloga.
Ljubljana: ZRC SAZU; Nova Gorica: Fakulteta za podiplomski študij.
Počkar, Ivanka
2005 Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov. Življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. stoletja do druge svetovne
vojne na primeu Brežic. Brežice: Društvo za oživitev mesta Brežice; Krško: Valvasorjev raziskovalni
center; Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.
Podlogar, Alenka
2010            Od sestavljanja pravokotnikov do krojenja. Vpogled v krojenje ženskih kmečkih oblačil na Slovenskem
od prve polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. Glasnik SED 50 (3, 4): 63–71.
Schippers, Thomas K.
2002 Od predmetov do simbolov. Spreminjajoče se perspektive pri proučevanju materialne kulture v
Evropi. Etnolog 12: 125−137.
Šlibar, Vladimir
1995            »Človek je, kar jé« (Ludvig Feuerbach). Prispevek k zgodovini meščanske prehrane v 19. stoletju.
V: Badovinac, Tanja in Rolanda Fugger Germadnik (ur.), To in ono o meščantvu v provinci. Celje:
Pokrajinski muzej, 19–25.
Slovenske narodne pesmi [SNP]
1895–1898       Slovenske narodne pesmi I. Ur. Karol Štrekelj. Ljubljana: Slovenska matica.
1908–1923            Slovenske narodne pesmi IV. Ur. Karel Štrekelj in Joža Glonar. Ljubljana: Slovenska matica.
Terseglav, Marko
2001 Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 201–220.
Tuma, Henrik
1997 Iz mojega življenja. 
Spomini, misli in izpovedi (ur. Branko Marušič). Ljubljana: Tuma.
Vodušek, Valens
2003 Etnomuzikološki članki in razprave (ur. Marko Terseglav in Robert Vrčon). Ljubljana: Založba ZRC,
ZRC SAZU.
Žagar, Janja
1991            Tekstil. V: Kos, Mateja in Matija Žargi (ur.), Gradovi minevajo, fabrike nastajajo. Industrijsko obli-
kovanje v 19. stoletju na Slovenskem (Vodnik / Katalog k razstavi v Narodnem muzeju). 
Ljubljana:
Narodni muzej, 57–63.
2004 Pokrivala / Headwear. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.