Traditiones, 42-1, 2013, 201–220

Objavil stanka, dne Wed, 08/01/2014 - 10:55.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420112   (PDF )

Naslov/Title Etnolog in celostno ohranjanje kulturne dediščine/ Ethnologist and the integral approach to cultural heritage protection

Avtorica/Author Zvezda Koželj

Izvleček Etnološki vidik in vsebine delovanja etnologov konservatorjev so kot osrednje zadolžitve pri postopkih ohranjanja kulturne dediščine prepoznali tudi snovalci novejše mednarodne in domače varstvene zakonodaje. Že utečene in dodatne naloge etnologov konservatorjev so predstavljene in utemeljene v varstveni zakonodaji in povezane v programski model delovanja etnologov konservatorjev. Ohranitev dediščine bi morala biti predsem vzajemna odločitev in naloga nosilcev kulturnih pojavov, lastnikov in stroke ob sodelovanju vseh potrebnih deležnikov. Izbrane kulturne pojave bi morali predstaviti v preverjenih, utečenih ali inovativnih rešitvah v več različicah, kot mogoče razvojne potenciale načrtovalcem na vseh, vertikalnih in horizontalnih ravneh.

Abstract  The planners of contemporary international and domestic protection legislation have now also recognized the crucial roles of the ethnological perspective and conservator-ethnologists in processes of cultural heritage conservation. The well-established and the additional tasks of conservator-ethnologists are presented and substantiated through the protective legal framework and connected in the work programme model of conservatorethnologists. Heritage preservation should be mainly a mutual decision and obligation of agents, proprietors and experts as well as all other stakeholders. The selected cultural phenomena should be presented with the help of tried and tested, recognised or innovative solutions as possible development potential to planners at all levels, both vertical and horizontal.

Ključne besede
etnologija, etnolog konservator, kulturna dediščina, celostno ohranjanje, programski model.

Keywords

ethnology, conservator-ethnologist, cultural heritage, integrated conservation, programme model.

Viri/References
Clark, Kate
2001 From Regulation to Participation: Cultural Heritage, Sustainable Development and Citizenship. V:
Weber, Raymond (ur.), Forward Planning: The Function of Cultural Heritage in a Changing Europe.
Strasbourg: Council of Europe Publishing, 103–112.
Council of Europe
2002 European Cultural Heritage (Volume I)  International Co-operation: Collected Texts. Strasbourg:
Council of Europe Publishing.
2003 Declaration on the Territorial Dimension of Sustainable Development
(http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/confminist1-15/13edeclarationljubljana
_EN.asp).
2005 Framework Convention of the Council of Europe on the Value of Cultural Heritage for Society and its
Explanatory Report
(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=199&CM=8&CL=ENG).
Delak Koželj, Zvezda
1997 Etnologija v dejavnosti nepremične kulturne dediščine. Glasnik SED 37 (1–2): 3–8.
2000 Politika varstva stavbne dediščine v Sloveniji. Glasnik SED 40 (3–4): 55–58 .
2005 Etnologija in kulturna dediščine. Definicije, vloge, pomeni. V: Hudales, Jože in Nataša Visočnik
(ur.), Dediščina v rokah stroke. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska
fakulteta (Županičeva knjižnica; 14), 11–22 .
2009 Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine. Ljubljana: Zavod za varstvo naravne in kulturen
dediščine Slovenije (Vestnik 21).
European Union
2001 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and the Council on the Assessment of the Effects of
Certain Plans and Programmes on the Environment. Luxembourg (tipkopis).
2002 Recommendation of the European Parliament and the Council of 30 May 2002 Concerning the
Implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe. Brussels (tipkopis).
ICOMOS
1931     Athens Charter
(http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/
charters-and-standards/167-the-athens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments).
1964 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites
(http://www.international.icomos.org/charters/venice_e.pdf).
2008 Declaration on the Preservation of the Spirit of Place
(http://www.international.icomos.org/quebec2008/quebec_declaration/pdf/
GA16_Quebec_Declaration_Final_EN.pdf).
2011            Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes
(http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_
TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf).
2011            The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas
(http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_CIVVIH_text_EN_FR_
final_20120110.pdf).
Kearney, Michael
2004 Changing Fields of Anthropology: From Local to Global. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
Inc.
Petrič, Magdalena
2000 Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino (Vestnik 17).
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU.
UNESCO
1972 Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
(http://whc.unesco.org/en/conventiontext).
1976            Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas
(http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html).
1989     Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore
(http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=12779&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html).
2001 Universal Declaration on Cultural Diversity
(http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf).
2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
(http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006).
2004 Yamato Declaration on Integrated Approaches for Safeguarding Tangible and Intangible Cultural
Heritage
(http://portal.unesco.org/culture/en/files/23863/10988742599Yamato_Declaration.pdf/
Yamato_Declaration.pdf).
2005 Convention on the Protection of the Diversity of Cultural Contents and Artistic Expressions
(http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=24129&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html).
Uradni list RS
1998 Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v
okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija)
(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200470).
2008 Zakon o varstvu kulturne dediščine
(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485).
Združeni narodi, Svetovna komisija za okolje in razvoj
1987 Our Common Future
(http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm).