Traditiones, 42-1, 2013, 227–238

Objavil stanka, dne Wed, 08/01/2014 - 11:06.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420114   (PDF )

Naslov/Title O razmerju med nesnovno kulturno dediščino in zbirko vraževerja v Slovenskem etnografskem muzeju/ On the relationship between intangible cultural heritage and the collection of superstitions at the Slovene ethnographic museum

Avtorica/Author Adela Pukl

Izvleček V članku je predstavljen nastanek zbirke vraževerja v Slovenskem etnografskem muzeju, zbiranje in dokumentiranje predmetov vraževerja ter pomembnost ohranjanja, dokumentiranja in raziskovanja nesnovne kulturne dediščine za celovito obravnavo vraževerja.

Abstract  This paper presents the establishment of a collection of superstitions in the Slovene ethnographic museum, describes collection and documentation of objects of superstition and addresses the importance of conservation, documentation and research of intangible cultural heritage for a comprehensive treatment of superstition.

Ključne besede
nesnovna dediščina, vraževerje, muzejska zbirka, muzejski predmet.

Keywords

intangible heritage, superstition, museum collection, museum object.

Viri/References
Enciklopedija Slovenije
1992 Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Ficker, Friedbert
2007 »Wer diesen Brief bei sich hat…«. Anmerkungen zu einem »Haus- und Schutzbrief«. Traditiones
36 (2): 191–195 (DOI: 10.3986/Traditio2007360211).
Hiller, Helmut
1989     Sve o praznovjerju. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
ICOMOV kodeks muzejske etike
2005 Icomov kodeks muzejske etike. Ljubljana: ICOM.
Knez, Darko
2006 Čaščenje svetnikov v 17. stoletju. Argo 49 (1): 32–46.
Kropej, Monika
2000 Magija in magično zdravljenje v pripovednem izročilu in ljudsko zdravilstvo danes. Etnolog 10:
75–84.
2004 Kolomonov žegen. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga,
226.
Kuret, Niko
1989 (1965–71) Praznično leto Slovencev. 
Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. Ljubljana: Družina.
Makarovič, Gorazd
1995 Slovenci in čas. Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. Ljubljana: Krtina.
2004 Ljudska religioznost. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. 
Ljubljana: Mladinska knjiga,
290.
Munjeri, Dawson
2009 Following the Lenght and Breadth of the Roots: Some Dimensions of Intangible Heritage. V: Smith,
Laurajane in Natsuko Akagawa (ur.), Intangible heritage. New York: Routledge, 131–150.
Nesnovna kulturna dediščina
2005 Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Rogelj Škafar, Bojana
1993 Slovenski etnografski muzej. Sprehod skozi čas in le delno skozi prostor. Ljubljana: Slovenski etnografski
muzej.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2004 Praznoverje. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 463.
Smolik, Marijan
1990 Ljudske oblike vernosti pri Slovencih. Traditiones 19: 125–132.
Sosič, Barbara
2000 Gradivo o ljudski medicini v zapisih terenskih ekip Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog 10
(61): 213–254.
Štrukelj, Pavla
1963     Vraževerje, kuhanje oglja  oglarstvo (Terenski zapisi, Vitanje, teren 20, zvezek 4).
Ukaz o razglasitvi
2008a Ukaz o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Uradni
list RS št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=20082).
2008b Ukaz o razglasitvi Zakona o varstvu kulturne dediščine. 
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2.
2008 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485).
Valvasor, Janez Vajkard
2009 (1689) Slava vojvodine Kranjske (1. del). Ljubljana: Zavod dežela Kranjska.
2010 (1689) Slava vojvodine Kranjske (2. del). Ljubljana: Zavod dežela Kranjska.
Vraževerje na Slovenskem
1963–1964            Vraževerje na Slovenskem. 
Od mlajše kamene dobe do amuletov 20. stoletja. Ljubljana: Slovenski
etnografski muzej.
Židov, Nena
2000 Ali so metode alternativne medicine v Sloveniji res nekaj povsem novega? Etnolog 10 (61): 139–159.
Židov, Nena (ur.)
2008 Med naravo in kulturo. Vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana:
Slovenski etnografski muzej.