Traditiones, 42-1, 2013, 143–163

Objavil stanka, dne Tor, 07/01/2014 - 14:28.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420108   (PDF )

Naslov/Title Stanovanjska kultura v etnološki vedi/ Dwelling culture in ethnology

Avtorica/Author Špela ledinek Lozej

Izvleček V prispevku je podan oris preučevanja stanovanjske kulture v evropski in slovenski etnološki raziskovalni praksi. V narodopisnem preučevanju snovne kulture v prvi polovici 20. stoletja je bila stanovanjska kultura posredno obravnavana v okviru zanimanja za razvoj in oblikovne prvine stavbarstva, samostojna raziskovalna topika je postala v drugi polovici 20. stoletja. Ločimo različne metodološke pristope: zgodovinski, geografski, družbeni pristop, preučevanje kulturnih prvin kot kazalnikov družbenih oziroma kulturnih procesov ter različni vidiki preučevanja (upo)rabe bivališča.

Abstract  The article outlines the study of dwelling culture in European and Slovenian ethnological research practices. In the first half of the 20th century, dwelling culture was studied indirectly in the framework of interests in development as well as in the formal elements of architecture. It became an independent research topic in the second half of the 20th century.From then onwards, one may identify the use of diverse methodological approaches to the study of dwelling culture: historical, geographical, and social approaches, the study of dwelling cultureelements as indicators of wider social and cultural processes and the study of diverse aspects of dwelling use and consumption.

Ključne besede
stanovanjska (bivalna) kultura, stavbarstvo, materialna (snovna, gmotna)kultura, etnologija.

Keywords

dwelling culture, architecture, material culture, ethnology.

Viri/References
Appadurai, Arjun (ur.)
1986 The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University
Press.
Arnstberg, Karl-Olov in Alf Arvidsson (ur.)
1990 Människor & föremål, etnologer om materiell kultur. Stockholm: Carlsson u.a.
Attfield, Judy
2000 Wild Things: The Material Culture of Everyday Life. Oxford in New York: Berg.
Bajburin, Al’bert Kašfullovič
1983     Žilišče v obrjadah i predstavlenijah vostočnyh slavjan. Leningrad: Nauka.
1996 O žizni veščej v narodnoj kul’ture. Živaja starina 3: 2–3.
Baš, Angelos (ur.)
2004 Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Baš, Angelos in Sergij Vilfan
1988 O starejših dimnicah na Slovenskem. Traditiones 17: 111−120.
Baš, Franjo
1928 Kobanski hram. Časopis za zgodovino in narodopisje 23: 17–42.
1929     Gospodarsko poslopje v Savinjski dolini. Časopis za zgodovino in narodopisje 24: 71–90.
1968 Uvod v zgodovino stanovanjske hiše na Slovenskem. V: Vrbnjak, Viktor (ur.), Svet med Muro in
Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 18681968. Maribor: Obzorja, 265–286.
Baudrillard, Jean
1999 (1981) Simulaker in simulacija. 
Ljubljana: ŠOU, Študentska založba.
Baumhauer, Joachim Friedrich
2001 Hausforschung. V: Brednich, Rolf W. (ur.), Grundriss der Volkskunde. Einführung in die
Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 101–131.
Bausinger, Hermann
1961     Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Birdwell-Pheasant, Donna in Denise Lawrence-Zuñiga (ur.)
1999 House Life: Space, Place and Family in Europe. Oxford in New York: Berg.
Botík, Ján in Peter Slavkovský (ur.)
1995 Encyklopédia l’udovej kultúry Slovenska. Bratislava: Veda.
Bourdieu, Pierre
1991 (1972) Outline of Theory of Practice. Cambridge, New York in Port Chester: Cambridge University
Press.
2000 (1979) La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Les Éditions de Minuit.
2002 (1980) Praktični čut I., II. Ljubljana: Studia humanitatis.
Bromlej, Julian Vladimirovič (ur.)
1988 Narody mira. Istoriko-étnografičeskij spravočnik. Moskva: Sovetskaja énciklopedija.
Buchli, Victor
1997 Khruschev, Modernism, and the Fight against Petit-bourgeois Consciousness in the Soviet Home.
Journal of Design History 10 (2): 161–176.
2006 Architecture and Modernism. V: Tilley, Christopher idr. (ur.), Handbook of Material Culture.
London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 254–266.
Buchli, Victor (ur.)
2002 The Material Culture Reader. Oxford in New York: Berg.
Caniggia, Gianfranco
1976     Strutture dello spazio antropico. Firenze: Uniedit.
Caniggia, Gianfranco in Gian Luca Maffei
1983            Composizione architettonica e tipologia edilizia 1. 
Lettura dell’edilizia di base. Venezia: Marsilio ed.
1984 Composizione architettonica e tipologia edilizia 2. Progetto nell’edilizia di base. Venezia: Marsilio ed.
de Certeau, Michel idr.
1998 The Practice of Everyday Life: Volume 2: Living and Cooking. Minneapolis: University of Minnesota
Press.
Cevc, Tone
1967            Nastanek in razvoj pastirskega stanu na Veliki planini nad Kamnikom. 
Kamniški zbornik 11: 47–86.
1969            Vorgeschichtliche Deutung der Sennhütte in der Kamniker Alpen. Alpes Orientales 5: 125–138.
1972 Die Sennhütten auf Pfosten in den Julischen Alpen und ihre Bedeutung für die europaische
Bauforschung. Alpes Orientales 6: 23–43.
1978 Etnološka pričevalnost materialne kulture. V: Baš, Angelos in Slavko Kremenšek (ur.), Pogledi na
etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, 161–195.
1982     Občasna naselja na Slovenskem. Traditiones 7–9: 93–125.
1984 Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in etnološki
oris. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
1987 Odprta vprašanja stavbnega razvoja bohinjske kmečke hiše. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik.
Radovljica: Skupščina občine, 92–100.
1988 Kmečke hiše v Karavankah. Stavbna dediščina hribovskih kmetij pod Kepo, Stolom, Košuto, Obirjem,
Pristovškim Storžičem in Peco. Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska.
1989            Domneve o stavbnem izviru dveh tipov planšarskih koč na planinah na Slovenskem. Traditiones
18: 125–130.
1990 H genezi kmečke hiše na Slovenskem. Traditiones 19: 53–76.
1992 Bohinjski nadstropni stan v luči strukturne analize. Traditiones 21: 7–16.
1993 Slovenski kozolec. Žirovnica: Agens.
2001 Kozolci toplarji s kamnitimi stebri  eden izmed regionalnih tipov kozolca na Slovenskem. Traditiones
30 (1): 129–150.
Cevc, Tone idr.
1976            Stavbarstvo V: Kremenšek, Slavko idr. (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja.
Vprašalnice 5. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 25−111.
Chevalier, Sophie
1999 The French Two-Home Project: Materialization of Family Identity. V: Cieraad, Irene (ur.), At Home:
An Anthropology of Domestic Space. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 83–94.
Comba, Rinaldo
1978 Rappresentazioni mentali, realtà e aspetti di cultura materiale nella storia delle dimore rurali. Le
campagne del Piemonte sud-occidentale fra XII e XVI secolo. 
Archeologia Medievale 5: 375–414.
Daun, Åke
1990 Bostadens föremål och utrustning. Ett framtidsperspectiv met historiska återblickar (The Objects
and Equipment of the Home. A Future Perspective with Historical Retrospect). 
V: Arnstberg,
Karl-Olov in Alf Arvidsson (ur.), Människor & föremål, etnologer om materiell kultur. Stockholm:
Carlsson u. a., 70–82.
Daun, Åke (ur.)
1995 Ting, kultur och mening. Oslo: Nordiska museet
Deu, Živa
2001 Stavbarstvo slovenskega podeželja. Značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Ljubljana: Kmečki glas.
2006 Podeželske hiše na Slovenskem. Ljubljana: Kmečki glas.
Elias, Norbert
2000 O procesu civiliziranja. Sociogenetske in psihogenetske raziskave. Prvi zvezek. Vedenjske spremembe v
posvetnih višjih slojih zahodnega sveta. Ljubljana: Založba /*cf.
2001 O procesu civiliziranja. Sociogenetske in psihogenetske raziskave. Drugi zvezek. Spremembe v družbi.
Osnutek teorije civiliziranja. Ljubljana: Založba /*cf.
Fakin Bajec, Jasna
2011            Procesi ustvarjanja kulturne dediščine. Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe. 
Ljubljana:
Založba ZRC, ZRC SAZU.
Faure-Rousnel, Laurence
2001 French Anthropology and Material Culture. Journal of Material Culture 6 (2): 237–257. [DOI:
10.1177/135918350100600206].
Ferlež, Jerneja
2001 Mariborska dvorišča. Etnološki oris. Maribor: Mladinski kulturni center.
2007 Prebivanje kot vzajemno prilagajanje med človekom in bivalnim okoljem. Primer Maribora. Glasnik
SED 47 (3–4): 5–11.
2008 Josip Hutter in bivalna kultura Mariborčanov. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl.
2009a Stanovati v Mariboru. Etnološki oris. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl.
2009b Pričevalnost različnih virov za raziskovanje bivalne kulture. Primer Hutterjeve vile v Mariboru.
Glasnik SED 49 (3–4): 14–20.
Fister, Peter
1974            Spremembe v prostorski organizaciji kmečkega stanovanjskega poslopja na osrednjem Gorenjskem
med srednjim vekom in barokom. Traditiones 3: 113–132.
1976            Etnološko raziskovalno delo v interdisciplinarni nalogi varovanja etnoloških spomenikov. Glasnik
SED 16 (3): 42–45.
1979 Obnova in varstvo arhitekturne dediščine. Ljubljana: Partizanska knjiga, Oddelek za arhitekturo
Univerze.
1980 Nekatera izhodišča za odnose med etnologijo in arhitekturo, gledano s stališča arhitekta (sinopsis).
Glasnik SED 20 (1): 2–3.
1986 Umetnost stavbarstva na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba.
1993a Glosar arhitekturne tipologije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod
Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
1993b Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike
Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Foucault, Michel
2004 (1975) Nadzorovanje in kaznovanje. Nastanek zapora. Ljubljana: Krtina.
Frolec, Václav in Josef Vařeka (ur.)
1983     Lidová architektura  encyklopedie. 
Praha: Nakladelství tehnické literatury; Bratislava: Vydavitel’stvo
tehnickey a ekonomickey literatury.
Gantar, Pavel
1985            Urbanizem, družbeni konflikti, planiranje. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS, Univerzitetna
konferenca ZSMS.
1993 Sociološka kritika teorij planiranja. 
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Gerndt, Helge
1986 Kultur als Forschungsfeld. Über volkskundliches Denken und Arbeiten. München: Münchner
Vereinigung für Volkskunde.
Godina Golija, Maja
1991            Stanovanjska kultura mariborskih industrijskih delavcev v obdobju med vojnama. Časopis za zgo-
dovino in narodopisje 27 (62): 88–94.
1992 Iz mariborskih predmestij. O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih 1919 do 1941. 
Maribor:
Založba Obzorja.
Gullestad, Marianne
1984 Kitchen-Table Society: A Case Study of the Family Life and Friendships of Young Working-Class
Mothers in Urban Norway. Oslo: Universitetsforlaget.
1992 The Art of Social Relations: Essays on Culture, Social Action and Everyday Life in Modern Norway.
Oslo: Scandinavian University Press.
Hazler, Vito
1999 Podreti ali obnoviti? Zgodovinski razvoj, analiza in modeli etnološkega konservatorstva na Slovenskem.
Ljubljana: Založba Rokus.
2001 Vilko Novak  dokumentalist in raziskovalec ljudskega stavbarstva. V: Hudelja, Mihaela, Vito
Hazler in Ingrid Slavec Gradišnik, Podobe pokrajin. 1956–1970: Etnološka fototeka Vilka Novaka.
Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 61–82.
2004 Kozolci na Slovenskem. Ljubljana: Kmečki glas.
2005 Raziskave koroškega stavbarstva. V: Slavec Gradišnik, Ingrid (ur.), Pretrgane korenine. Sledi življenja
in dela Rajka Ložarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 363–390.
Jeřábek, Richard idr. (ur.)
2004 Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska 4. Etnografický a etnický obraz Čech Moravy a Slezska
(1500-1900). Národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny. Praha: Etnologický
ústav Akademie věd České republiky.
Keršič, Irena
1980 Naselja, stavbarstvo in notranja oprema. Slovenski etnograf 32: 40–68.
1990 Oris stanovanjske kulture slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stoletju. Slovenski etnograf 33–34:
329–388.
1992 Kolon in gospodar  dva načina življenja in dve stanovanjski kulturi (primera na mikro ravni).
Etnolog 1: 95–136.
2004 Stanovanjska kultura. V: Baš (ur.) 2004, 577.
Kopytoff, Igor
1986 The Cultural Biography of Things: Commodization as Process. 
V: Appadurai 1986, 64–91.
Köstlin, Konrad in Hermann Bausinger (ur.)
1983            Umgang mit Sachen. Zur Kulturgeschichte des Dinggebrauches. Regensburg: Deutsche Gesellschaft
für Volkskunde.
Kremenšek, Slavko
1964 Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem (Doktorska disertacija). Ljubljana.
1970     Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem. Ljubljana: SAZU.
Lah, Ljubo
1994 Prenova stavbne dediščine na podeželju. 
Novo  mesto: Dolenjska založba.
Lawrence L., Denise in Setha M. Low
1990 The Built Environment  and Spatial Form. Annual Review of Anthropolgy 19: 453–505. [DOI:
10.1146/annurev.anthro.19.1.453 ali 10.1146/annurev.an.19.100190.002321].
Lefebvre, Henri
2003 (1974) The Production of Space. Malden (etc.): Blackwell.
Lévi-Strauss, Claude
1980 (1964) Mitologike 1. Presno i pečeno. 
Beograd: Prosveta in BIGZ.
Löfgren, Orvar
1984a Family and Household: Images and Realities: Cultural Change in Swedish Society. V: Netting,
Robert MacC idr. (ur.), Households: Comparative and Historical Studies of the Domestic Groups.
Berkeley, LA, in London: University of California Press, 446–469.
1984b The Sweetness of Home: Class, Culture and Family Life in Sweden. Ethnologia Europaea 14: 44–64.
1989     The Nationalisation of Culture. Ethnologia Europaea 19 (1): 5–24.
Ložar, Rajko (ur.)
1944 Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Klas.
Makarovič, Gorazd
1981            Slovenska ljudska umetnost. Zgodovina likovne umetnosti na kmetijah. Ljubljana: Državna založba
Slovenije.
1988 Pričevanje romanskega gradu Gamberka o stanovanjski kulturi. Varstvo spomenikov 30: 124–162.
1991     Grad Vodriž  spomenik zgodnjeviteške stanovanjske kulture. Etnolog 1: 30–80.
1995 Pričevanje gotskega stolpa Keblja o stanovanjski kulturi. Etnolog 5: 143–203.
Martínek, Zdeněk
2000 Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska 3. Řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v
Čechách v letech 1752-1756. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky.
Mauss, Marcel
1996 (1923) Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Meiners, Uwe
1984 Erhebungen des Atlas der deutschen Volkskunde und historische Quellen. Möglichkeiten der
Quellenkombination am Beispiel der Kornfege. V: Cox, Heinrich L. in Günter Wiegelmann (ur.),
Volkskundliche Kulturraumforschung heute. Münster: Coppenrath, 129–150.
Melik, Anton
1933     Kmetska naselja na Slovenskem. 
Geografski vestnik 9: 129–165.
Miller, Daniel
1987 Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Basil Blackwell.
Miller, Daniel (ur.)
2001 Home Possessions: Material Culture behind Closed Doors. Oxford in New York: Berg.
Mlakar Adamič, Jana
1992 Bivalna kultura industrijskega proletariata  kolonije v zasavskih revirjih. Časopis za zgodovino in
narodopisje 27 (62): 102–108.
2003 Rudarsko stanovanje. Bivalna kultura skozi čas. Katalog stalne etnološke razstave v koloniji Njiva v
Trbovljah. Trbovlje: Zasavski muzej.
Mlinar, Zdravko
1990 Prostor in sociologija. Družboslovne razprave 7 (10): 3–12.
1994 Individuacija in globalizacija v prostoru. Ljubljana: SAZU, Razred za zgodovinske in družbene vede.
Mlinar, Zdravko (ur.)
1996 Globalization and Territorial Identities. Aldershot (etc.): Avebury.
Mohrmann, Ruth-Elisabeth
1990 Alltagswelt im Land Braunschweig. Staädtische und ländliche Wohnkultur vom 16. bis frühen 20.
Jahrhundert. Münster: Coppenrath.
2001 Wohnen und Wirtschaften. V: Brednich, Rolf W. (ur.), Grundriss der Volkskunde. Einführung in
die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 133–153.
Muraj, Aleksandra
1977 Transformiranje načina i kulture stanovanja u Jalševcu. Narodna umjetnost 14: 95–149.
1989            Živim znači stanujem. Etnološka studija o kulturi stanovanja u žumberačkim Sošicama. Zagreb:
Hrvatsko etnološko društvo, Zavod za istraživanje folklora; Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske
fakultete v Ljubljani.
Murko, Matija
1896 Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi l. 1895. 
Letopis Matice slovenske 1896: 75–137.
1905 Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven. Mittheilungen der Anthropologischen
Gesellschaft in Wien 35: 308–330.
1906 Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven. Mittheilungen der Anthropologischen
Gesellschaft in Wien 36: 12–40, 92–129.
1962     Hiša Slovencev. V: Slodnjak, Anton (ur.), Izbrano delo. Ljubljana: Slovenska matica, 255–274.
Muršič, Rajko
2006 Nova paradigma antropologije prostora. Prostorjenje in človeška tvornost. Glasnik SED 46 (3–4):
48–54.
Mušič, Marjan
1947     Obnova slovenske vasi. Celje: Družba sv. Mohorja.
1952            Vplivna področja med stilno arhitekturo in slovenskim ljudskim stavbarstvom v srednjem veku.
Slovenski etnograf 5: 54–69.
1970     Arhitektura slovenskega kozolca. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Novak, Vilko
1952     Ljudsko stavbarstvo v naši etnografiji. Slovenski etnograf 5: 14–17.
1958            Struktura slovenske ljudske kulture. V: Razprave SAZU, II. razr., Knj. 4. 
Ljubljana: SAZU, 5–31.
1960 Slovenska ljudska kultura. Ljubljana: Državna založba Slovenije
Oliver, Paul (ur.)
1998 Encyclopaedia of Vernacular Architecture of the World. Cambridge in New York: Cambridge
University Press.
Pedersen, Ragnar
1990 Gjenstanden som kildemateriale. 
Nye ideer, nye perspektiver (Der Gegenstand als Quellenmaterial.
Neue Ideen, neue Perspektiven). V: Arnstberg in Arvidsson 1990, 216–225.
Ravnik, Mojca
1981     Galjevica. Ljubljana: Partizanska knjiga.
1988 Vprašanja o istrskem stavbarstvu, Traditiones 17: 121−134.
1996 Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v slovenski Istri. 
Ljubljana: ZRC SAZU;
Koper: Lipa.
Robertson, Roland
1992 Globalisation: Social Theory and Global Culture. London: Sage.
Rogan, Bjarne
1992 Artefacts  Source Material or Research Objects in Contemporary Ethnology. Ethnologia
Scandinavica 22: 105–118.
1996 Material Culture, Meaning and Interpretation in Nordic Ethnological Research: From Functionalist
to Phenomenological Approaches. V: Pärdi, Heiki (ur.), How to Make Ethnologists. Tartu: Estonian
National Museum, 57–70.
1998 Things with a History and other Possessions: Some Notes on Public and Private Aspects of Possession
among Elderly People. Ethnologia Scandinavica 28: 93–107.
Rotar, Braco
1981            Pomeni prostora. Ideologije v urbanizmu in arhitekturi. Ljubljana: Delavska enotnost.
1985     Risarji. Učenjaki. Ideologije v urbanizmu in arhitekturi. Ljubljana: Delavska enotnost.
Rudofsky, Bernard
1964 Architecture without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture. New York:
Doubleday.
Sarti, Raffaella
2002 Europe at Home: Family and Material Culture. 1500–1800. New Haven in London: Yale University
Press.
2003 Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell Europa moderna. Bari: Laterza.
Schippers, Thomas K.
2002 Od predmetov do simbolov. Spreminjajoče se perspektive pri preučevanju materialne kulture v
Evropi. Etnolog 12: 125–137.
Schürmann, Thomas
2001 Historische Wohnkultur in Norddeutschland. Erfahrungsberichte zur Dokumentation ländlicher
Möbel. Stade: Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden.
2002 Erbstücke. Zeugnisse ländlicher Wohnkultur im Elbe-Weser-Gebiet. 
Stade: Landschaftsverband der
Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden.
Segalen, Martine
1984 Nuclear is not Independent: Organization of the Household in the Pays Bigouden Sud in the
Nineteenth and Twentienth Centuries. V: Netting, Robert McC. idr. (ur.), Households: Comparative
and Historical Studies of the Domestic Groups. Berkeley, LA, in London: University of California
Press, 163–186.
1987 Objets domestiques de la vie ouvrière. Ethnologie française 17 (1): 29–73.
Segalen, Martine in Christian Bromberger
1996 L’objet moderne. De la production sérielle à la diversité des usages. Ethnologie française 26 (1): 5–16.
Segalen, Martine in Béatrix Le Wita (ur.)
1993 Chez soi. Objets et décors. Paris: Autrement.
Silvén-Garnert, Eva
1995 Objects in the World and Objects in Museums. Nordisk museologi 2: 123–130.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU.
2004 Materialna kultura. V: Baš, Angelos (ur.), 312.
2008 Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja I. Traditiones 37 (2):217–250 . [DOI : 10.3986/
Traditio2008370208].
Smerdel, Inja
1982     Stensko okrasje  eden razpoznavnih znakov načina življenja. Problemi 20 (9–10): 48–61.
Studen, Andrej
1991a Stanovanjska kultura nekaterih ljubljanskih ulic 1910. Zgodovinski časopis 45 (2): 239–257; 45 (3):
411–427; 45 (4): 595–605.
1991b Zgodovinar in raziskovanje stanovanjske kulture urbanih naselij v preteklosti. Časopis za zgodovino
in narodopisje 62 (1): 128–133.
1995a Stanovati v Ljubljani. Ljubljana: ISH, ŠKUC.
1995b Meščanska stanovanjska kultura. V: Badovinac, Tatjana in Rolanda Fugger Germadnik (ur.), To in
ono o meščanstvu v provinci. Celje: Pokrajinski muzej, 10–18.
1997 Slikanje socio-topografske podobe nekega bivanjskega miljeja. Primer naselja vil na Mirju med obema
svetovnima vojnama. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 37 (3): 30–32.
Šarf, Fanči
1973 O raziskovanju stanovanjske kulture. Traditiones 2: 203–210.
1976            Notranja hišna (stanovanjska) oprema. V: Kremenšek, Slavko idr. (ur.), Etnološka topografija sloven-
skega etničnega ozemlja. Vprašalnice 5. Ljubljana: Raziskovalna skupnost Slovenije, 48–66.
Štuhec, Marko
1995 Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren. 
Ljubljana: Studia humanitatis.
Teuteberg, Hans Jürgen (ur.)
1985            Homo habitans. Zur Sozialgeschichte des ländlichen und städtischen Wohnens in der Neuzeit. 
Münster:
Coppenrath.
Tilley, Christopher idr. (ur.)
2006 Handbook of Material Culture. London, Thousand Oaks in New Delhi: Sage Publications.
Tokarev, Sergej Aleksandrovič
1965     Narody mira. Etnografičeskie očerki 2. Narody zarubežnoj Evropy. Moskva: Nauka.
1970     K metodike etnografičeskogo izučenija material’noj kul’tury. Sovjetskaja etnografija 4: 3–17.
Tränkle, Margret
1972 Wohnkultur und Wohnweisen. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde E. V.
Valentinčič, Nadja
1995 Oris bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (Diplomska naloga). Ljubljana.
Vilfan, Sergij
1970            Kmečka hiša. V: Blaznik, Pavle idr. (ur.), Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina
agrarnih panog. Ljubljana: SAZU, 559–593.
Vranješ, Matej
2008 Prostor, teritorij, kraj. Produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči. Koper: Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.
Vurnik, Stanko
1930 Kmečka hiša Slovencev na južnovzhodnem pobočju Alp. Doneski k študijam o ljudski arhitekturi.
Etnolog 4: 30–70.
Weiss, Richard
1959            Hauser und Landschaften der Schweiz. Erlenbach, Zürich in Stuttgart: Eugen Rentsch Verlag.
Wiegelmann, Günter (ur.)
1980 Geschichte der Alltagskultur. Münster: Coppenrath.
1987 Wandel der Alltagskultur seit dem Mittelalter. Phasen  Epochen  Zäsuren. Münster: Coppenrath.