Traditiones, 42-1, 2013, 175–186

Objavil stanka, dne Wed, 08/01/2014 - 10:43.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420110   (PDF )

Naslov/Title Razsežnost sodobnega ustnega izročila v Reziji (Italija)/ La dimensione della tradizione orale contemporanea a Resia (Italia)

Avtor/Author Roberto Dapit

Izvleček Po izredno pomembnem terenskem delu, ki ga je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja opravil Milko Matičetov, stanju ustnega izročila Rezijanske doline v Italiji v zadnjih desetletjih stalno sledimo. Terensko delo, ki je bilo nedavno opravljeno na tem območju, omogoča nekaj primerjav med sodobno rezijansko kulturno dediščino in stanjem pred približno petdesetimi leti. Ker je v primerjavi s sosednjimi jezikovnimi območji (npr. furlanskim) ustno izročilo, predvsem pripovedništvo, razmeroma dobro ohranjeno, avtor želi ugotoviti, kakšno vlogo ima v sodobnem času in v procesu samopredstavljanja rezijanske skupnosti, v katerih oblikah se to izročilo prenaša in izraža, ter prepoznati spremembe in morebitne funkcije ali simbolične vloge novih razsežnosti izročila v in zunaj Rezije.

Abstract  The situation of the oral tradition in ResiaValley (Italy) has been the subject of continual research interest in the decades following the crucial field surveys carried out by Milko Matičetov in the 1960s and 1970s. Recent field research in the same area allows for comparison between contemporary Resian cultural heritage and the state of affairs recorded approximately fifty years ago. Given that oral tradition, especially narratives, seem to be relatively better preserved in Resia than in nearby linguistic areas (e.g. Friulia), the author wishes to ascertain the role of oral tradition in present processes of self representation of the Resian community. Moreover, he depicts the different ways of transmitting and performing oral tradition, recognising its transformations and functions as well as its new dimensions of its symbolic role inside and outside of Resia.

Ključne besede
ustno izročilo, spremembe izročila, ljudsko pripovedništvo, rezijansko narečje, samopredstavljanje, Rezija, Italija.

Keywords

oral tradition, transformation of tradition, folk narrative, Resian dialect, self representation, Resia, Italy.

Viri/References
Associazione culturale Museo della gente della Val Resia (ur.)
2011            Ta rozajanska lisïca / Lasica ad Rezie / Rezijanska lisica / La volpe di Resia (prir. Catia Qualia). Rezija
in Udine: Associazione culturale Museo della gente della Val Resia in Treattiva (video DVD).
Chinese, Rino
1988 Iti din. Pujajo nu zwonyjo, cantano e suonano Rezia. Trst: ZTT (zvočna kaseta).
Ciceri, Andreina
1969            In margine ad una raccolta di narrativa popolare. V: D’Aronco, Gianfranco (ur.), Studi di letteratura
popolare friulana I. Udine: Società Filologica Friulana, 92–96.
1970            Ancora sugli esseri mitici e sui personaggi della tradizione popolare in Friuli. V: D’Aronco, Gianfranco
(ur.), Studi di letteratura popolare friulana II. Udine: Società Filologica Friulana, 114–128.
Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum” (ur.)
1997 Ta prawä pravicä od lisďcä od Rezija / La vera storia della volpe di Resia (posnetek in prepis Catia
Quaglia Bidrlinawa; risbe Anna Maria Di Lenardo Kafolawa in Daniela Negro Ojskina). Resia in
Tolmezzo: Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum” in Treu Arti grafiche.
2004 Ta mala dujačesa / La ragazzina selvaggia (zbrala Silvana Paletti; prev. v ital. 
Luigia Negro in Roberto
Dapit; ilustr. Brunetta Di Lenardo). Resia in Paluzza (Udine): Circolo culturale resiano “Rozajanski
dum” in C. Cortolezzis.
Dapit, Roberto
1995a La Slavia Friulana  lingue e culture. Resia, Torre, Natisone. Bibliografia ragionata / Beneška
Slovenija  jezik in kultura. Rezija, Ter, Nadiža. Kritična bibliografija. Cividale / Čedad in San
Pietro al Natisone / Špeter: Circolo Culturale / Kulturno društvo Ivan Trinko in Cooperativa /
Zadruga Lipa.
1995b Nekaj pesmi iz repertoarja Cirile Madotto Preščine. Živ zgled rezijanskega »govorjenja v stihih«.
S sodelovanjem R. Frisana (glasba) in M. Matičetovega (prevodi pesmi). 
Traditiones 24: 309–329.
1999a Manifestazioni dell’aldilà attraverso le testimonianze dei Resiani. Studia mythologica slavica 2:
99–144.
1999b Tradizione orale a Resia. Un tentativo di confronto fra lo stato attuale e la ricerca di Milko Matičetov.
Traditiones 28 (1): 35–50.
2008 Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo 3. Area di Bila/San Giorgio, Njďwa / Gniva e Ravanca /
Prato. Padova: Cleup.
2009 Kam bo šlo izročilo? Razmišjanje o usodi ljudskega slovstva v Reziji. 
Traditiones 38 (1): 67–76. [DOI:
10.3986/Traditio2009380104].
2012 Il fondo “Valter Colle” e la tradizione resiana, V: Il fondo “Valter Colle” 1975–2006. Udine: Comune
di Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi (DVD).
Di Biasio, Lorenzina
2004 Raccontami una favola. Catalogo della mostra fotografica (fotografije Lorenzina Di Biasio, besedila
ur. Luigia Negro in Roberto Dapit). Resia in Udine: Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”
in Arti Grafiche Friulane.
Huzjan, Vanja
2009 Bibliografija Milka Matičetovega. Traditiones 38 (1): 21–60. [DOI: 10.3986/Traditio2009380102].
Lorenzi, Cristina
2007 La tradizione orale in Val Resia. Ricerca, trascrizione e traduzione di testi dialettali. Tesi di Laurea
aa. 2006–2007. Udine: Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.
Madotto, Aldo
1994 Pagine di storia. Resoconti di vita resiana. III° Volume 1971–1980. Resia: Circolo Culturale Resiano
“Rozajanski Dum”.
Matičetov, Milko
1965            Peto Abano. Racconto resiano del tipo AaTh 756 B. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 61 (1–2):
32–59.
1972 Iz rezijanske ljubezenske lirike. 
«Sbuhan, sbuhan uisize...». Prostor in čas 4: 281–286.
1974–75           Vecchie e nuove fiabe di animali dalla Val Resia. 
Ce fastu? 50–51: 110–118.
1975     «Tožna ësen» - samorastniška VIS iz Osojan v Reziji. Dan 5 (9): 14–15.
1980 Beseda o avtorici in še kaj. 
Sodobnost 28: 1142–1144.
1981a Pred izbiro pisave za rezijanščino. 
Jadranski koledar, 117–121.
1981b Resia. Bibliografia ragionata (1927–1979). 
Udine: Editrice Graphik Studio.
1992 Dalla poesia di tradizione orale alla poesia di autore nella Val Resia, Ce fastu? 68 (2): 269–288.
Merků, Pavle
2003 Tonanina tonanà. Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji. 
Druga knjiga / Le tradizioni popolari degli
sloveni in Italia. Volume secondo. Udine: Pizzicato.
2004 Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji. 
Druga knjiga / Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia.˛ Udine:
Pizzicato.
Negro, Luigia (ur.)
1999 Le o, le o  na ë. Resia: Comune di Resia.
Negro, Luigia in Catia Quaglia (ur.)
1999a Ditido. Za otroke. Resia: Comune di Resia.
1999b Wärtac. Raccolta di testi e disegni dei ragazzi della Val Resia dal 1975 al 1999 / Pďsanja anu dizinjavi
od tih rozajanskih otruk od lëta 1975 dardu lëta 1999. Resia: Comune di Resia.
Negro, Luigia in Sandro Quaglia (ur.)
2009 Biside ta-na traku. Biside anu imprëšti od naših tih starih / Le parole su nastro. Testimonianze orali e
materiali della vita di un tempo in Val Resia / Besede na traku. Besede in predmeti naših starih. Resia
in Paluzza: Associazione culturale Museo della Gente della Val Resia, Unione dei circoli culturali
sloveni in Italia / Zveza slovenskih kulturnih društev in C. Cortolezzis.
2011     Dila tu-w Reziji. Biside ta-na traku za otroke. Principali mestieri ed attività passati e presenti in Val
Resia. Parole su nastro per bambini. Resia in Čedad: Associazione culturale Museo della Gente della
Val Resia in Most.
Petris, Bruno (ur.)
1984 Autori resiani. Reziä, Reziä, a ti ćon šćale dobrë. 
Udine: Editrice Grillo.
Quaglia, Renato
2007 Baside. 
Mi samo izde, ti ke baj si? / Renato Tu-w Rastje. Rezija in Udine: Samozal. R. Quaglia in
Copy Service.
Rože Majave (ur.)
1995 Te Rozajanske uiže / I canti resiani. Resia: Rože Majave.