Traditiones, 42-1, 2013, 71–88

Objavil stanka, dne Tor, 07/01/2014 - 14:00.

 

DOI: 10.3986/Traditio2013420104   (PDF )

Naslov/Title »Zajček je lepa reč« ali živali kot stroji (!?). Dojemanje živalskega sveta v slovenskih ljudskih pesmih/“A bunny is a beautiful thing” or animals as machines (!?).  The perception of the animal world in slovenian folk songs

Avtorica/Author Marjetka Golež Kaučič

Izvleček Članek izhaja iz razmerja človek–žival, kot nam ga prikazujejo izbrane ljudske pesmi, kjer si avtorica prizadeva redefinirati tradicionalni koncept pogleda na žival (kot nekakšen živalski stroj). S pomočjo ekoloških in filozofskih premis skuša dokazati, da žival sodi tja, kamor se je že usidralo človeško bitje. Ob analizi živalskih balad in šaljivih pesmi odkriva raznovrstne podobe in vloge živali in odnos človeka do živalskega sveta, ki ga v njegovem mikrokozmosu dojema kot resničnega ali le kot metaforičnega. Raziskava se premešča od motivno-tematske analize vlog živali v pesmih do konkretnega oziroma kulturnega razmerja človeka do živali, kakor se izraža v ljudski pesmi. Ugotavlja, da je človeški odnos do živali v ljudskih pesmih izrazito antropocentričen in izražen v dveh tipih pogleda na živali, ki jima lahko sledimo v zgodovini: v sinatropskem (živali so obravnavane kot škodljive) in antropofilnem (živali so koristne). Kljub temu pa lahko v pesmih zaznamo etično razsežnost, upesnjeno v ironizaciji posamičnih grozljivih človeških ravnanj z živalmi.

Abstract  The article proceeds from the human-animal relationship as presented in selected folk songs and seeks to redefine the tra- ditional view of animals (as some sort of animate machines). Using ecological and philosophical premises, the author seeks to demonstrate that animals belong where human beings have already ensconced themselves. In analyzing animal ballads and humorous songs, the author discovers various images and roles of animals as well as human perceptions of the animal world either as a real microcosm or merely a metaphorical one. Research thus shifts from an analysis of motifs and themes to the concrete or cultural relationship of the human towards animals in folklore. It is shown that the relationship between humans and animals in folk songs is explicitly anthropocentric and based on two types of historical views on animals: the synanthropic view, which treats animals as harmful, and the anthropophilic view, which regards animals as useful; however, because of certain ethic dimensions this often switches to ironicization, concealing the horror of certain human acts towards animals.

Ključne besede
slovenske ljudske balade, živali v pesmih, živalsko-človeška razmerja, sinatropski in antropofilni princip, kulturna zoologija, etnozoologija, zoofolklora, zooetika, antropomorfizem.

Keywords

Slovenian folk ballads, animals in songs, human-animal relationship, synanthropic and anthropophilic view, cultural zoology, ethnozoology, zoological folklore, zooethics, anthropomorphism.

Viri/References
Cambi, Nenad and Nikola Visković (eds.)
1998   Kulturna animalistika. Split: Književni krug.
Coetzee, John Maxwell
2007 (1999) Življenja živali. Ljubljana: LUD Šerpa.
Darwin, Charles
1872 The Expression of the Emotions of Man and Animals. London: John Murray.
Drewermann, Eugen
1981   Der tödliche Fortschrift. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet..
2008 Über die Unsterblichkeit der Tiere. 
Düsseldorf: Patmos Verlag.
Duden Etymologie
1963          Duden Etymologie. 
Herkunftswoerterbuch Der Deutschen Sprache. Mannheim: Bibliographisches
Institut. .
Germ, Tine
2006 Simbolika živali. Ljubljana: Modrijan.
Golež Kaučič, Marjetka
2002 Živalske pripovedne pesmi - vloga in pomen živalskih podob. 
Traditiones 31 (2): 23–42.
2004          “The Blackbird Mocks the Hunter”: Human and Animal Relationships in Slovene Animal Ballads.
In: Peere, Isabelle and Stefaan Top (eds.), Ballads and Diversity: Perspective on Gender, Ethos, Power
and Play. Trier: WVT, 127–137.
Handoo, Jawarharlal
1990 Cultural attitudes to bird and animals in folklore. In: Willis, Roy (ed.), Signifying Animals: Human
Meaning in the Natural World. New York: Routledge, 37–41.
Kumer, Zmaga [et al.] (eds.)
1970          Slovenske ljudske pesmi I. Zgodovinske, junaške, bajeslovne in pravljične pripovedne pesmi. Ljubljana:
Slovenska matica. [= SLP]
Lorenz, Konrad
1989   L' anello di Re Salomone. Milano: Adelphi.
Marjanić, Suzana
2006 Književni svjetovi s etnološkom, ekološkom i animalističkom nišom. Narodna umjetnost 43 (2):
63–186.
Marjanić, Suzana and Antonija Zaradija Kiš (eds.)
2007 Kulturni bestiarij. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
Nietzsche, Friedrich
1988 Considération inactuelles. Paris: Gallimard.
1989   Somrak malikov. Primer Wagner. Ecce homo. Antikrist. Ljubljana: Slovenska matica.
Noske, Barbara
1993 Humans and Other Animals: Beyond the Boundaries of Anthropology. London: Pluto.
Regan, Tom
1983   The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press.
Schenda, Rudolf
1995 Das ABC der Tiere. Marchen, Mythen und Geschichten. 
München: Beck.
Serpell, James
1996 In the Company of Animals: A Study of Human  Animal Relationships. Cambridge: Cambridge
University Press.
Singer, Peter
1995 Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals. London: Pilmico.
Š = Štrekelj, Karel (ed.)
1895–1923          Slovenske narodne pesmi [Slovenian Folk Songs]. 4 Vols. Ljubljana. Cankarjeva založba.
Visković, Nikola
1996 Životinja i čovjek. Prilog kulturnoj zoologiji. Split: Književni krug.
Willis, Roy (ed.)
1990 Signifying Animals: Human Meaning in the Natural World. New York: Routledge.