Traditiones, 42-1, 2013, 7–27

Objavil stanka, dne Tor, 07/01/2014 - 13:12.
DOI: 10.3986/Traditio2013420101   (PDF )

Naslov/Title Leto 1968 v spominu ene generacije/The year 1968 in the memory of one generation

Avtorica/Author Monika Vrzgulová

Izvleček Članek predstavlja prva dognanja raziskave, ki je potekala v starostni skupini (rojeni med letoma 1938 in 1950) v istem kraju. Namen je bil zbrati biografske pripovedi o življenju mladih v 60. letih 20. stoletja. Prispevek se osredinja na njihove interpretacije dejavnosti v prostem času v mestnem okolju in premisleke o vdoru zasedbene vojske v mestu.

Abstract  The paper presents initial findings of research carried out among a same-age cohort (respondents born between the years 1938-1950) in the same town. The objective was to collect biographical narratives concerning the lives of the youth in the 1960s. The paper focuses on interpretations of respondents’ leisure time activities within a chosen urban area and their reflections on the invasion of the town on the part of occupation armies.

Ključne besede
ustna zgodovina, intervju, biografska pripoved, spomini, starostna (vrstniška) skupina.

Keywords

oral history, interviews, biographical narratives, memories, age-group.

Viri/References
Assmann, Jan
2001 Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor.
Bačová, Viera
1996 Historická pamäť ako zdroj konštruovania identity. In: Bačová, Viera (ed.), Historická pamäť a identita. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 9–28.
1997 O veľkých a malých konštrukciách identity. In: Bačová and Kusa 1997, 12–22.
Bačová, Viera and Zuzana Kusá (eds.)
1997 Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV.
Berger, Peter, L.
1991     Pozvání do sociologie. Praha: Správa sociálneho řizeni FMO.
Bourdieu, Pierre
1998 Teorie jednání. Praha: Karolinum.
Bystrický, Valerián (et al.)
2008 Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Bratislava: Historický ústav SAV.
Csáky, Moritz and Elena Mannová (eds.)
1999 Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Bratislava: SAV.
Halbwachs, Maurice
1992     On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press.
Kusá, Zuzana
1995 Problém pravdivosti informácií v životopisných rozprávaniach. Genealogicko-heraldický hlas 5 (2): 17–211.
Linke, Uli
2001 Anthropology of Collective Memory. In: Smelser, Neil J. and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 4. Oxford (etc.): Elsevier, 2219–2223.
Londák, Miroslav
2007 Rok 1968 a ekonomická realizta Slovenska. Bratislava: Historický ústav.
Londák, Miroslav (et al.)
2008 Rok 1968. Eto vaše delo. Cyklus prednášok v Slovenskom inštitúte v Prahe. Bratisava: Prodama, Historický ústav SAV.
Londák, Miroslav and Stanislav Sikora
2009 Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava: Veda.
Londáková, Elena (et al.)
2008 Rok 1968. Novinári na Slovensku. Bratislava: Historický ústav SAV, Slovenský syndikát novinárov.
Michálek, Slavomír
2008 Rok 1968 a Československo. 
Postoj USA, Západu a OSN. Bratislava: Historický ústav SAV v spolupráci s Ústavom pro studium totalitných režimu.
Prager, Jeffrey
2001 Psychology of Collective Memory. In: Smelser, Neil J. and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 4. Oxford (etc.): Elsevier, 2223–2227.
Ragač, Radoslav (ed.)
2008 August ‘68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavupamäti národa / Occupation and Civil Resistance in Slovakia in Photo Documents from the Archives of the Nation’s Memory Institute. Ústav pamäti národa.
Ruisel, Imrich
2005 O konštruktívnosti dlhodobej pamäti. In: Profantová, Zuzana (ed.), Malé dejiny veľkých udalostív Československu po roku 1948, 1968, 1989. 
I. diel. Bratislava: Ústav etnológie SAV (Etnologické štúdie 13), 20–30.
Schacter, Daniel L.
2003 Sedm hříchů paměti. Jak si pamatujeme a zapomíname. Praha  Lytomyšl: Paseka.
Sikora, Stanislav
2008 Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku. 
Bratislava: Pro Historia, Historický ústav SAV.
Vrzgulová, Monika.
2000 Mesto a jeho pamäť. Trenčín 1939 - 1945 v diverzifikovaných spomienkach. In: Kamenec, Ivan, Elena Mannová and Eva Kowalská (eds.), Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi. Bratislava: Veda, 63–78.
2005 Biografická metóda a výskum živnostníkov v mestskom prostredí. In: Koštialová, Katarína (ed.), Subkultúry v meste. Etnologické štúdie socioprofesných skupín. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 37–50.