TRADITIONES • 41/2 • 2012

Objavil stanka, dne Wed, 16/01/2013 - 11:49.

Introduction / Uvod (Ingrid Slavec Gradišnik)

 

TRADITION AND HERITAGE: DIFFERENT ASPECTS AND APPROPRIATIONS / TRADICIJA IN DEDIŠČINA. MNOGOTERI VIDIKI IN PRISVOJITVE

Mairead Nic Craith, Europe’s (Un)Common Heritage(s) ((Ne)Skupna/e dediščina/e Evrope)

Bernhard Tschofen, Heritage – Contemporary Uses of Culture Beyond the Everyday? Challenging Ethnography and Cultural Analysis (Dediščina – sodobne rabe kulture čez meje vsakdnjika. Izziv za etnografijo in kulturno analizo)

Katja Hrobat Virloget, “Emplaced” Tradition: The Continuity of Folk Tradition in the Landscape (Tradicija v kraju. Kontinuiteta ljudskega izročila v pokrajini)

Tatiana Bajuk Senčar, Natural and Cultural Heritage Practices in Triglav National Park (Prakse naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku)

Gabor Barna, Mechanism of Tradition in Contemporary Religious Practices (Mehanizem tradicije v sodobnih verskih praksah)

Saša Poljak Istenič, Aspects of Tradition (Vidiki tradicije)

Maja Godina Golija, Contemporary Appropriations of Culinary Tradition in Slovenia (Sodobne rabe kulinaričnega izročila v Sloveniji)

Mladena Prelić, “We preserved Everything Old”: Folk Tradition and Traditionalism in Culture of Ethnic Minorities (Ohranili smo vse staro. Ljudsko izročilo in tradicionalizem v kulturi etničnih manjšin)

Vito Hazler, Perception of Cultural Heritage and Monument Protection (Percepcija kulturne dediščine in varstvo spomenikov)

 

TRADITION, HERITAGE AND POLITICS / TRADICIJA, DEDIŠČINA IN POLITIKA

Pertti J. Anttonen, The Finns Party and the Killing of a 12th-Century Bishop: The Heritage of a Political Myth (Stranka Fincev in umor škofa iz 12. stoletja. Dediščina političnega mita)

Ines Prica, The Ganga Paradox (Paradoks ganga)

Božidar Jezernik, The Empress with Two Heads (Cesarica z dvema glavama)

 

TRADITION AND HERITAGE CLASSIFIED / RAZVRŠČENi TRADICIJA IN DEDIŠČINA

Naško Križnar, Creators, Researchers and Users of Intangible Cultural Heritage in the Light of the National List of Living Cultural Heritage (Ustvarjalci, raziskovalci in uporabniki nesnovne kulturne dediščine v luči državnega seznama žive kulturne dediščine)

Laurent Sebastien Fournier, The Impacts of the Intangible Cultural Heritage Unesco Policies in France (Vplivi Unescove politike nesnovne kulturne dediščine v Franciji)

Eva Stiermayr, Drawing up an Inventory of Intangible Cultural Heritage: The Austrian Approach (Priprava popisa nesnovne kulturne dediščine. Avstrijski pristop)

Martina Piko-Rustia, Slovenska ledinska in hišna imena v Unescovem seznamu nesnovne dediščine v Avstriji (Slovenian Field and House Names in the Austrian Inventory of Intangible Cultural Heritage)

Miroslava Lukić-Krstanović, Management and Production of the Intangible Cultural Heritage: The Examples in Serbia (Upravljanje in ustvarjanje nesnovne kulturne dediščine. Zgledi iz Srbije)

 

ON EUROPEAN ETHNOLOGY / O EVROPSKI ETNOLOGIJI

Reinhard Johler, Doing European Ethnology in a Time of Change: The Metamorphosis of a Discipline (in Germany and in Europe) (Evropska etnologija v času sprememb. Spremembe discipline (v Nemčiji in Evropi))