Traditiones, 41-2, 2012, 41–52

Objavil stanka, dne Pon, 15/07/2013 - 12:03.

DOI: 10.3986/Traditio2012410203        (PDF )

Naslov/Title
“Emplaced” Tradition: The Continuity of Folk Tradition in the Landscape

Avtorica/Author
Katja Hrobat Virloget

Izvleček
Od izgona “ ljudskega” iz akademskega diskurza se zdi raziskovanja ljudskega izročila za današnjega etnologa nekako neprimerno. Vendar, v pokrajino so vtisnjeni kolektivni spomin in pomen, ki ga ji daje tradicija. V tradiciji v kraju je mogoče zaznati kontinuiteto, ki vsebuje spremembe. Namen članka je pokazati nove razsežnosti raziskovanja in pomenov, če tradicijo raziskujemo iz prostorsko-krajevnega vidika.

Abstract
Since the expulsion of “ folk” from the academic discourse the research of folk traditions seems inappropriate for a modern ethnologist. However, the landscapes are endowed with collective memory and meaning, given by the tradition. In the “emplaced” tradition can be discerned some continuity by which continuity includes change. Moreover, the aim of the paper is to show new dimensions of research and meanings, if the tradition is researched from the space-place perspective.

Ključne besede
ljudsko izročilo, kontinuiteta, pokrajina, spomin, Kras

Keywords
folk tradition, continuity, landscape, memory, Karst

Viri/References
Basso, Keith H.
2002 Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Bourdieu, Pierre
1969 La maison Kabyle ou le monde renverse. In: Pouillon, Jean and Pierre Maranda (eds.), Echanges et communications. Melanges offerts a Claude Levi-Strauss a l‘occasion de son 60e anniversaire. Paris and La Haye: Mouton, 739–758.

Bracchi, Remo
2009 Nomi e volti di paura nelle valli dell‘Adda e della Mera. Tubingen: Max Niemeyer Verlag.

Brumen, Borut
2001 Umišljena tradicija ≫dobrih starih časov≪. In: Šmitek, Zmago and Borut Brumen (eds.), Zemljevidi časa / Maps of Time. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta (Županičeva knjižnica; 5), 193–207.

Cadoret, Anne
2007 Espace. In: Bonte, Pierre and Michel Izard (eds.), Dictionnaire de l‘ethnologie et de l‘anthropologie. Paris: Presses universitaires de France, 235–236.

Candau, Joel
2005 Anthropologie de la memoire. Paris: Armand Collin.

Casey, Edward S.
1996 How to Get from Space to Place in a Faily Short Strech of Time: Phenomenological Prolegomena. In: Feld, Steven in Keith H. Basso (eds.), Senses of Place. Santa Fe, New Mexico: School of American Research, 13–52.

Champion, Sara and Gabriel Cooney
1999 Naming the Places, Naming the Stones. In: Gazin-Schwartz, Amy and Cornelius Holtorf (eds.), Archaeology and Folklore. London and New York: Routledge, 196–213.

Čausidis, Nikos
1994 Mitskite slikite na Južnite Sloveni. Skopje: Misla.

Čok, Boris
2012 V siju mesečine. Ljubljana: Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (Studia mythologica Slavica – Supplementa).

Delavigne, Raymond
1982 Sur les expressions angevines. ≪ Aller a Brion bijer le cul de la Vieille ≫. Etude ethno-mythique de litterature orale. In: Actes du colloque de langue et litterature orales dans l’Ouest de la France, 1982. Angers: Presses de l’Universite d’Angers, 111–143.

Descola, Philippe and Gisli Palson
2002 Introduction. In: Descola, Philippe and Gisli Palson (eds.), Nature and Society: Anthropological Perspectives. London, New York: Routledge, 1–22.

Eliade, Mircea
1987 The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. Orlando [etc..]: A Harvest Book, Harcourt, Inc.

Fabietti, Ugo and Vincenzo Matera
1999 Memorie e identita. Simboli e strategie del ricordo. Rim: Meltemi.

Geertz, Clifford
1972 The Wet and the Dry: Traditional Irrigation in Bali and Morocco. Human Ecology 1: 73–89. [http://dx.doi.org/10.1007/BF01791279].

Gennep, Arnold, van
1977 (1909) The Rites of Passage. London: Routledge and Kegan Paul.

Halbwachs, Maurice
1971 La topographie legendaire des evangelis en terre sainte. Etude de memoire collective. Paris: Presses Universitaires de France.
2001 (1950) Kolektivni spomin. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Hrobat, Katja
2007 Use of Oral Tradition in Archaeology. European Journal of Archaeology 10 (1): 31–56. [http://dx.doi.org/10.1177/1461957108091481].
2009 Folklora v vlogi označevanja vaških mej kot prostorskih vrzeli v onostranstvo. Primer Rodika. Studia mythologica Slavica 12: 207–222.
2010a Ko Baba dvigne krilo. Prostor in čas v folklori Krasa. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
2010b Mrtva počivala na Krasu v primerjavi z mirili. In: Pleterski, Andrej and Goran Pavel Šantek (eds.), Mirila. Kulturni fenomen. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (Studia mythologica Slavica – Supplementa; 3), 37–44.
2012 Obrisi mitskih likov Lokve in Prelož v kontekstu slovanske mitologije / Outlines od Mythic Characters in the Villages of Lokev and Prelože in the Context of Slavic Mythology. In: Čok 2012, 165–172, 173–182.
forthcoming (a) Conceptualization of Space Through Folklore: On the Mythical and Ritual Significance of Community Limits. In: Meier, Thomas and Petra Tillessen (eds.), Archaeological Imaginations of Religion. Budapest: Archaeolingua.
forthcoming (b) ≫Poljubiti Babo≪. O slovanskem in predslovanskem mitskem liku. Keria.

Hrobat, Katja and Benjamin Štular
2010 O tvorni souporabi arheoloških in etnoloških virov in metod. In: Pleterski, Andrej and Goran Pavel Šantek (eds.), Mirila. Kulturni fenomen. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (Studia mythologica Slavica – Supplementa; 3), 45–54.

Ingold, Tim
2000 The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London and New York: Routledge.

Jonker, Gerdien
1995 The Topography of Rememberance: The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia. Leiden, New York and Koln: E. J. Brill (Studies in the History of Religions; 68).

Kockel, Ullrich
2008 Putting the Folk in Their Place: Tradition, Ecology, and the Public Role of Ethnology. Anthropological Journal of European Cultures 17 (1): 5–23. [http://dx.doi.org/10.3167/ajec.2008.01701002].

Lenclud, Gerard
2004 La tradizione non e piu quella d’un tempo. In: Clemente, Pietro in Fabio Mugnaini (eds.), Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella societa contemporanea. Rim: Carocci editore, 123–134.

Levi-Strauss, Claude
1989 (1958) Strukturalna antropologija. Zagreb: Stvarnost.
2004 (1955) Tristi tropici. Milan: Il Saggiatore.

Lofgren, Orvar
1981 World-Views: A Research Perspective. Ethnologia Scandinavica 11: 21–36.

Lowenthal, David
1995 The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.

Mencej, Mirjam
1997 Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 27).

Nora, Pierre
1989 Between Memory and History: Les lieux de memoire. Representations 26: 7–24. [http://dx.doi.org/10.1525/rep.1989.26.1.99p0274v].

Piškur, Milena
1965 Pomenska analiza besede baba. Jezik in slovstvo 10 (1): 6–15.

Pleterski, Andrej
1996 Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih. Zgodovinski časopis 50 (2): 163–185.
2009 Nekateri topografski vidiki obrednih mest. Studia ethnologica Croatica 21: 27–46.

Risteski, Ljupčo S.
2001 Space and Boundaries between the Worlds. EthnoAnthropoZoom 1: 154–179.

Slapšak, Božidar and Katja Hrobat
2005 Detecting Ritual Landscape in Oral Tradition: The Case of Rodik-Ajdovščina. Histria Antiqua 13: 301–310.

Šmitek, Zmago
2004 Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentska založba.
2008 The Sacred Language of the Toponyms. In: Šmitek, Zmago and Aneta Svetieva (eds.), Post-Yugoslav Lifeworlds. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica; 15/1), 13–35.

Thompson, Tok Freeland
2004 The Irish Si Tradition: Connection Between the Disciplines, and What's in a World? Journal of Archaeological Method and Theory 11 (4): 335–368.
forthcoming Folklore and Embedded Time: An Archaeology of Inscriptions. Man in India.

Vince-Pallua, Jelka
1995/96 History and Legend in Stone – To Kiss the Baba. Studia ethnologica Croatica 7/8: 281–292.

Wilkinson, Tony J.
2004 The Archaeology of Landscape: In Bintliff, John (ed.), A Companion to Archaeology. Malden and Oxford: Blackwell, 334–356.

Zonabend, Francoise
1993 (1986) Dolgi spomin. Časi in zgodovina v vasi. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta.