Zbirke

Objavil administrator, dne Tor, 11/10/2005 - 09:14.

ZBIRKE INŠTITUTA ZA SLOVENSKO NARODOPISJE 

Osrednji večmedijski arhiv etnološkega gradiva sestavljajo zbirke z edinstvenimi podatki o kulturi in načinu življenja Slovencev. 

Njegovi začetki segajo v prva leta inštituta, zbiranje narodopisnega gradiva pa je bila že temeljna naloga njegove predhodnice, Komisije za slovensko narodopisje, ustanovljene l. 1947. Pregled dela in zbirk v prvih petindvajsetih letih je podal dr. Niko Kuret v treh člankih z naslovom Naša 25-letnica. Komisija (1947 - 1951) in Inštitut za slovensko narodopisje SAZU (od 1951), ki so izšli v Traditiones 1 (1972), 2 (1973) in 3 (1974). 
Arhiv ISN vsebuje zaključene avtorske in tematske zbirke ter zbirke, ki še nastajajo.

Vodja dokumentacije je Stanka Drnovšek.

Göthova topografija

Gradivo ankete nadvojvode Janeza iz prve pol. 19. stol. za Štajersko, imenovano "Göthova topografija" po dr. Georgu Göthu, ki je gradivo za nemški del Štajerskega obdelal in objavil že l. 1848. Izvirnik se nahaja v Deželnem arhivu v Gradcu. Inštitut hrani 17 arhivskih škatel kopij gradiva za 505 krajev, ki se nanaša na slovensko jezikovno področje. Dr. Niko Kuret je štiri kritično ovrednotil in objavil pod naslovom Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848: Prvi del, 1. snopič, 1985, 2. snopič, 1987, 3. snopič, 1989, Drugi del, 1. snopič, 1993, vse v seriji Gradivo za narodopisje Slovencev, Ljubljana, SAZU.

Arhiv ljudskih šeg in iger

Prepisi iz tiskanih in rokopisnih virov, vprašalnic in terenskih zapiskov ISN, gradivo drugih ustanov (GNI, SEM), posameznih raziskovalcev in zapisovalcev - zunanjih sodelavcev inštituta (Petrina Ocvirk, Nežka Vavpotič, Anica Arnol, Mirjam Tozon, Neže Rejec, Eme Plavec itd.), nekaterih kompleksnih tiskanih virov (Valvasor, Pajek, Navratil, Turnšek/PVK, OMT, Möderndorfer/VUOS, Kelemina, L'Estocq, Kragl, Šašelj), zapuščin (Štrekelj, Križnik, Šček), letopisov in zbornikov (LMS), koledarjev (Kalendar Najsv. Srca Jezusovega, Narodni koledar), manjših virov (Brezovnik, Brinar, Dimec,Erjavec, Finžgar, Flere, Fuchs, Gorenjščak, Jalen, Jurčič, Karba, Kenda, Klančič, Kocbek Fr., Kosin, Krainz, Krek, Kuhar (Hanzej), Kunčič, Kuthmayer, Lešnikova, Levičnik, Likovič, Linhart, Ljubič, Lovrenčič, Mailly, Majar, Marolt, Meško, Milčinski, Nedeljko, Orožen, Pajek, Pleteršnik, Poženčan, Puff, Rappold, Ribičič, Schlosser, Stepišnik, Stritar, Šašel-Ramovš, Šček, Tomažič, Tomšič, Trsternjak (Davorin), Urbas, Vernaleken, Vrbanjakov (Kleinmayer), Zupanc) in periodike, z redkimi izjemami vse iz 19. stoletja: (Laibacher Wochenblatt 1804-1818, Der Aufmerksame - 1812-1842, Illyr. Wochenblatt 1819-1820, Danica (ilirska) 1835-1867, Carniolia 1838-1844, Novice 1843-1902, Mittheilungen d. Histor. Vereins f. Krain 1846-1868 , Slov. cerkveni časopis, (Zgodnja Danica) 1898-1906, Celjske slovenske novice 1848, 1849, Slovenija 1848-1850,Vedež 1848-1850,Pravi Slovenec, 1849, Slovenska Čbela 1850, Jadranski Slavjan 1850, Slovenska Bčela 1850-1853, Arkiv za povjesnicu jugoslavensku 1851-1875, Prijatelj (Šolski, Slovenski) 1852-1883, Zora 1852-1853, Slovenski Glasnik 1858-1868,Lipica 1860, Učiteljski tovariš 1861-1941, Torbica jugoslov. mladosti 1862-1864, Vrtec domačih cvetlic 1863, Slovenec (Celovški) 1865-1867, Čitalnica 1865-1866, Drobtinice, 1865-1900, Ilirski Primorjan (Slov. Primorec) 1866-1886,Slovenski gospodar 1867-1940, Slovenski narod 1868-1949, Besednik 1869-1878, Jadranska zarja 1869, Vrtec 1871-1945, Soča 1871-1915, Zora 1872-1878, Slavjan 1873-1875, Laibacher Schulzeitung 1873-1911, Popotnik 1880-1949, Kres 1881-1886, Ljubljanski Zvon, 1881, Mir 1882-1920, Ljudski glas 1882-1885, Slovan (Hribarjev) 1884-1887, Dolenjske Novice, 1885-1919, Ljudska knjižnica 1885 1886, Angeljček 1887-1935, Slovanski svet 1888-1899, Dom in svet, Zeitschrift für österreich. Volkskunde 1895-1919, Zbornik za narodni život i običaje 1896, Slovenski učitelj 1899-141, Gorenjec 1900, Naš dom 1901-1939, Slovan (Govekarjev) 1902-1917, Časopis za zgodovino in narodopisje 1904, Domači prijatelj 1904-1915, Blätter f. d. Abteilungsunterricht 1904-1911, Mladika 1920-1941, Naš čolnič 1923-1929, Ce fastu?, Mariborski Večernik Cerkveni glasnik za tržiško župnijo, Ljudski oder, Slovenski dom 1935-1945, Ljudska pravica, Tovariš

Anketa o ženitovansjkih šegah - vprašalnica 828 vprašanj vsako za tri obdobja (pred prvo vojno, med obema vojnama, po drugi vojni). Zajema 120 krajev v Sloveniji in v zamejstvu - cca 250.000 odgovorov.

Ljudsko pripovedništvo

- Arhiv slovenskih ljudskih pripovedi (izpisi iz periodike, prepisi rokopisov, izpisi gradiva, ki je bilo zbrano s terenskimi anketami, prepisi s trakov s terenskimi posnetki) 
- Zapuščina dr. Karla Štreklja. Zbirka ljudskih pripovedi in drugega ljudskega izročila (ljudske pesmi hrani Glasbenonarodopisni inštitut). To je gradivo, ki ga je zbralo na Štrekljevo prošnjo: "Prošnja za narodno blago", 1886 in poslalo na Slovensko matico okoli 300 zbiralcev. Obsega predvsem enote s področja ljudskega pripovedništva.
- Zbirka gradiva Gašperja Križnika, t. i. "Narodno blago iz motniške okolice" iz okol. 1878 in pozneje gradivo poslano K. Štreklju, obsega bogato zbirko ljudskih pripovedi in tudi drugega narodopisnega gradiva v rokopisih in tudi prepise tega gradiva. Poleg tega obsega tudi kopije rokopisov iz sankt-petersburškega (prej leningrajskega) arhiva in originale iz zagrebških arhivov.
- Zbirka tonskih posnetkov Milka Matičetovega z vec kot 3.000 enot pripovednega gradiva.
- Prepisi rokopisov ljudskih pripovedi, katere je zapisal dr. Milko Matičetov, z oznako EM in z letnico 1950, še v času, ko je bil zaposlen v SEM.
- Kartoteka za pripravo indeksa pravljic po mednarodni klasifikaciji Aarne - Thompson je v pripravi in se vnaša na računalnik

Slovstvena folklora

Gradivo s terena
-Različne akcije, v katerih so sodelovali otroci in odrasli (mape) 
-Izpiski iz terenskih zapisnikov sodelavcev Arheološkega inštituta ZRC SAZU, Ljubljana (kart.) 
-Jezikovni in žanrski obrazci (mape) 
-Jezikovni obrazci (kartoteka) 
-Gradivo iz pokrajinskih muzejev (kartoteka) 
-Pokrajinski terenski in drugi viri (mape) 
-Gradivo, ki so ga posredovali posamezniki 

Izpiski iz rokopisnih virov
-Rokopisni oddelek NUK, Ljubljana 
-Šolske kronike, SŠM, Ljubljana 
-Diplomske in proseminarske naloge, etnologija, slavistika 

Izpiski iz šolskih glasil
-do druge svetovne vojne 
-po letu 1945 

Izpiski iz tiskanih virov
-Kserokopije 
-Izpiski iz časopisja 
-Mohorjevi koledarji 

Izpiski iz slovenskega leposlovja

Poleg tega hrani inštitut še gradivo s področja literarčenja in kronike z njihovimi viri.

Slikovna dokumentacija

Slikovna dokumentacija sega v inštitutu v prva leta njegovega obstoja. Prvo sistematično dokumentacijo s črno-belo fotografijo zasledimo l. 1954. S snemanjem barvnih diapozitivov je začel inštitut l. 1955. Zbirka vsebuje: Zbirko risb in načrtov, Fototeko (od leta 1954 dalje) in Diateko (začetek v šestdesetih letih).

Digitalne zbirke

Fonoteka

Fonoteka je nastajala v sekciji za ljudsko slovstvo in v sekciji za ljudske igre in šege. 

Arhiv trakov s tonskimi posnetki dr. Milka Matičetovega, s terena na Koroškem, Dolenjskem, Primorskem, Gorenjskem, v Prekmurju, Porabju in v Reziji trakove, posnete od leta 1958 naprej. Največ je trakov posnetih v Reziji med leti 1959 in 1981. Arhiviranje, presnemavanje, transkribiranje in urejanje tega gradiva še ni dokončano. Pri tem ISN sodeluje z Univerzo v Vidmu, ki je tudi odkupila kopije kaset, narejenih po trakovih z rezijanskim gradivom.

Arhiv trakov s posnetki etnoloških tem celovškega radia iz šestdesetih let.

Tonski posnetki o ljudskem pripovedništvu in šegah iz novejših terenskih raziskav.

 

Zbirka Avdiovizualnega laboratorija