Traditiones, 41-2, 2012, 53–64

Objavil stanka, dne Pon, 15/07/2013 - 12:25.

DOI: 10.3986/Traditio2012410204        (PDF )

Naslov/Title
Natural and Cultural Heritage Practices in Triglav National Park

Avtorica/Author
Tatiana Bajuk Senčar

Izvleček
V pričujočem besedilu avtorica razpravlja o teoretskih in metolodoških izzivih pri razumevanju kompleksnosti procesov produkcije in ohranjanja dediščine v Triglavskem narodnem parku (TNP), v katerem je poudarjeno predvsem razmerje med naravo in kulturo oz. naravno in kulturno dediščino. Kot edini slovenski narodni park je TNP središčni kraj nacionalne dediščine, predstavlja pa tudi enkratno pokrajino s številnimi naravnimi in kulturnimi elementi dediščine. Osrednji izziv pri razumevanju dediščine v parku je v njeni raznovrstnosti. Avtorica premišlja, do katere mere lahko uporaba koncepta kontigvitete, kakor ga je postavil Maxwell, in mapiranje polj kontigvitete, v katerih se raznovrsnost izraža in prakticira, omogočata analizirati, kako se na različne načine in skoz čas opredeli, izraža in udejani razmerje med naravo in kulturo oz. med naravno in kulturno dediščino.

Abstract
The following paper contains a discussion of the theoretical and methodological challenges to understanding the complex reality of heritage production and preservation practices within Triglav National Park (TNP), focusing in particular on the relationship between natural and cultural heritage. As Slovenia’s only national park, TNP is a central site of Slovenia’s national heritage as well as a unique landscape that itself is home to a whole range of heritage elements, both natural and cultural. The central challenge to understanding the culture of heritage within the park lies in the heritage diversity within the park. The author assesses the extent to which employing the concept of contiguity and mapping out fields of contiguity in which diversity is expressed and practiced can enable the researcher to analyze the way that the relationship between nature and culture, between natural and cultural heritage has been defined, expressed and realized in diverse ways over time.

Ključne besede
Triglavski narodni park, antropologija dediščine, narava, kultura, kontigviteta, naturalizacija dediščine

Keywords
Triglav National Park, anthropology of heritage, nature, culture, contiguity, heritage naturalization

Viri/References
Bajuk Senčar, Tatiana
2005 Kultura turizma. Antropološki pogledi na razvoj Bohinja. Ljubljana: ZRC SAZU.

Bender, Barbara
1998 Stonehenge: Making Space. Oxford and New York: Berg.

Breglia, Lisa
2006 Monumental Ambivalence: The Politics of Heritage. Austin: University of Texas Press.

Germundsson, Tomas
2005 Regional Cultural Heritage versus National Heritage in Scania’s Disputed National Landscape. International Journal of Heritage Studies 11 (1): 21–37. [http://dx.doi.org/10.1080/13527250500036791].

Hewison, Robert
1987 The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline. London: Metuen.

Krauss, Werner
2005 The Natural and Cultural Landscape of Northern Friesland. International Journal of Heritage Research 11 (1): 39–52. [http://dx.doi.org/10.1080/13527250500036825].

Lowenthal, David
2005 Natural and Cultural Heritage. International Journal of Heritage Studies 11 (1): 81–92. [http://dx.doi.org/10.1080/13527250500037088].

Maxwell, Joseph Alex
2012 A Realist Approach to Qualitative Research. London: Sage.

Peil, Tiina
2005 Estonian Heritage Connections – People, Past and Place: The Pakri Peninsula. International Journal of Heritage Studies 11 (1): 53–65. [http://dx.doi.org/10.1080/13527250500037021].

Setten, Gunhild
2005 Farming the Heritage: On the Production and Construction of a Personal and Practised Landscape Heritage. International Journal of Heritage Studies 11 (1): 67–79. [http://dx.doi.org/10.1080/13527250500037054].

Slaughter, Anne Marie
2005 A New World Order. Princeton: Princeton University Press.

Spomenica
1920 Spomenica Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 1(1–4): 69–75.

Sundin, Bosse
2005 Nature as Heritage: The Swedish Case. The International Journal of Heritage Studies 11 (1): 9–20. [http://dx.doi.org/10.1080/13527250500036767].

Triglav National Park website
(http://www.tnp.si)

Walsh, Kevin
1992 The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World. London: Routledge.