Traditiones, 41-2, 2012, 123–134

Objavil stanka, dne Pon, 15/07/2013 - 12:27.

DOI: 10.3986/Traditio2012410209        (PDF )

Naslov/Title
Perception of Cultural Heritage and Monument Protection

Avtor/Author
Vito Hazler

Izvleček
Članek osvetljuje pomen celostne obravnave kulturne dediščine, ki prispeva k možnosti interdisciplinarnega sodelovanja različnih humanističnih, družbenih in naravoslovnih znanosti. Uspešna fizična obnova poleg sodelovanja različnih ved zahteva tudi razumevanje veščin in tehnologij obdelave gradiv v času, ko je bil zgrajen zaščiteni spomenik. Varstvo nesnovne dediščine danes je s tem tesno povezano in tudi vse bolj uporabljeno v dejavnosti zaščite spomenikov. Brez upoštevanja preteklih veščin in znanja ni mogoča kakovostna prenova kulturnih spomenikov, prav tako pa brez tega ni mogoče zagotoviti osnovnih etičnih načel poklicnega in amaterskega varovanja na terenu.

Abstract
The paper highlights the importance of a comprehensive treatment of cultural heritage which contributes to the possibility of interdisciplinary cooperation between various human, social and natural disciplines. In addition to cooperation of different branches a successful physical renovation requires also the understanding of skills and technologies for processing materials from the past, that is from the time when an individual protected monument was built. The protection of immaterial heritage in the present time is closely linked to this finding and is more and more often applied in monument protection activities. Without taking into consideration the skills and knowledge from the past we cannot perform quality renovations of cultural monuments nor ensure basic ethic principles of monument protection of professional and amateur conservators in the field.

Ključne besede
celostna obravnava kulturne dediščine, identifikacija, vrednotenje, strokovna etika, predsodek, predstavitev, interpretacija, eko-muzej

Keywords
comprehensive treatment of cultural heritage, identification, assessment, expert ethics, prejudice, presentation, interpretation, eco-museum

Viri/References
Eko-muzej
2011 Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva (Hop Growing and Brewing Industry Eco-Museum) (http://www.ekomuzej-hmelj.si/si/; 8 December 2011).

Hazler, Vito
1999 Podreti ali obnoviti? Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba Rokus.
2008 Varstvo kulturne (stavbne) dediščine. (Raz)korak med teorijo in prakso. Glasnik SED 43 (3–4): 9–17.

Kolizej
2011 Kolizej bo padel (Kolizej will faill) (http://www.delo.si/novice/slovenija/kolizej-bo-padel-v-prihodnjem-tednu.html; 8 December 2011).

Lah, Ljubo
2001 Od arhitekturnega konzervatorstva, obnove in prenove do integralnega varstva dediščine. Urbani izziv 12 (1): 31–45.

Maroević, Ivo
1986 Sadašnjost baštine. Zagreb: Društvo povijesničara umjetnosti Hrvatske.

Odlok o strategiji
2011 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Decree on Spatial Development Strategy of Slovenia)
(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=3397&urlid=200476; 23 December 2011).

Partizanska bolnica Franja
2011 Partizanska bolnica Franja (Franja Partisan Hospital) (http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_vojna_partizanska_bolnica_Franja; 8 December 2011).

Sanz, Nuria
2002 Living Wooden Culture throughout Europe. Strasbourg: Council of Europe.

Šestan, Ivan
1990 Vino i tradicija. Zagreb: Etnografski muzej u Zagrebu.

Vidic, Jana idr.
2006 Sistem varstva narave v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor.

Zakon o kulturni dediščini
2011 Zakon o kulturni dediščini ((Law on Cultural Heritage) (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=485&urlid=200816; 23 December 2011).