Traditiones, 41-2, 2012, 77–89

Objavil stanka, dne Pon, 15/07/2013 - 12:23.

DOI: 10.3986/Traditio2012410206        (PDF )

Naslov/Title
Aspects of Tradition

Avtorica/Author
Saša Poljak Istenič

Izvleček
V etnologiji in antropologiji izraz tradicija navadno označuje prenašanje kulture skoz čas in kontinuiteto kulturnih pojavov, medtem ko novejši pogledi poudarjajo tudi druge vidike. Zaradi izginjanja »značilnih« kulturnih fenomenov je postala vrednota. Ker povezuje ljudi na mnogih ravneh, jo razumemo kot sredstvo identitetne politike. Hkrati postaja tudi strategija za krepitev občutkov pripadnosti in za dosego drugih ciljev. Ti vidiki so vzorčno predstavljeni z empiričnimi zgledi.

Abstract
In ethnology and anthropology, the term tradition usually denotes transmission over time and continuity of phenomena, while recent views also highlight other aspects. Because of disappearance of “typical” cultural phenomena it became a value. Since it has connected people on many levels, it can be perceived as a means of identity politics. At the same time it becomes a strategy to strengthen a sense of belonging and achieve diverse goals. These aspects are presented with some empirical examples.

Ključne besede
tradicija, etnologija, antropologija, identiteta, turizem

Keywords
tradition, ethnology, anthropology, identity, tourism

Viri/References
AlSayyad, Nezar (ed.)
2001 Consuming Tradition, Manufacturing Heritage: Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism. London and New York: Routledge.
2004 Introduction: The End of Tradition or the Tradition of Endings? In: AlSayyad, Nezar (ed.), The End of Tradition? London and New York: Routledge, 1–28.

Anttonen, Pertti J.
2005 Tradition through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica. Folkloristica, 15).

Beck, Ulrich
2003 Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo (What is Globalization? Fallacies of Globalism – Answers to Globalization). Ljubljana: Krtina.

Bell, David
2006 Variations on the Rural Idyll. In: The Handbook of Rural Studies. SAGE Publications (http://sage--ereference.com/hdbk_rural/Article_n10.html; 23. 9. 2009).

Bogataj, Janez and Jurij Fikfak
2004 Dediščina (Heritage). In: Baš, Angelos (ed.), Slovenski etnološki leksikon (The Slovenian Ethnological Lexicon). Ljubljana: Mladinska knjiga, 76.

Brumen, Borut
2001 Umišljena tradicija “dobrih starih časov” (Imagined Tradition of the “Good Old Times”). In: Šmitek, Zmago and Borut Brumen (eds.), Zemljevidi časa. Zbornik ob 60-letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo (Maps of Time: Miscellany for the 60th Anniversary of Department of Ethnology and Cultural Anthropology). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 193–207.

Davison, Graeme
2008 Heritage: From Patrimony to Pastiche. In: Fairclough, Graham (et al., eds.), The Heritage Reader. London and New York: Routledge, 31–41.

DSLL
2005 Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (elektronski vir) (Dictionary of Slovenian Literary Language,
electronic source). Ljubljana: SAZU and ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; DZS; Amebis.

Kalapoš Gašparac, Sanja
2009 Tradicija na pladnju turizma (Tradition on the Tray of Tourism). In: Ceribašić, Naila and Ljiljana Marks (eds.), Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez (The Challenge of Traditional Culture: Ceremonial Miscellanea for Zorica Vitez). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 327–335.

Kuret, Niko
1962 Turizem in folklora (Tourism and Folklore). Glasnik SED 4 (1): 1.

Lofgren, Orvar
1990 The Danger of Knowing What You Are Looking For: On Routinizing Research. Ethnologia Scandinavica 20: 3–15.

Lowenthal, David
1995 The Past is a Foreign Country. Cambridge, New York and Melbourne: Cambridge University Press.

Markovčič, Maruška
2005 Zeleni prag Ljubljane – vzhod. Podeželje se predstavi (Green Threshold of Ljubljana – East: Introduction to the Countryside). Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem (http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/?category=68138, 5. 1. 2012).

Markovčič, Maruška and Josip Pintar
2004 Sožitje med mestom in podeželjem (Coexistence of City and Countryside) (www.rralur.si/html/po_projektih/docs/sozitje_med_mestom_in_podezeljem.pps, 7. 9. 2006.)

Maslo, Gorazd and Maruška Markovčič
2003 Razvoj podeželja na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana (Rural Development on the Eastern Part of the City of Ljubljana) (http://www.bf.uni-lj.si/iae/Tone/Predstavitev%20CRPOV%20.ppt, 26. 2. 2007).

Nuryanti, Wiendu
1996 Heritage and Postmodern Tourism. Annals of Tourism Research 23 (2): 249–260. [http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00062-3].

Rapport, Nigel and Joanna Overing
2000 Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. London and New York: Routledge.

Robertson, Roland
1995 Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. In: Featherstone, Mike, Scott Lash and Roland Robertson (eds.), Global Modernities. London: Sage, 25–44.

Slavec Gradišnik, Ingrid
2004 Tradicija (Tradition). In: Baš, Angelos (ed.), Slovenski etnološki leksikon (The Slovenian Ethnological Lexicon). Ljubljana: Mladinska knjiga, 635–636.

Smith, Laurajane
2006 Uses of Heritage. London, New York: Routledge.

Survey
s.a. Survey (results) (source without identification information, typescript). Tourist Society Besnica – Janče archives.

Taylor, John P.
2001 Authenticity and Sincerity in Tourism. Annals of Tourism Research 28 (1): 7–26. [http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00004-9].

Uršič, Matjaž and Marjan Hočevar
2007 Protiurbanost kot način življenja (Antiurbanity as a Way of Life). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Vepsäläinen, Mia and Kati Pitkanen
2010 Second Home Countryside: Representations of the Rural in Finnish Popular Discourses. Journal of Rural Studies 26 (2): 194–204. [http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2009.07.002]