Traditiones, 41-2, 2012, 213–226

Objavil stanka, dne Pon, 15/07/2013 - 12:11.

DOI: 10.3986/Traditio2012410216        (PDF )

Naslov/Title
Slovenian Field and House Names in the Austrian Inventory of Intangible Cultural Heritage

Avtorica/Author
Martina Piko-Rustia

Izvleček
Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem so bila leta 2010 sprejeta v avstrijski seznam nesnovne dediščine pri Unescu. Naklonjeno medijsko poročanje o slovenskih imenih kot kulturni dediščini je pripeljalo do pozitivnega obrata v razmišljanju o ohranjenih domačih slovenskih imenih. Premik v kulturno razmišljanje je bil toliko pomembnejši, ker so bila krajevna imena na Koroškem desetletja predvsem politično obremenjena tema.

Abstract
Slovenian field and house names in the region of Carinthia were added to the Austrian list of UNESCO intangible cultural heritage in 2010. Due to a favourable media response to Slovenian names as cultural heritage, the consideration of preserved domestic Slovenian names took a positive turn. Since place names had been a topic bearing a particular political load for decades, the turn towards cultural consideration was all the more important.

Ključne besede
slovenska ledinska in hišna imena, Koroška, Avstrija, Unesco, Avstrijski seznam nesnovne kulturne dediščine

Keywords
Slovenian field and house names, Carinthia, Austria, UNESCO, Austrian inventory of intangible cultural heritage

Viri/References
LITERATURA
Klinar, Klemen idr.
2012
Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen. Projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa SlovenijaAvstrija 20072013. Jesenice: Gornjesavski muzej.

Piko-Rustia, Martina
2010a Skupni slovenski kulturni, gospodarski in znanstveni prostor. Od zamisli do realizacije. V: Jerman, Katja (ur.), Prvih deset let. Zbornik ob X. vseslovenskem srečanju, julij 2010. Ljubljana: Državni zbor (Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije), 92–98.
2010b Slovenska ledinska in hišna imena sprejeta v Unescov seznam nesnovne dediščine v Avstriji.
Glasnik SED 50 (1/2): 74–75.

ZEMLJEVIDI
Kärnten – Koroška
1994 Karnten – Koroška. Slovenska krajevna imena na Koroškem / Slowenische Ortsnamen in Karnten. Celovec, Ljubljana, Dunaj / Klagenfurt, Ljubljana, Wien: Mohorjeva založba / Verlag Hermagoras.
2004
Karnten – Koroška. Lehrbehelf für öffentliche zweisprachige Volksschulen in Karntens Gemeinden / Učni pripomoček za javne dvojezične šole v koroških občinah. Klagenfurt/Celovec: Strokovno pedagoško združenje/Padagogische Fachvereinigung.

Kärnten – Republik Österreich
2005 Karnten – Republik Osterreich. Die sudlichen und sudostlichen Gebiete Karntens – Wandkarte / Koroška – Republika Avstrija. Južni in jugovzhodni predeli Koroške – Stenski zemljevid. Klagenfurt/ Celovec: Strokovno pedagoško združenje / Padagogische Fachvereinigung.

Kotmara vas
2008 Kotmara vas – Horni Kompajn, Konjak in Hudar: Slovenska ledinska, krajinska in hišna imena / Köttmannsdorf – Horni Kompajn, Konjak und Hudar: Slowenische Flur , Gebiets und Hofnamen. Gorjanci: Slovensko prosvetno društvo Gorjanci / Slowenischer Kulturverein Gorjanci (www.gorjanci.at).

Šmarjeta v Rožu
2011 Šmarjeta v Rožu – St. Margareten im Rosental. Izdalo: Apače in Celovec: Kulturno društvo Šmarjeta Apače v sodelovanju s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik / Hg. von: Kulturverein St. Margareten Abtei in Zusammenarbeit mit dem Slowenischen Volkskundeinstitut Urban Jarnik.

Škofiče – Schiefling
2011 Š kofiče – Schiefling. Škofiče / Schiefling: Slovensko prosvetno društvo Edinost Škofiče / Slowenischer Kulturverein Edinost Schiefling.

Življenjski prostor Sele – Lebensraum Zell
2008 Življenjski prostor Sele / Lebensraum Zell. Sele/Zell: Interesna skupnost selskih kmetov / Interessensgemeinschaft der Zeller Bauern (www.kosuta.at).

KOROŠKA HIŠNA IMENA
Feinig, Anton
1958 Die Namen der Bauernhofe im Bereich der einstigen Grundherrschaft Hollenburg in Karnten. Disertacija. Dunaj: Univerza na Dunaju.

Feinig, Anton in Tatjana
2005 Familiennamen in Karnten und den benachbarten Regionen. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba.

Kotnik, Bertrand
1992–2011 Zgodovina hiš južne Koroške. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba
1. knjiga:
Občina Bilčovs, 1992.
2. knjiga:
Občina Kotmara vas, 1993.
3. knjiga: Občina Bistrica v Rožu, 1995.
4. knjiga:
Občina Rožek, 1996.
5. knjiga:
Občina Št. Jakob v Rožu, 1997.
6. knjiga:
Župnija Šmihel pri Pliberku, 1999.
7. knjiga:
Občina in župnija Šmarjeta v Rožu, 2001.
8. knjiga: Občina Sele, 2002.
9. knjiga:
Župniji Globasnica in Šteben, 2004.
10. knjiga: Župnije Radiše, Golšovo in Podgrad, 2006.
11. knjiga: Župniji Žitara vas in Št. Lipš, 2007.
12. knjiga:
Spodnja Zilja, 2008.
13. knjiga:
Župnija Pliberk in okolica, 2008.
14. knjiga:
Pražupnija Marija na Zilji, 2009.
15. knjiga: Tržna občina Železna Kapla – Bela, 2011

Kulterer, Hubert Fabian
1965 Die Haus- und Hofnamen des Jauntales. Disertacija. Dunaj: Univerza na Dunaju.

Lesjak, Hans-Peter
1999 Die Geschichte der Hauser und Bauernhofe der Marktgemeinde Velden am Worthersee bis 1828. Velden/Vrba: Samozaložba.

Šašel, Josip
1954 Naša osebna imena. Svoboda (Celovec: Slovenska prosvetna zveza) 2 (l. 6.): 33–43.

KOROŠKA LEDINSKA IN KRAJEVNA IMENA
Feinig, Anton
1970 Pojdam v Rute – stara ledinska imena. V: Letno poročilo ZG za Slovence XIII, 1969/70. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 61.
1974 Krajevna, ledinska in hišna imena. V:
Letno poročilo ZG za Slovence XVII, 1973/74. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 67–71.
1975 Krajevna, ledinska in hišna imena v Rožu (1. nadaljevanje). V:
Letno poročilo ZG za Slovence XVIII 1974/75. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 60–63.
1976 Krajevna, ledinska in hišna imena v Rožu (2. nadaljevanje). V:
Letno poročilo ZG za Slovence XIX, 1975/76. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 72–77.
1979 Hišna in ledinska imena v Velni vesi (Velinji vasi) – nemško Wellersdorf. V:
Letno poročilo ZG za Slovence XXII, 1978/79. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 1979, str. 69–76.
1981 Hišna in ledinska imena v Kožentavri. V:
Letno poročilo ZG za Slovence XXIV, 1980/81. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 65–70.
1982 Krajevna, ledinska in hišna imena v Rožu. V:
Letno poročilo ZG za Slovence XXV, 1981/82. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 64–67.

Karner, Iris
2004 Die Karawanken. Eine bergnamenkundliche Untersuchung unter besonderer Berucksichtigung des slowenischen Elements (Diplomska naloga). Celovec: Univerza v Celovcu.
2007
Der Karntner Anteil der karnischen Alpen vom Plockenpass bis in das Kanaltal. Ein Blick auf die Namen einer Sprach- und Kulturkontaktzone entlang des Karntner Grenzgebirges (Disertacija). Celovec: Univerza v Celovcu.
2010
Das Namengut des Karntner Anteils der Karnischen Alpen. Stille Zeugen der slawischen, romanischen und deutschen Sprach- und Kulturkontakzone vom Plockenpass bis ins Kanaltal. Saarbrucken: Sudwestdeutscher Verlag fur Hochschulschriften.
2012
Die Bergnamen der Karawanken. Wien: Praesens, 2012.

Kattnig, Franc, Miha Kulnik in Janko Zerzer
2004–2005 Dvojezična Koroška. Seznam dvojezičnih imen južne Koroške. Celovec, Ljubljana in Dunaj: Mohorjeva založba.

Kranzmayer, Eberhard
1956–58 Ortsnamenbuch von Karnten (Archiv fur vaterlandische Geschichte und Topographie 50, 52). Klagenfurt: Verl. d. Geschichtsvereines fur Karnten.

Kronsteiner, Otto
1974 Die slowenischen Namen Karntens in Geschichte und Gegenwart. Wien: Osterreichische Gesellschaft fur Namenforschung.

Pohl, Heinz-Dieter
2000 Kärnten – deutsche und slowenische Namen. Koroška – slovenska in nemška imena. Kommentiertes zweisprachiges Verzeichnis der Siedlungs-, Berg- und Gewassernamen. Osterreichische Namenforschung 28 (2–3). (Licenčna izdaja v seriji Studia Carinthiaca Bd. XIX. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba).
2001 Die Bergnamen der Karnischen Alpen im Bereich des Karntner Gail- und Lesachtales. V:
Karntner Landesgeschichte und Archivwissenschaft.Festschrift fur Alfred Ogris. Klagenfurt: Verlag des Geschichtsvereines fur Karnten, 51–63.
2007 Die Bedeutung des Slowenischen fur die Toponymie der Tauernregion.
Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007). Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 9–25.
2011-12
Deutsch-slowenisches Verzeichnis der Karntner Orts-, Gewasser- und Bergnamen (und einiger weiterer wichtiger Objekte) im Auftrag des Volksgruppenburos Karnten zusammengestellt von Heinz-Dieter Pohl. Klagenfurt: H.D. Pohl & Volksgruppenburo.

Šašel, Josip
1930 Imenoslovje Koroških Karavank. Planinski vestnik 30 (7): 163–164 (I: Ob Zili); (8): 186–188; (9): 203–205 (II: Ob Zgornjem Rožu); (12): 279–283 (III: Ob Spodnjem Rožu).
1931 Imenoslovje Koroških Karavank.
Planinski vestnik 31 (1): 16 (Konec III. dela); (2): 53–54 (IV: Ob Beli).
1951 Kako pišemo naša krajevna imena?
Svoboda (Celovec: Slovenska prosvetna zveza ), 1. 4.: 5–13, 50–58, 94–105, 144–148.
1952 Koroška imena na naših specialkah.
Planinski vestnik 52 (5): 226–229; (8): 329–337; (9): 384–390; (10): 428–432.
1953 Avstrijska kartografija ob naši meji.
Planinski vestnik 53 (1): 21–23.
1954 Koroška v naši topografiji.
Planinski vestnik, 54 (1): 46–50.
1956 Spodnji Rož v luči krajevnih imen.
Planinski vestnik 56 (2): 88–101.
1957 Koroški imenoslovni problemi.
Jezik in slovstvo 3 (3): 119–123.
1960 Nekatera koroška geografska imena.
Geografski vestnik 32: 259–263.
1961 Znanstveno vsekakor neobičajen postopek (pripombe k knjigi: Eberh. Kranzmayer, Ortsnamensbuch von Karnten, I. Teil: Die Siedlungsgeschichte Karntens von der Urzeit bis zur Gegenwart im Spiegel der Namen, Klagenfurt 1956).
Koledar slovenske Koroške 1961. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 48–59.
1962 Imena Singerberg in Saualpe izhajajo iz slovenščine.
Koledar slovenske Koroške 1962. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 84–87.

Zdovc, Pavel
1993 Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem / Die slowenischen Ortsnamen in Karnten. Celovec: Slovenski znanstveni inštitut.
2008
Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem. Pregledana in preurejena ter z več sto jezikovnimi imenskimi podatki razširjena žepna izdaja. Celovec: Drava, 2008.
2010
Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem. Razš. izd.. / Die slowenischen Ortsnamen in Karnten. Erw. Aufl. Ljubljana: SAZU , 2010.