TRADITIONES • 34 / 2 • 2005

Submitted by stanka on Tue, 20/10/2009 - 08:28.


Uredila / Volume Editors: Ingrid Slavec Gradišnik in/and Jurij Fikfak

RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES
Veronica E. Aplenc, To Develop the Acceptable Modern. A Slovenian Urban Landscape Under Socialism, 1969–1982 (Kako razviti sprejemljivo moderno. Slovenska urbana krajina v socializmu, 1969–1982)
Jernej Mlekuž, Reprezentacije ženskosti v tisku slovenske politične emigracije v Argentini (The Representation of Womanhood in the Press of Slovenian Poltical Emigration in Argentina)
Jack Santino, Commercialism, Capitalism, and Celebration (Komercializacija, kapitalizem in praznovanje)
Jaka Repič, Translokalne skupnosti v urbanih naseljih Port Moresbyja Pomen pojmovanja prostora v procesu ustvarjanja etničnih identitet (Translocal Communities in Urban Settlements of Port Moresby. Notions of Space in the Formation of Ethnic Identities)
Jurij Fikfak, O produkciji in recepciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov (On the Reception and Production of Harmony. Some Points of Departure Based on the Škoromati)
Ingrid Slavec Gradišnik, O etnologiji in leksikografi ji. Slovenski etnološki leksikon med zamislijo in izidom (On Ethnology and Lexicography. Th e Lexicon od Slovenian Ethnology Between Conception and Publication)
Miran Puconja, O kmečki kulturi (On Peasant Culture)
Jana Mlakar Adamič, Vsakdanja prehrana zasavskih rudarjev v luči nabavnih knjižic in drugih virov oskrbe (Everyday Food Culture of the Zasavje Miners with Regard to Food Supply Booklets and Other Sources of Provisions)
Bojan Knific, Kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov (Designing Stage Costumes for Polka Music Ensembles)
Marija Cvetek, Bajeslovno izročilo v bohinjskem folklornem pripovedništvu (Mythological Tradition in the Folk Narrative of Bohinj)
Monika Kropej, Franc Kramar in njegova zbirka »Ižanskega in drugega narodnega blaga« (Franc Kramar and His Collection of »Oral Tradition from Ig and Other Regions«)
Naško Križnar, Filmi Boža Štreklja (The Films of Božo Škerlj)
Mojca Ravnik, Sv. Štefan v Zanigradu ob desetletnici žegnanja konj. Popravki in dopolnitve

IN MEMORIAM
Borut Brumen (1963–2005)

POROČILA O KONFERENCAH / REPORTS
Turizem in festivali kot transnacionalno izkustvo (Saša Poljak Istenič)