Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:23.

DOI: 10.3986/Traditio2005340208       (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 
Naslov/Title
Everyday Food Culture of the Zasavje Miners with Regard to Food Supply Booklets and Other Sources of Provisions
 
Avtorica/Author
Jana Mlakar Adamič
 
Izvleček
V prispevku je obravnavana vsakdanja prehrana zasavskih mezdnih delavcev, med katerimi prevladuje poklicna skupina rudarjev in njihovih družin. Z analizo nabavnih knjižic kot primarnega vira pojasnjuje, zakaj se je pri nižjih družbenih plasteh središče zanimanja za prehrano premaknilo z načina priprave živil na način nabave. Predstavljeni so raznoteri individualni viri oskrbe s hrano v industrijskem okolju in regionalna kuhinja na dozdaj slabo raziskanem območju Slovenije. 

Abstract
The article focuses on everyday food culture of minimumwage workers, mostly miners, and their families in Zasavje. An analysis of food supply booklets as a primary source shows why the interest of this lower social class had shifted from food preparation to food supply. Examined is a variety of food supply sources and local cuisine in this industrial, hitherto seldom researched, region.
 
 
Ključne besede
Zasavje, rudarji, vsakdanja prehrana, viri oskrbe, nabavne knjižice 

Keywords

Zasavje, coal miners, everyday food culture, food supply, food supply booklets
 
Viri/References
Baš, Angelos
1980 Hrana. V: Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba: 111–118.
Brečko, Stanko
1978 Hrastnik skozi desetletja. Hrastnik: Občina Hrastnik.
Čepič, Zdenko
1999 Oris zagotovljene preskrbe v Jugoslaviji v obdobju 1949–1953. Prispevki za novejšo zgodovino 39 (2): Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: 157–167.
Fels, J. in K. Valentinič
1978 Kronika Hrastnika 1874–1886. V: Brečko, Stane: Hrastnik skozi desetletja. Hrastnik: Kulturna skupnost: 457–509.
Godina - Golija, Maja
1992 Iz mariborskih predmestij. O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih 1919 do 1941. Maribor: Založba obzorja Maribor.
1996 Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
2000 Sodobna prizadevanja v etnološkem raziskovanju prehrane. Traditiones 29 (1): 227–234.
2001 Pomen kuharskih knjig za etnološko proučevanje prehrane. Traditiones 30 (1): 293–302.
Hacin, Nevenka idr.
2001 Srečno… Črne doline. Trbovlje: Zasavski muzej Trbovlje.
Kalšek, Miran in Nevenka Hacin
2003 Razvoj trgovine v Zasavju. Trbovlje: Zasavski muzej Trbovlje.
Krassnig, Filip
1965 Kronika občine Trbovlje [Tipkopis].
Lenarčič, Tine
2000 Obrt in podjetništvo v Trbovljah. Trbovlje: Območna obrtna zbornica Trbovlje.
Makarovič, Gorazd
1991 Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem. Slovenski etnograf 33–34: 127–206.
Mencej, Martin
1936 Trbovlje – socialni prerez. Ljubljana: Mala biblioteka.
Mlakar Adamič, Jana
2003 Rudarsko stanovanje. Bivalna kultura skozi čas. Trbovlje: Zasavski muzej Trbovlje.
2004 Teknilo nam je! Trbovlje: Zasavski muzej Trbovlje
Montanari, Massimo
1998 Lakota in izobilje. Ljubljana: *Cf.
Orožen, Janko
1958 Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola. Trbovlje: OLO Trbovlje.
1980 Zgodovina Zagorja ob Savi. Zagorje ob Savi: Občina Zagorje ob Savi.
Roš, Boštjan
1940 Moji mladostni spomini. Etnolog 13: 42–92.
Šorn, Jože
1966 Nominalni prirastek delavskih mezd in načini računanja draginjskih doklad v Sloveniji pred okupacijo. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 6 (1–2): 55–61.
Tomažič, Tanja
1984 Gospodinjski izdatki v meščanski družini. Traditiones 13: 111–126.
Valenčič, Vlado
1970 Kulturne rastline. V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog 1. Agrarno gospodarstvo. Ljubljana: Državna založba Slovenije: 251–272.
Fond Občina Trbovlje, 1875–1945. Zgodovinski arhiv Celje.
Nabavna knjižica – Alojz Hudi, 1937–1939.
Nabavna knjižica – Cita Odlazek, 1954–1955.
Nabavne knjižice iz trgovine Dragotina Radeja in Edvarda Požuna, 1936–1939.
Obrtni registri občine Trbovlje.
Rokopisna kuharska knjiga – Mila Kordiš, 1927.
Rokopisna kuharska knjiga – Berta Knez, 30. leta 20. stoletja.
Rokopisna kuharska knjiga – Marija Zupan, 1933.
Tovarniški list TKI Hrastnik, 29. 11. 1975.