Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:20.
DOI: 10.3986/Traditio2005340206       (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 
Naslov/Title
On Ethnology and Lexicography. The Lexicon od Slovenian Ethnology Between Conception and Publication
 
Avtorica/Author
Ingrid Slavec Gradišnik 

Izvleček
Priprava dela, kakršno je Slovenski etnološki leksikon  (2004), je zahtevna v konceptualnem, organizacijskem in  finančnem pogledu. V članku so »od znotraj« predstavljene  tiste značilnosti nastajanja leksikona, ki so povezane z zasnovo  in deloma organizacijo dela; ob tem je namen deloma  kritičen, deloma pojasnjevalen, saj je leksikon kljub vsem  pomanjkljivostim izjemno pionirsko delo. Upoštevano je,  da ne gre le za etnološki, temveč tudi leksikografski projekt,  ki terja neogibno in potrpežljivo sodelovanje etnologov in  leksikografov. 

Abstract
The preparation of a work like the Slovenski etnološki leksikon (Lexicon of Slovenian Ethnology, 2004) is demanding in its conceptual, organizational, and financial aspects. This article gives an “inside” view of the planning and organizational work in creating the lexicon. The aim of this article is both critical and explanatory, because despite all of its shortcomings the lexicon is an exceptional pioneering work. It is recognized that this was not only an ethnological, but also a lexicographical project, which required the indispensable and patient cooperation of ethnologists and lexicographers.
 
Ključne besede
Slovenski etnološki leksikon, etnologija in leksikografija 

Keywords

Slovenski etnološki leksikon (Lexicon of Slovenian Ethnology), ethnology, lexicography
 
Viri/References
Bajt, Drago
2005 Slovar, leksikon ali enciklopedija. Ampak 6 (8–9): 76–77.
Baš, Angelos
1993 (ur.) Predlog geselnika za Slovar etnologije Slovencev. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF, Slovenski etnografski muzej.
1993a Predgovor. V: Baš ur. 1993: 1–3.
2001 Leksikon etnologije Slovencev. Traditiones 30 (1): 119–127.
2004 (ur. s sod.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
2004a Predgovor. V: Baš (ur. s sod.) 2004: V–IX.
2004b Naš pogovor. Etnologija nikoli dekla politike. Za dr. Angelosom Bašem je trinajst let uspešnega dela na Slovenskem etnološkem leksikonu [pogovarjal se je I. Žajdela]. Družina 49 (5. 12.): 11.
Beitl, Richard
1955 (ur.) Wörterbuch der Deutsche Volkskunde. Begründet von O. A. Erich u. R. Beitl. Zweite Aufl., neu bearbeitet von R. Beitl. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. [1. izd. 1936, 3. izd. 1973.]
Ferlež, Jerneja
2000 Etnologija, etnografija ali narodopisje. Geslenje etnološkega gradiva v knjižnicah z vidika uporabnika. Etnolog 61, n. v. 10: 179–210.
2004 Povzetek novih raziskav in obračun s preteklim znanjem. Veliko kolektivno delo slovenske etnološke znanosti. Večer 60 (268, 7. 12.): 14.
Humar, Marjeta
2004 (ur.) Terminologija v času globalizacije / Terminology at the Time of Globalization. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2004a Stanje in vloga slovenske terminologije in terminografije. V: Humar ur. 2004: 17–31.
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]
1993a Navodilo (A. Baš, 3. 2. 1993).
1993b Navodila II [krajšave] (A. Baš, 3. 2. 1993).
1996 Dodatna navodila za oblikovanje besedil v Slovarju etnologije Slovencev (M. Ramšak, 19. 3. 1996).
2001–2002 Geselnik Leksikona etnologije Slovencev. Abecedna ureditev (M. Ramšak, M. Komavec, S. Zemljič Golob, A. Poljak).
2002a Pravila za krajšanje besedil v slovarjih, leksikonih, enciklopedijah. Krajšave in kratice (T. Stanonik, 6. 3. 2002).
2002b Vodilke (T. Stanonik, 14. 3. 2002).
2002c Zapisnik sestanka, 25. 3. 2002.
2002č Zapisnik delovnega sestanka za LeS, 18. 4. 2002.
2002d Redakcijski zapis, april 2002 (I. Slavec Gradišnik).
2002e Delovni sestanek za LeS, 9. 5. 2002.
2002f Geselnik Leksikona Etnologije Slovencev. Redakcija, april–maj 2002 (I. Slavec Gradišnik).
2002g Geselske zanimivke (I. Slavec Gradišnik).
2002h Navodila za redakcijske posege (M. Ramšak, I. Slavec Gradišnik, T. Stanonik).
2002i Komentar ob navodilih (I. Slavec Gradišnik).
2002j Redakcijski zapis, 17. 10. 2002 (T. Stanonik).
Kocjan - Barle, Marta
1995/95 Gradivo za Slovenski splošni leksikon. Sestavila M. Kocjan - Barle; Pregledali in dopolnili člani UO… Ljubljana: Založba Mladinska knjiga [Interno delovno gradivo].
Kremenšek, Slavko
1973 Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov. Traditiones 2: 258–261.
1977 Smernice etnološkega raziskovalnega dela (Osnutek). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 17 (4): 45–51.
1979 Program dela na etnološkem prispevku v slovenski enciklopediji in na enciklopediji slovenske etnologije. (Predlog.) Glasnik Slovenskega etnološkega društva 19 (2): 37–38.
Kuret, Niko
1968 Stanje slovenskega narodopisja 1968. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 9 (3): 1–4.
1972 Komisija (1947–1951) in Inštitut za slovensko narodopisje (od 1951). Nastanek, razvoj, delo. Traditiones 1: 9–16.
Ramšak, Mojca
1992 Prolegomena za etnološki slovar ali leksikon. Diplomska naloga. Ljubljana: Oddelek za
etnologijo FF.
1994 Prolegomena za etnološki slovar ali leksikon. Povzetek diplomske naloge. Glasnik SED
34 (1/2): 88–89.
1995 Dosedanja prizadevanja za izdajo Slovenskega etnološkega slovarja. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj: zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24. - 27. oktober 1995. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 23): 198–203.
1997a Enciklopedija etnologije Slovencev – teoretični model. Magistrska naloga. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF.
1997b Pregled zgodovine etnološkega enciklopediranja, kritična (izbrana) bibliografija in analiza evropskih etnoloških enciklopedičnih del. Časopis za zgodovino in narodopisje 68, n. v. 33 (1): 110–120.
1998 Identiteta evropskih etnoloških enciklopedičnih del in slovenski prispevek k temu. Anthropos 30 (1/3): 126–151.
1999 O (pred)zgodovini etnološkega enciklopediranja in sedanjem stanju slovenske etnološke enciklopedistike. Časopis za zgodovino in narodopisje 70, n. v. 35 (3): 463–484.
2001 Evropska etnološka enciklopedična dela in Leksikon etnologije Slovencev. Traditiones 30 (1): 325–347.
2004a Leksikon etnologije Slovencev. Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004.
2004b Ob koncu projekta Leksikon etnologije Slovencev (2001–2004) in pred natisom Slovenskega etnološkega leksikona (jeseni 2004). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 44 (2): 43–47, 76–77.
2004c Zgoščena informacija o vsakdanjem življenju. Slovenski etnološki leksikon. [Pogovor z Mojco Ramšak]. Večer 60 (284, 4. 12.): 40–41.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2004a Knjige za počasno branje. Večer 60 (284, 4. 12.): 41.
2004b Slovenski etnološki leksikon. Predavanje. Teoretski seminar. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF, 17. 11. 2004.
Slovenski veliki leksikon [SVL]
2003–2004 Slovenski veliki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Vogel, Milan
2005 Praznovanje, ki se bo zavleklo v prihodnja leta. Anketa ob izidu Slovenskega etnološkega leksikona (A. Dular, V. Hazler, S. Kremenšek, I. Leskovec, M. Ramovš, M. Terseglav). Delo. Književni listi, 10. 11. 2004: 12.
Vojnovič, Nastja idr.
Iz slovarske delavnice. O delu redaktorjev, iztočničarke in onaglaševalca pri Slovenskem pravopisu (http://www.zrc-sazu.si/pravopis/Delavnica.htm).