Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:05.

DOI: 10.3986/Traditio2005340201        (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)

Naslov/Title
To develop the acceptably modern. Slovenian urban landscape under socialism, 1969–1982
 
Avtorica/Author
Veronica E. Aplenc
 
Izvleček
Nasilni urbanistični načrti za stanovanjske soseske, ki so bili plod državnih uradnikov, za socialistično družbo niso nič presenetljivega. V primeru Trnovega je prvotni urbanistični načrt iz leta 1969, ki ga je izdelala državna uprava, trčil na silovit odpor. Po desetletju izmenjave mnenj in kompromisov med strokovnjaki je bila na podlagi rahlo spremenjenega načrta soseska končno dograjena leta 1982. Uradni urbanisti, posamični ugledni strokovnjaki in pa prebivalci Trnovega so sebe in svojo podobo Trnovega imeli za sodobne, uskladiti troje različnih pogledov pa je bilo nemogoče. Urbana krajina, ki se je na koncu rodila, je bila fizično zelo raznolika: stare kmetije so tekmovale z rastočim socialističnim predmestjem, celotna podoba pa je odsevala različne poglede na Trnovo, Ljubljano in pojmovanje sodobnosti.

Abstract
The creation of an intrusive neighborhood development plan by state officials is not surprising for a socialist society. In the case of Trnovo, the state’s initial 1969 development plan met with tremendous opposition, but after some giveand-take among professionals over the next 10 years was implemented in slightly modified form. Official urban planners, professionally prominent individuals, and Trnovo locals each defined themselves – and their version of Trnovo – as modern, but in mutually incompatible ways. The urban landscape that emerged was a physically diverse one, with old farmhouses competing with an expanding socialist suburbia, and this reflected competing beliefs about Trnovo, Ljubljana, and modernity.
 
 
Ključne besede
Trnovo, Ljubljana, modernost, pozno 20. stoletje, urbani razvoj, moderni mestni prebivalci

Keywords
Trnovo, Ljubljana, modernity, late 20th century, urban development, modern city residents

 
Viri/References
Bogataj, Janez
2002 Interview by author. Ljubljana, Slovenia, 28 June 2002.
Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja [ETSEO]
1976 Vprašalnice 5 (Questionnaire 5). Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov.
Handler, Richard
1988 Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
Karp, Ivan, and Steven D. Lavine
1991 (eds.) Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. Washington, DC; Smithsonian Institution Press.
Karp, Ivan, Christine Mullen Kreamer, and Steven D. Lavine
1992 (eds.) Museums and Communities. The Politics of Public Culture. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
Krečič, Peter
1993 Plečnik. The Complete Works. New York, NY: Whitney Library of Design.
Kremenšek, Slavko
1989 Ob jubileju univerzitetnega profesorja dr. Vilka Novaka (Celebrating University Professor Vilko Novak). Traditiones 18: 55.
Kremenšek, Slavko, and Janez Bogataj
1980 (eds.) Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja - 1 (Chapters in the Methodology of Ethnological Research 1). Ljubljana: Filozofska Fakulteta Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani.
Kumer, Zmaga
1973 (ed.) Zbornik 18. Kongresa jugoslavanskih folkloristov (Proceedings of the 18th Congress of Yugoslav Folklorists). Ljubljana: Slovensko etnografsko društvo.
Kuret, Niko
1972 75-letnica prvega slovenskega narodopisnega programa (75th Anniversary of the First
Slovenian Ethnographic Project). Traditiones 1: 19–26.
Matičetov, Milko
1948 O etnografiji in folklori zapadnih Slovencev (On the Ethnography and Folklore of the Western Slovenians). Slovenski etnograf 1: 9–56.
Mihelič, Breda
1983 Urbanistični razvoj Ljubljane (The Urban Development of Ljubljana). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani and TOZD.
Mlinar, Zdravko
1978 Urbanizacija, urbanizem in sociologija (Urbanization, Urban Planning, and Sociology). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.
1983 Humanizacija mesta. Sociološke razsežnosti urbanizma in samoupravljanja v Novi Gorici (The Humanization of the City. Sociological Dimensions of Urban Planning and Self
Management). Maribor: Obzorja.
Muršič, Rajko, and Mojca Ramšak
1995 Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Zbornik prispevkov s kongresa Ljubljana, Cankarjev dom, 24. – 27. oktobra 1995 (The Development of Slovenian Ethnology from Štrekelj and Murko to Modern Ethnological Efforts. Proceedings from the Ljubljana Congress, Cankarjev Dom, 24–27 October 1995). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 23).
Mušič, Vladimir
1980 Urbanizem – bajke in resničnost: zapisi na robu dvajsetletnega razvoja našega prostorskega načrtovanja (Urban Planning: Legends and Truth. Marginal Notes on 20-Years of Development of Spatial Planning). Ljubljana: Cankarjeva založba.
Otorepec Tercelj, Mojca
2001 Trnovski tičarji in solatarce (Trnovo Poultry Breeders and Lettuce Ladies). Ljubljana: Prešernova družba.
Pogačnik, Andrej
1980 Urbanistično planiranje. Učbenik (Urban Planning: A Textbook). Ljubljana: Tiskovna komisija VTOZD Gradbeništvo in geodezija Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze Edvarda Kardelja.
Prelovšek, Damijan
1997 Jože Plečnik, 1872–1957. Architectura Perennis. Transl. from the German edition (Salzburg, 1992) by Patricia Crampton and Eileen Martin. New Haven, CT: Yale University Press.
Stanonik, Marija
1989 Slovenska različica primerjalne slovstvene folkloristike: Oris raziskovalnega dela dr. Milka Matičetova (The Slovenian Version of Comparative Literary Folklore: An Outline of Research by Milko Matičetov). Traditiones 18: 7–54.
Terseglav, Marko
1990 Ustno slovstvo in folkloristika kot predmeta univerzitetnega študija (Oral Literature and Folklore Studies as an Object of University Study). Traditiones 19: 233–260.
Turistično društvo Trnovo
1991 Trnovo in Krakovo (Trnovo and Krakovo). Ljubljana: Turistično društvo Trnovo.
Valvasor, Johann Weichard
1689 Die Ehre deß Herzogthums Crain (The Glory of the Duchy of Carniola). Nuremberg: Wolfgang Moritz Endter.
Vrhovnik, Ivan
1933 [1991] Trnovska župnija v Ljubljani (The Parish of Trnovo in Ljubljana). Facsimile of 1933 edition, issued for the centenary of the arrival of Ivan Vrhovnik in Trnovo. Ljubljana: Akademska založba.

Maps and Plans
Ljubljanski urbanistični zavod [LUZ]
1966 Generalni Plan Urbanističnega Razvoja Ljubljane (General Plan for the Urban Development of Ljubljana). Ljubljana: Ljubljanski urbanistični zavod.
1970 Tehnični del zazidalnega načrta VS1 in VS102 – Trnovo (Technical Section of the Construction Plan for VS1 and VS102 – Trnovo). Ljubljana: Ljubljanski urbanistični
zavod.
1972 Zazidalni načrt VS1 in VS102 – Trnovo: programski del (Construction Plan for VS1 and VS102 – Trnovo: Program Section). Ljubljana: Ljubljanski urbanistični zavod.
1983 Dopolnitev zazidalnga načrta za severni del VS1 – Trnovo (Supplement to the Construction Plan for the Northern Part of VS1 – Trnovo). Ljubljana: Ljubljanski urbanistični
zavod.
1988 Dokumentacija za realizacijo zazidalne zasnove za del območja urejanja VS 2/2 (Trnovo) – Eipprova ulica (Documentation for Carrying Out the Construction Project for the Section of the Area Covered by VS 2/2 (Trnovo) – Eipprova Ulica). Ljubljana: ZIL, TOZD URBANIZEM – LUZ Ljubljanski urbanistični zavod.