Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:19.
DOI: 10.3986/Traditio2005340205        (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 
Naslov/Title
On the Reception and Production of Harmony. Some Points of Departure Based on the Škoromati
 
Avtor/Author
Jurij Fikfak
 
Izvleček
Avtor razpravlja o dilemi, pred katero je (bil) postavljen pretekli in  sodobni raziskovalec ljudskega življenja. Mnogi izvajalci ponujajo  raziskovalcu harmonično, idealnotipsko podobo ritualne prakse, s  katero želijo opozoriti na preteklo harmonijo. Na ta način se lahko  raziskovalec ujame v podobe sveta, s katerimi izvajalec oblikuje  vaško identiteto in s katerimi zamrzne čas; na drugi strani pa lahko  raziskovalec odkrije kontekst neravnin, znotraj katerih poteka  njegovo raziskovanje, kot samopredstavitev lokalne skupnosti in  njenih najpomembnejših predstavnikov.
Abstract 
The author discusses a dilemma faced by previous and contemporary researchers of folk life. Many performers offer the researcher a harmonic, ideal-typical image of a ritual practice through which they wish to draw attention to former harmony. In this way the researcher can become wrapped up in images of the world through which the performers shape the identity of the village and can serve to freeze time – or the researcher may discover the contexts of the unevenness within which his or her research takes place as the self-presentation of a local community and its significant representatives.
 
Ključne besede
harmonija, informator, raziskovalec, tujec, outsider 

Keywords
harmony, informer, researcher, ritual, outsider

 
Viri/References
 
Bourdieu, Pierre
1978 Postface. V: Reflections on Fieldwork in Morocco. Berkeley: A Quantum book, University of California/Princeton Press.
 Eisch, Katharina in Marion Hamm
2001 Einleitung. V: Eisch, Katharina and Marion Hamm (ur.), Poesie des Feldes. Beiträge zur ethnographischen Kulturanalyse. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde (Untersuchungen des Ludwig-Uhland Instituts 93): 11–23.
 Fikfak, Jurij
1999 “In principi je bila Basida” – in njen po-ustvarjalec. Traditiones 28 (1): 29–34.
 Hale, Carl S.
1993 Time Dimensions and the Subjective Experience of Time. Journal of Humanistic Psychology 33 (1). doi:10.1177/0022167893331006.
 Glasser, William
1985 Positive Addiction. New York: HarperPerennial.
 Ingold, Tim
1996 (ur.) Key Debates in Anthropology. London and New York: Routledge.
 Kuret, Niko
1984 Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba.
1997 Opuscula selecta. Poglavja iz ljudske kulture. Ljubljana: SAZU.
 Lozica, Ivan
1989 Aurea Aetas. V: Rihtman-Auguštin, Dunja in Maja Povrzanović (ur.), Folklore and Historical Process / Folklor i povijesni proces. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku: 33–40.
 Portis-Winner, Irene
2002 Semiotics of Peasants in Transition. Slovene Villagers and Their Ethnic Relatives in America. Durham in London: Duke University Press.
 Soeffner, Hans Georg
1989 Auslegung des Alltags – Der Alltag der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 785).
1992 Die Ordnung der Rituale. Die Auslegung des Alltags 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 993).