Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:26.


DOI: 10.3986/Traditio2005340210       (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 

Naslov/Title
Mythological Tradition in the Folk Narrative of Bohinj
 
Avtorica/Author
Marija Cvetek
 
Izvleček
Razprava je posvečena bajnim bitjem v knjigi Naš voča so včas zapodval [Cvetek 1993], kjer je bohinjsko folklorno pripovedništvo zapisano v bohinjskih govorih. Poleg te zbirke povedk je v razpravo pritegnjen še bohinjski literarni opus pisatelja Janeza Mencingerja. Vanj je bohinjski rojak vtkal folklorne pripovedi, za katere trdi, da jih ni bilo potrebno »kaj dosti piliti ali prenarejati«. Te povedke še danes živijo v bohinjskem folklornem izročilu, nekatere od njih so se seveda že izgubile. Izgubila ali spremenila so se tudi nekatera bajna bitja iz Mencingerjevih del. Nekaj neobjavljenih terenskih zapiskov še dodatno prispeva k osvetlitvi te tematike. V omenjenem gradivu spoznavamo trdoživo bohinjsko bajeslovno dediščino, odnos do nje v Mencingerjevem pisanju in času in tudi današnji razmislek o davnih verovanjih naših prednikov. 

Abstract
The treatise deals with the mythological beings depicted in the book titled Naš voča so včas zapodval (Our Father Used to Tell Us, Cvetek 1993). The book is a collection of folk narratives from Bohinj, written in the local dialects. It also contains writer Janez Mencinger’s literary work focusing on this area. In his work, Mencinger included folk narratives that, according to him, “did not need much polishing or alteration.” With the exception of some that had long been forgotten, many of these stories are still alive in the folklore tradition of the Bohinj area. Some of the mythical beings from Mencinger’s work have likewise disappeared or have been transformed. The treatise also contains some of the so far unpublished fieldwork notes on the subject. The narratives aptly portray the headstrong nature of the mythological heritage of Bohinj, Mencinger’s attitude toward the subject, and contain reflections on the ancient beliefs of our forefathers.

 
Ključne besede
folkloristika, folklorno pripovedništvo, folklorne povedke, bajna bitja, Janez Mencinger, Bohinj 

Keywords

folklore studies, folk narrative, folk tales, mythological beings, Janez Mencinger, Bohinj
 
Viri/References
Baš, Angelos
2004 (idr. ur.) Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Bently Peter
1996 [1995] (ur.) The Hutchinson Dictionary of World Myth. London: Hutchinson.
Bokal, Ljudmila
1995 Izrazi za bajna bitja v slovenskih slovarjih. Traditiones 24: 205–212.
Chevalier, Jean in Alain Gheerbrant
1995 [1969] Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, števila. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Cooper, J. C.
1986 [1978] llustriertes Lexikon der traditionellen Symbole. Wiesbaden: Drei Lilien Verlag.
Cotterell, Arthur
1998 Miti in legende. Ilustrirana enciklopedija. Ljubljana: DZS.
Calvocoressi, Peter
1993 Kdo je kdo v bibliji. Ljubljana: DZS.
Cvetek, Marija
1987 Bohinjsko ljudsko pripovedništvo. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine Radovljica: 129–138.
1988 Bohinjski govor. Jezik in slovstvo 34 (1–2): 34–41.
1993 Naš voča so včas zapodval. Bohinjske pravljojce. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi 5).
1995 »Mi Bohinjci sredi raja«. V: Mihelič, Tine, Julijske Alpe. Bohinjske gore. 1. izd. [Planinski vodnik]. Ljubljana: Sidarta: 14–16.
1996 Janez Mencinger in bohinjsko ljudsko pripovedništvo. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 36 (1): 14–19.
1998 Bohinjsko ljudsko pripovedništvo v delih Janeza Jalna. Etnolog 8: 225–248.
1999 Bohinjskim pravljojcam na pot v svet. V: Cvetek, Marija (idr. ur.), Bohinjske pravljice. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (Umetniška slikanica): 83–86.
Dapit, Roberto in Monika Kropej
1999 (ur.) Visoko v gorah, globoko v vodah. Velikani, vile, povodni možje. Radovljica: Didakta. (Zakladnica slovenskih pripovedi).
2004 (ur.) Zlatorogovi čudežni vrtovi. Slovenske pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih pticah in drugih bajnih živalih. Radovljica: Didakta (Zakladnica slovenskih pripovedi).
Dežman, Karel
1868 Die Sage vom Goldkirkel (Beiträge zur LandeskundeKrains). Leibacher Zeitung 43, 21 (2). 1868: 325–327.
Farmer, David Hugh
2004 [1978] The Oxford Dictionary of Saints. 5th Ed. New York: Oxford University Press.
Gabrovec, Stane
1987 Prazgodovina Bohinja. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina
občine Radovljica: 30–35.
Goljevšček, Alenka
1988 Med bogovi in demoni. Liki iz slovenske mitologije. Ljubljana: Mladinska knjiga (Sledi).
Grabner-Haider, Anton, Jože Krašovec [idr.]
1984 Biblični leksikon. Celje: Mohorjeva družba (Teološki priročniki 8).
Grafenauer, Ivan in Boris Orel
1952 (ur.) Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: DZS.
Hume, David
2001 Naravna zgodovina religije. Ljubljana: Študentska založba (Claritas 18).
Jalen, Janez
1995 Bobri. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Jerr, William A.
1961 (1957) Question and Answer Adventures. Birds. New York: Golden Press.
Jung, G. Carl [idr.]
2000 Človek in njegovi simboli. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kelemina, Jakob
1930 Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje: Družba sv. Mohorja.
Kos, Janko
1996 (idr. ur.) Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Kotnik, France
1924 Storije I. Koroške narodne pripovedke in pravljice. Prevalje: Družba sv. Mohorja (Mohorjeva knjižnica 3).
Kropej, Monika
1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: ZRC SAZU (Zbirka ZRC 5).
Kropej, Monika in Roberto Dapit
2001 (ur.) V somraku kraljestva palčkov in škratov. Slovenske pripovedi o palčkih, škratih, skrivnostnih lučkah in drugih prikaznih. Radovljica: Didakta (Zakladnica slovenskih pripovedi).
Kunaver, Dušica in Brigita Lipovšek
2002 (ur.) Najlepši slovenski miti in legende. Ljubljana: Mladinska knjiga (Slovensko izročilo).
Kuret, Niko
1988 Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do jeseni. Knj. 1–2. 2. izd. Ljubljana: Družina.
Leonardo da Vinci
1990 Basni in legende. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Mahnič, Joža
1956–57 Od kod Mencingerju »roža mogota«? Jezik in slovstvo 2: 332–333.
Mahnič, Jože in Matjaž Glavan
1995 V svetu rože mogote. Razglednice iz nekdanjega Bohinja. Ljubljana: CZ.
Makarovič, Gorazd
2001 Zmajske predstave in njihovi pomeni na Slovenskem. Traditiones 30 (2): 27–52.
Matičetov, Milko
1936 Ljudska proza. Zgodovina slovenskega slovstva I. Do začetkov romantike. Ljubljana: Slovenska matica: 119–138.
1985 O bajnih bitjih na Slovenskem s pristavkom o Kurentu. Traditiones 14: 23–32.
Melville, Herman
1966 [1851] Beli kit. Ljubljana: CZ (Svetovni roman).
Mencinger, Janez
1961–66 Zbrano delo I–IV. Ljubljana: DZS.
Mihelič, Tine
2001 Julijske Alpe. Bohinjske gore. 3. dop. izd. Ljubljana: Sidarta (Planinski vodnik).
Mikhailov, Nikolai
1997 Slovanska mitologija in slovensko bajeslovje. V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu: 111–114.
2002 Mythologia slovenica. Poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika.
Miklavčič, Maks in Jože Dolenc
1968–1973 (ur.) Leto svetnikov. Del 1–4. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov.
Moszyński, Kazimierz
1968 Kultura duchowa. V: Moszyński, Kazimierz, Kultura ludowa Słowian. T 2, częsć 1-2.
Wyd. drugie. Warszawa: Ksiązka i Wiedza.
Möderndorfer, Vinko
1946 Verovanja, uvere in običaji Slovencev. (Narodopisno gradivo). Knj. 5: Borba za pridobivanje vsakdanjega kruha. Celje: Tiskarna Družbe sv. Mohorja (Zadružna knjižna izdaja 19).
Nartnik, Vlado
1991 K izvoru in razvoju povedke Zlatorog. Nova revija 10 (105/106): 151–158.
Ovsec, Damjan J.
1991 Slovanska mitologija in verovanje. Ljubljana: Domus (Sopotja).
Orel, Boris
1944 Slovenski ljudski običaji. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba Klas: 263–349 (Znanstvena knjižnica 1).
Pajek, Josip
1884 Črtice duševnega žitka štajerskih Slovencev. Ljubljana: Matica slovenska.
Paternu, Boris
1980 Folklorizacja literature in literarizacija folklore. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 20 (2): 71, 80.
Pleteršnik, Maks
1894–95 Slovensko-nemški slovar 1–2. Ljubljana: Knezoškofijstvo.
Prešeren, France
1985 [1846] Poezije doktorja Franceta Prešerna. Ljubljana: Prešernova družba.
Radešček, Rado
1984 Slovenske ljudske vraže. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
Ramovš, Fran
1924, 1935 Historična gramatika slovenskega jezika. Dialekti. Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Rozman, Ksenija
1962 Janezova cerkev ob Bohinjskem jezeru. Ljubljana: Mladinska knjiga (Spomeniški vodniki 4).
Rutar, Simon
1997 (1892–93) Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. Faksimile s spremno besedo. Nova Gorica: Branko; Ljubljana: Jutro.
Sedej, Ivan
1996 Sto najlepših cerkva na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba, Vrba.
Snoj, Marko
1997 Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga (Cicero).
Schmidt, Karl in Robert F. Inger
1972 Plazilci. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Stanonik, Janez
1962 Moby Dick. The Myth and the Symbol. A study in Folklore and Literature. Ljubljana: University Press (Univerzitetna založba).
Stanonik, Marija
1990 Janez Vajkard Valvasor in slovstvena folklora v njegovem duhovnem obzorju. V: Vovko, Andrej (ur.), Valvasorjev zbornik. Ob 300 letnici izida Slave vojvodine Kranjske. Referati s simpozija v Ljubljani 1989. Ljubljana: SAZU: 287–310.
2001 Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2001 (ur.) Slovenske povedke iz 20. stoletja. Celje, Mohorjeva družba.
2004 Slovstvena folkloristika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Sveto pismo
1958–1961 Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Del 1–4. Ljubljana: Lavantinski škofijski ordinariat v Mariboru.
2001 Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Slovenski standardni prevod iz izvirnikov. Študijska izdaja. 2., pregledana izd. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.
Šavli, Jožko
1989 Zlatorog. Slovenski simbol. 2000. Časnik za mišljenje, umetnost, kulturna in religiozna vprašanja 42/43: 171–215.
Šmitek, Zmago
1998 Kristalna gora. Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Forma 7.
2000 (ur.) Odkod je ta naš svet? Slovenske pripovedi o poreklu stvarstva. Radovljica: Didakta; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (Zakladnica slovenskih pripovedi).
2001 Mitološki in pravljični čas. Traditiones 30 (2): 7–25.
2003 (ur.) Sledovi potujočih duš. Vedomci, kresniki in sorodna bajna bitja. Radovljica, Didakta; Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (Zakladnica slovenskih pripovedi).
Valič, Andrej
1987 Ledine in arheološka najdišča Bohinja. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine Radovljica: 36–45.
Zablatnik, Pavel
1984 Čar letnih časov. Stare vere in navade na Koroškem. Celovec: Mohorjeva družba.
1990 Od zibelke do groba. Ljudska verovanja, šege in navade na Koroškem. Celovec: Mohorjeva družba.