Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:12.DOI: 10.3986/Traditio2005340202      (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 
Naslov/Title
The Representation of Womanhood in the Press of Slovenian Political Emigration in Argentina
 
Avtor/Author
Jernej Mlekuž
 
Izvleček
Besedilo odstira, kaj in kako se je pisalo o ženskah v Svobodni Sloveniji, osrednjem tiskanem mediju slovenske politične emigracije v Argentini, v obdobju 1948–1990. Časopis je gradil zelo homogeno, stereotipno podobo ženske: ženske kot matere, vzgojiteljice otrok, kot žene, opore možu, kot gospodinje, kraljice doma. V številnih prispevkih o ženskah je opazno tudi razlikovanje med odnosom obravnavane skupnosti do žensk in odnosom do žensk v nesojeni domovini, strah pred materializmom, liberalizmom itn. To pa kaže, da ženske nikakor niso bile izključene iz ideološkega boja slovenske politične emigracije z zasovraženim režimom v domovini.

Abstract
The text reveals what and how it was written about women in Svobodna Slovenija, the central printed media of Slovenian political emigration in Argentina in the period 1948-1990. The newspaper has built a homogeneous, stereotypic image of the woman: the woman as mother, educator of children, wife, support of the husband, housewife, the queen of home. In several contributions on women, a differentiation between the attitudes towards women is present in the dealt community and in the undestined homeland, fear of materialism, liberalism etc. All mentioned indicates that women were not at all excluded from the ideological struggle of the Slovenian political emigration with the disliked regime in the homeland.

 
Ključne besede
ženske študije, analiza medijev, slovenska politična emigracija, Slovenci v Argentini

Keywords
Women studies, media studies, Slovenian political emigration, Slovenians in Argentina

 
Viri/References
B., M.
1951 Naše šolstvo po taboriščih v Avstriji. Koledar Svobodne Slovenije 1952: 160–180.
Debeljak, Tine
1976 Trideset let zdomske emigracijske književnosti. Zbornik Svobodne Slovenije 1973–75: 381–437.
Drnovšek, Marjan
2004 Izseljenke v očeh javnosti. V: Aleksander Žižek (ur.), Ženske skozi zgodovino: zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september - 2. oktober 2004. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije: 383–393.
Featherstone, Liza
2002 Faking it. Sex, Lies and Women’s Magazines (http:/www.cjr.org/year/02/2/featherstone.asp.).
Hrženjak, Majda
2002 idr. (ur.) Njena (re)kreacija. Ženske revije v Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut.
2002a Biopolitika teles v ženskih revijah. V: Hrženjak, Majda (ur.), Njena (re)kreacija. Ženske revije v Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut: 14–30.
Jogan, Maca
1986 Ženska, cerkev in družina. Ljubljana: Delavska enotnost.
1990 Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma. Ljubljana: FSPN.
Jurić, Marija
1988 Der Mann als ich, die Frau als wir. V: Jurić, Marija idr. (ur.), Zweisprachigkeit und Identität. Celovec: Drava: 153–183.
Kalin Golob, Monika
2003 Stil in novinarski škandal. Teorija in praksa 40 (2): 229–244.
Korošec, Tomo
1998 Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas.
Košir, Manca
1988 Nastavki za teorijo novinarskih vrst. Ljubljana: DZS.
Lukšič - Hacin, Marina
2002 (ur.) Ženske v manjšinskih skupnostih. Pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila. Dve domovini 16: 141–208.
Macdonald, Myra
1995 Representing Women. Myths of feminity in the popular media. London etc.: Edward Arnold.
Marolt, Marijan
1952 Kulturno delo v italijanskih taboriščih. Koledar Svobodne Slovenije 1953: 125–138.
Mlinar, Jaka
1950 Slovenski emigrantski periodični tisk. Koledar Svobodne Slovenije 1951: 176–192.
Moi, Toril
1985 Sexual/Textual Politics. London: Routledge.
P., I.
1951 Naše šolstvo v Italiji v dobi begunstva. Koledar Svobodne Slovenije 1952: 181–193.
Pernišek, Franc
1952 Prosvetno delo v taboriščih v Avstriji. Koledar Svobodne Slovenije 1953: 110–124.
Rant, Jože
1998 (ur.) Zbornik dela v zvestobi in ljubezni. Zedinjena Slovenija 1948–1998. Buenos Aires: Zedinjena Slovenija.
Rot, Andrej
1992 Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni. Dve domovini 2–3: 209–235.
Slapšak, Svetlana
2000 Ženske ikone 20. stoletja 1. Ljubljana: Urad za žensko politiko.
Sruk, Vladimir
1995 Leksikon politike. Maribor: Obzorja.
Van Zoonen, Liebset
1994 Feminst Media Studies. London: Sage.
Vode, Angela
1934 Žena v današnji družbi. Maribor: Žena in dom.
Žigon, Zvone
2001a Iz spomina v prihodnost. Slovenska politična emigracija v Argentini. Ljubljana: Založba ZRC (Migracije).
2001b Slovenska politična emigracija v Argentini. Dve domovini 13: 111–132.
Prispevki iz časopisa Svobodna Slovenija po obravnavanih sklopih, po abecednem zaporedju:
Materinski dan:
Anon(imus) 1970. Mendoza. Materinski dan, št. 34, str. 3 (29. 10. 1970).
Anon. 1951. Našim materam, št. 11, str. 1 (15. 3. 1951).
Anon. 1954. Materam, št. 12, str. 1 (25. 3. 1954).
Žena in njen svet:
Kraljeva, Anica 1964. [Brez naslova – uvodni prispevek], št. 11, str. 3 (12. 3. 1964).
Kraljeva, Anica 1964. Premišljevanje ob šolski torb, št. 15, str. 3 (9. 4. 1964).
Kraljeva, Anica 1964. Televizija in otrok, št. 17, str. 3 (23. 4. 1964).
Kraljeva, Anica 1965. Z otroci preko sedanjosti v bodočnost, št. 35, str. 2 (2. 9. 1965).
Kraljeva, Anica 1967. Da ne bomo prepozno jokali, št. 12, str. 4 (23. 3. 1967).
Kraljeva, Anica 1967. Trdni temelji, trdna zgradba, št. 35, str. 2 (31. 8. 1967).
Kraljeva, Anica 1968. Spoštuj očeta in mater, št. 26, str. 2 (27. 6. 1968).
Kraljeva, Anica 1971. Vzgoja naših otrok, št. 18, str. 2 (6. 5. 1971).
Kraljeva, Anica 1969. Prihaja nova žena, št. 16, str. 2 (17. 4. 1969).
Kraljeva, Anica 1970. Žena – javna delavka?, št. 22, str. 2 (4. 6. 1970).
Kraljeva, Anica 1970. Pomemben dan, št. 20, str. 2 (21. 5 1970).
Kraljeva, Anica 1965. Kaj je važnejše, št. 17, str. 2 (29. 4. 1965).
Kraljeva, Anica 1968. Jeklene verige niso vedno najtežje, št. 3, str. 2 (18. 1. 1968).
Prireditve Zveze slovenskih mater in žena in drugih institucij:
Anon. 1975. Čajanka Zveze Slovenskih mater in žena, št. 38, str. 3 (18. 9. 1975).
Anon. 1976. Deset let Zveze Slovenskih mater in žena, št. 37, str. 2 (16. 9. 1976).
Anon. 1971. Slovenska ženska v borbi za narod, št. 47, str. 10 (25. 11. 1971).
Anon. 1974. Čajanka Zveze Slovenskih mater in žena, št. 36, str. 2 (5. 9. 1974).
Anon. 1974. Občni zbor Zveze mater in žena, št. 48, str. 3 (28. 11. 1974).
ZSMŽ 1983. Praznik slovenskih mater in žena, št. 38, str. 3 (29. 9. 1983).
Anon. 1974. Mati, domovina, Bog. Misli iz govora Miloša Stareta na proslavi 8. obletnice slovenskega doma v Blrazataguiju dne 11. novembra, št. 47, str. 1 (22. 11. 74).
Širši sklop o ženskah in ženskem vprašanju:
Anon. 1975. Leto žene, št. 48, str. 3 (8. 5. 1975).
Anon. 1965. Žena in koncil, št. 38, str.2 (23. 10. 1965).
Anon. 1965. Žena in koncil, št. 3, str.4 (20. 1. 1965).
Anon. 1975. Farsa marksistične dialektike. Mednarodna ženska konferenca v Meksiki, št. 27, str. 2 (3. 7. 1975).
Anon. 1975. Mednarodna ženska konferenca. Ženski problem rešen že pred 2000 leti, št. 26, str.2 (26.6. 1975).
Drugo:
Anon. 1971. Nekaj o modi, št. 47, str. 14 (25. 11. 1971).
Balantič, Mirka. 1949. Srečanje s služkinjo, št. 7, str. 5 (17. 2. 1949).