TRADITIONES • 38/1 • 2009

Submitted by stanka on Wed, 14/10/2009 - 10:09.


Uredili / Volume Editors: Ingrid Slavec Gradišnik in/and Marjetka Golež Kaučič


Uvod / Foreword (Ingrid Slavec Gradišnik)
 
AKADEMIK DR. MILKO MATIČETOV – DEVETDESETLETNIK /
AC ADEMICIAN MILKO MATIČETOV: CELEBRATING HIS NINETIETH BIRTHDAY
Monika Kropej, Akademik dr. Milko Matičetov – devetdesetletnik (Academician Milko Matičetov's Ninetieth Birthday)
Vanja Huzjan, Bibliografija Milka Matičetovega (Bibliography of Milko Matičetov)
Milko Matičetov, Iz mojih predalov. Obolos Štreklju ob stoletnici prvega snopiča SNP (From my Desk: Thoughts on Štrekelj upon the 100th Anniversary of the First Fascicle of Slovenian Folk Song)
Roberto Dapit, Kam bo šlo izročilo? Razmišljanja o usodi ljudskega slovstva v Reziji (Where will Tradition go?: Some Reflections about the Destiny of Oral Literature in Resia)
Silvo Torkar, Mrvice iz imenoslovne malhe (Bits and Pieces from the Onomastic Store)

 
EVROPSKA PESEMSKA DEDIŠČINA? / A EUROPEAN SONG HERITAGE?
Marjetka Golež Kaučič, Evropska kulturna identiteta. Realnost ali fikcija? (European Cultural Identity: Fact or Fiction?)
Madis Arukask, On the Inter-Genre Transitions of Laments and Kalevala-Metric Songs in the Balto-Finnic Cultural Space (Medžanrska prehajanja žalostink in ljudskih stopičnih pesmi epske pesnitve Kalevala v baltsko-finskem kulturnem prostoru)
Marjeta Pisk, Folklore Studies and Presentations of Folk Song Traditions of Slovenian-Friulan Border Area (Folkloristika in predstavitve ljudske pesemske tradicije slovensko-furlanskega obmejnega območja)
Valentina Bold, “An Irish Boy he may well be but he spak braid Scots when he coortit me”: Song Connections between Ireland and South West Scotland (»Lahko, da je fant z Irske, a je govoril odlično škotsko, ko mi je dvoril.« Pesemske povezave med Irsko in jugozahodno Škotsko)
David Robb, A Common European Song Heritage in the Nineteenth Century Songs of Ireland and Germany (Skupna evropska pesemska dediščina v irskih in nemških pesmih 19. stoletja)
Mari Sarv, Stichic and Stanzaic Poetic Form in Estonian Tradition and in Europe (Verzne in kitične pesemske oblike v estonskem izročilu in v Evropi)
Marija Klobčar, Christmas Songs and Constructing Identities (Božične pesmi in oblikovanje identitete)
  
RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES AND ESSAYS
Borut Telban, Antropologija, tehnologija in neoliberalno tržišče (Anthropology, Technology, and the Neo-Liberal Market)
Mojca Ramšak, Etika v evropskih raziskavah (Ethics in European Research)
Tomaž Gregorc, O pojmu časa, prostora in vzročnosti pri Aravkancih. Ali: po čem si je treba zapomniti Juana Benigarja? (On the Concepts of Time, Space, and Causality among the Araucanians, or: Why should we remember Juan Benigar?)
Dragana Radojičić, Cultural Influences of the East and West. Costume among Population of Boka Kotorska in the 18th Century (Kulturni vplivi Vzhoda in Zahoda na primeru oblačenja prebivalcev Boke Kotorske v 18. stoletju)
Ol'ga Danglova, Conflict: A Symptom of Transformation in the Countryside (Konflikt. Simptom transformacij na podeželju)
Katarina Juvančič, Ko se prebudijo »nine nane« in »aje tutaje«. Etnomuzikološke raziskave uspavank (When “Ninna Nannas” and “Aja Tutajas” awake: Ethnomusiological Research of Lullabies)
Mojca Kovačič, Pritrkavanje. Nacionalna posebnost ali umišljena tradicija? (Bell Chiming: National Speciality or Invented Tradition?)
Rebeka Kunej, Morfološke in strukturne opredelitve ljudskega plesa. Primer parnega štajeriša (Morphological ans Structural Definitions of Folk Dance: An Analysis of the Couple's Steierisch)
 
In Memoriam
Dr. Zmaga Kumer, 1924–2008 (Marko Terseglav)
 
Knjižna poročila in ocene / Book Reviews