Traditiones, 38-1, 2009, 275–286

Objavil stanka, dne Wed, 20/01/2010 - 10:17.


DOI : 10.3986/Traditio2009380118       (PDF )
 

Naslov/Title
When “Ninna Nannas” and “Aja Tutajas” awake: Ethnomusiological Research of Lullabies (Ko se prebudijo »nine nane« in »aje tutaje«. Etnomuzikološke raziskave uspavank)
 
Avtorica/Author
Katarina Juvančič
 
Izvleček
Prispevek obravnava vprašanja prenosa (predvsem) etnomuzikološkega znanja in izkušenj v javnost na konkretnem primeru uspavank. Pri tem opozarja na težave in izzive pri preučevanju in krepitvi vloge »drugega« ter vabi k premisleku lastnega znanstvenega angažmaja. Avtorica posebno pozornost namenja tudi prezrtim tematikam in kontekstom, ki jih je mogoče opazovati pri izvajanju uspavank in pesmi za uspavanje.

Abstract

The following article focuses on the issues of application of (mostly) ethnomusicological knowledge and experiences into the public domain through the case study of lullabies. The author draws attention to the problems and challenges arising with the research and empowerment of the Other and calls for a thorough reflection of our scholarly engagement. Special attention is given to the neglected topics and contexts that can be observed through the performance of lullabies and songs for soothing children.
 
Ključne besede
uspavanke, aplikativna etnomuzikologija, krepitev položaja,(samo)refleksija, kontekst

Keywords

Lullabies, applied ethnomusicology, empowerment, (self)reflexion, context
 
Viri/References
Araújo, Samuel idr.
2006 Conflict and Violence as Theoretical Tools in Present-Day Ethnomusicology. Notes on a Dialogic Ethnography of Sound Practices in Rio de Janeiro. Ethnomusicology 50 (2): 287–313.
Barz, Gregory in Timothy Cooley (ur.)
1996 Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. Oxford: Oxford University Press.
Clifford, James in George Marcus (ur.)
1986 Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.
Cvetko, Igor
2005 Aja, tuta. Slovenske ljudske uspavanke. Ljubljana: Založba DZS.
Finnegan, Ruth
2003 Music Experience and the Anthropology of Emotion. V: Clayton, Martin idr. (ur.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction. New York in London: Routledge, 181–192.
Gottlieb, Alma
2000 Where have all the Babies gone? Toward an Anthropology of Infants. Anthropological Quarterly 73 (3): 121–132.
Guidice Del, Luisa
1988 Ninna-Nanna Nonsense? Fears, Dreams and Falling in the Italian Lullaby. Oral Tradition 3: 270–293.
Juvančič, Katarina (ur.)
2006a Al’ že spiš? Študentske raziskave uspavank in uspavanja na Slovenskem. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Šegavec 6).
2006b Al’ že spiš? Ali Kako uspavamo v Sloveniji. Ljubljana: Kulturno društvo Folk Slovenija/Culture Association Folk Slovenia. CD (40 min., 50 sek.), stereo.
Keil, Charles
1982 Applied Ethnomusicology and a Rebirth of Music from the Spirit of Tragedy. Ethnomusicology 26 (3): 407–411.
Lassiter, Luke Eric
2005 The Chicago Guide to Collaborative Ethnography. Chicago: University of Chicago Press.
Masuyama, Eiichi Erick
1989 Desire and Discontent in Japanese Lullabies. Western Folklore 47 (2): 144–148.
MacKinlay, Elizabeth
1999 Music for Dreaming. Aboriginal Lullabies in the Yanyuwa Community at Borroloola, Northern Territory. British Journal of Ethnomusicology 8: 97–111.
http://dx.doi.org/10.1080/09681229908567282
McDowell, Margaret B.
1977 Folk Lullabies. Songs of Anger, Love and Fear. Women’s Studies 5: 205–218.
Muršič, Rajko in Katarina Juvančič
2006 Spremna beseda. V: Juvančič (ur.) 2006b: b. n. s.
Perić-Polonijo, Tanja
2000 Hrvatske narodne uspavanke. Zagreb: Profil International.
Pisanec, Anuša
2006 Če ne bodeš zaspala, te uščipnem! Poskus rekonstrukcije materinstva skozi slovenske ljudske uspavanke. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo [neobj. diplomsko delo].
Puhar, Alenka
1982 Prvotno besedilo življenja. Oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju. Zagreb: Globus.
Rožman, Irena
2004 Peč se je podrla. Kultura rojstva na Slovenskem podeželju. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
Sheehy, Daniel
1992 A Few Notions about Philosophy and Strategy in Applied Ethnomusicology. Ethnomusicology 36 (3): 323–336.
Stanonik, Marija in Zmaga Kumer
2004 Uspavanka. V: Baš, A. (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 656.
Štrekelj, Karel
1980 (1923) Slovenske narodne pesmi, 4. zvezek. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Warner, Marina
1998 “Hush-a-Bye Baby”. Death and Violence in the Lullaby. Raritan – A Quarterly Review 18 (1): 93–114.
Titon, Jeff Todd
2003 Textual Analysis or Thick Description? V: Clayton, Martin idr. (ur.), The Cultural Study of Music. A Critical Introduction. New York in London: Routledge,171–180.