Traditiones, 38-1, 2009, 227–241

Objavil stanka, dne Wed, 20/01/2010 - 10:12.


DOI : 10.3986/Traditio2009380115       (PDF )
 
Naslov/Title
On the Concepts of Time, Space, and Causality among the Araucanians, or: Why should we remember Juan Benigar? (O pojmu časa, prostora in vzročnosti pri Aravkancih. Ali: po čem si je treba zapomniti Juana Benigarja?)
 
Avtor/Author
Tomaž Gregorc
 
Izvleček
Juan (Ivan, Janez) Benigar, antropolog/etnolog, filolog, teozof, filozof in »politični aktivist«, je med letoma 1922 in 1925 napisal tri razprave, ki veljajo za jedro Benigarjevega etnološkega dela: o času, prostoru in vzročnosti med Aravkanci. Z njimi se je zelo približal Lévi-Straussovemu konceptu »divje misli«, a mu dispozitiv vednosti (epistemološki okvir) časa ni omogočal izostrene teoretske formulacije. Članek med drugim skuša predstaviti prevečkrat zanemarjen politični angažma Juana Benigarja in postaviti raziskave o njem onstran nacionalnega diskurza. Sklepna teza članka je, da si je treba Benigarja zapomniti predvsem kot človeka (ontološko) in kot kritičnega (angažiranega) intelektualca (teoretsko oziroma profesionalno).

Abstract

Juan Benigar, an anthropologist/ethnologist, philologist, theosophist, philosopher and “political activist” wrote three essays: on time, space and causality among the Araucanians between the years 1922 and 1925. In his essays Benigar approached Levi-Strauss’s concept of the “savage mind”. It was the dispositif (apparatus) of knowledge of his time (the epistemological framework) that prevented him to conceptualise it. The article tries also to stress the somehow forgotten “political engagement” of Juan Benigar and to conceptualise this scientist beyond national discourse. The final horizon of this article is that we should remember Benigar as a human being (ontologically speaking) and as a critical (socially engaged) intellectual (theoretically and professionally speaking).
 
Ključne besede
Aravkanci, Juan (Ivan, Janez) Benigar, Claude Lévi-Strauss, divja misel, čas, prostor, vzročnost, nacionalni diskurz, teorija, praksa, teozofija

Keywords

Araucanians, Juan (Ivan, Janez)Benigar, Claude Levi-Strauss, the savage mind, time, space, causality, national discourse, theory, practice, theosophy
 
Viri/References
Benigar, Juan
1928 El problema del hombre Americano. Bahia Blanca.
1978 (1946) La Patagonia piensa. Neuquén, Republica Argentina:Siringa Libros.
1988a (1922) Pojem časa pri Araukancih. V: Mislej 1988, 11–23.
1988b (1925) Pojem prostora pri Araukancih. V: Mislej 1988, 24–36.
1988c (1924) Pojem vzročnosti pri Araukancih. V: Mislej 1988, 37–51.
Barnard, Alan
2000 History and Theory in Anthropology. New York: Cambridge University Press.
Blavatsky, Helena Petrovna
1994 (1899) Ključ k teozofiji. Ljubljana: Teozofsko društvo v Sloveniji.
Evans-Pritchard, E. E. in Jože Vilfan (ur.)
1979 (1973) Ljudstva sveta. Knjiga 2. Mehika in Medmorska Amerika, Andske dežele, Amazonija, Orinoko in pampe. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Guček, Svetozar
1982 Janko Beniger, antropolog in znanstvenik svetovnega slovesa. Rodna gruda 29 (7): 32–33.
1994 Janez in Janko Benigar. Rod znamenitih Benigarjev izvira iz Ilirske Bistrice. Snežnik 3 (marec 1994): 4–5.
Kant, Immanuel
2001 (1781) Kritika čistega uma .. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (Analecta).
Kramberger, Taja
2001 Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije. V: Halbwachs, Maurice, Kolektivni spomin. Ljubljana: Studia humanitatis, 211–258.
2007 Historiografska divergenca. Razsvetljenska in historična paradigma. Koper: Založba Annales.
Lévi-Strauss, Claude
2004 (1962) Divja misel. Ljubljana: Krtina.
Mislej, Irene
1988 Janez Benigar. Izbrano gradivo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Saussure, Ferdinad de
1997 (1916) Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: Studia Humanitatis.
Schopenhauer, Arthur
2008 (1818) Svet kot volja in predstava. Ljubljana: Društvo Slovenska matica (Filozofska knjižnica; 56).
Sulčič, Viktor
1970 Juan Benigar el Sabio que murio sentado. Buneos Aires: [samozaložba].
Šmitek, Zmago
1984 Etnološko delo amerikanista Ivana Benigarja. Etnološka tribina [Zagreb] 13/14: 171–178.
1986 Klic daljnih svetov. Ljubljana: Založba Borec.
1987 Amerikanistična raziskovanja Ivana Benigarja – zasnove in teoretska izhodišča. Traditiones 16: 73–82.
1995 Srečevanja z drugačnostjo. Slovenska izkustva eksotike. Radovljica: Didakta.