Traditiones, 38-1, 2009, 309–322

Objavil stanka, dne Wed, 20/01/2010 - 10:20.


DOI : 10.3986/Traditio2009380120       (PDF )
 
Naslov/Title
Morphological ans Structural Definitions of Folk Dance: An Analysis of the Couple's Steierisch (Morfološke in strukturne opredelitve ljudskega plesa. Primer parnega Štajeriša)
 
Avtorica/Author
Rebeka Kunej
 
Izvleček
Članek predstavlja potek in rezultate morfološko-strukturne analize zapisanih variant parnih oblik štajeriša na Slovenskem. Poleg metodološkega uvida v raziskovanje ljudskega plesa prispeva tudi k izgrajevanju ustrezne terminologije, saj ob tem členi in določa začetne položaje plesalcev v paru in plesne drže pri parnih oblikah obravnavanega ljudskega plesa.

Abstract

This article presents the research process and results of a morphological and structural analysis of written notations of couple’s Steierisch dances in Slovenia. In addition to its methodological approach to studying folk dances, it also contributes to the development of appropriate terminology because it analyzes and defines the initial positions of each dancer in the couple, as well as the handholds found in the couple’s forms of the selected folk dance.
 
Ključne besede
ljudski ples, morfološka in strukturna analiza, štajeriš, struktura plesa, plesne drže

Keywords

Folk dance, morphological and structural analysis, Steierisch, dance structure, dance positions
 
Viri/References
Giurchescu, Anca in Sunni Bloland
1995 Romanian Traditional Dance. A Contextual and Structural Approach. Mill Valley: Wild Flower Press.
GNI Pl
Oznaka zapisa plesa (mapice) v arhivu GNI ZRC SAZU.
Kaeppler, Adrienne L. in Elsie Ivancich Dunin (ur.)
2007 Dance Structure. Perspectives on the analysis of human movement. Budapest: Akadémiai Kiadó (Studies in Ethnology; 3).
Kroflič, Breda idr.
1989 Ples. Ljubljana: Cankarjeva založba (Leksikoni Cankarjeve založbe).
Kunej, Rebeka
2007 Štajeriš na Slovenskem – etnokoreološki in plesno-antropološki vidiki. Doktorska disertacija. Nova Gorica: Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici.
Peterson Royce, Anya
2002 (1977) The Anthropology of Dance. Hampshire: Dance Books.
Ramovš, Mirko
1986 »Sedem korakov«. Traditiones 15: 201–224.
1990 Mazurka kot ljudski ples. Traditiones 19: 107–124.