Traditiones, 38-1, 2009, 117–130

Objavil stanka, dne Wed, 20/01/2010 - 09:56.


DOI : 10.3986/Traditio2009380108       (PDF )
 
Naslov/Title
Folklore Studies and Presentations of Folk Song Traditions of Slovenian-Friulan Border Area
 
Avtorica/Author
Marjeta Pisk
 
Izvleček
Članek obravnava vplive folkloristike na oblikovanje predstavitev ljudskega pesemskega izročila slovensko-furlanskega obmejnega področja. Primerjalna analiza zbranih in objavljenih ljudskih pesmi s tega področja je zelo težavna, ker sta slovenska in italijanska folkloristika prvenstveno delovali kot legitimatorki nacionalnega partikularizma in sta se osredinjali na razločevalne elemente, ki bi utemeljevali neodvisno etnično identiteto.

Abstract

The paper examines the influence of folklore studies on creating the presentations of the folk song traditions of Slovenian-Friulian border area. Comparative analysis of the collected and published folk songs of this area is extremely difficult because Slovenian and Italian folklore studies have primarily operated as legitimizers of national particularism and searched distinctive features on which to base an independent ethnic identity.
 
Ključne besede
folkloristika, nacionalizem, slovenskofurlansko obmejno področje

Keywords

folklore studies, nationalism, Slovenian-Friulian border area

Viri/References
Ankündigung
2004 Ankündigung des Werkes “Das Volkslied in Österreich” (Revised reprint). In: Deutsch, Walter and Eva Maria Hois (eds.), Das Volkslied in Osterreich. Böhlau: Österreichisches Volksliedwerk.
Anttonen, Pertti J.
2005 Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica. Folkloristica; 15).
Baš, Angelos et al. (eds.)
2004 Slovenski etnološki leksikon [Slovenian Ethnological Lexicon]. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Bohlman, Philip V.
2004 The Music of European Nationalism. Cultural Identity and Modern History. Santa Barbara, CA; Denver, CO; Oxford, UK: ABC-CLIO.
Cavazza, Stefano
1987 La folkloristica italiana e il fascismo. Il Comitato Nazionale per le Arti Popolari [Italian Folklore Studies and Fascism. The National Committee for the Popular Arts]. La Ricerca Folklorica 15: 109-122.
Coronini-Cromberg, Franz Karl
1891 Zur Volkskunde des Küstenlandes. In: Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Das Kustenland (Gorz, Gradiska, Triest und Istrien). Wien, 161-190.
Gri, Gian Paolo
1988 Tradizioni popolari friulane nel Goriziano. In: Cultura Friulana nel Goriziano. Fonti e studi di storia sociale e religiosa 3. Gorizia: Istituto di Storia Sociale e Religiosa, 177-190.
Je žalostna
2007 »Je žalostna, ma je liepa ta pesem.« Ljudsko izročilo v besedi in glasbi [“How Sad but Beautiful That Song Is.” Folk Heritage in Lyrics and Melodies]. Gorizia: Kulturni center Lojze Bratuž, 2007.
Kumer, Zmaga
1975 Pesem slovenske dežele. Maribor: Založba Obzorja.
1988 Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja. Filozofska fakulteta. Oddelek za muzikologijo.
1996 Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRC SAZU.
Kuret, Niko
1989 Praznično leto Slovencev II. Ljubljana: Družina.
Marušič, Branko
1999 Brda in državne meje. In: Briški zbornik 1999. Dobrovo: Občina Brda, 116-131.
Merku, Pavle
1976 Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji – zbrano v letih 1965–1974 [Slovenian Folk Heritage in Italy. Collected from 1965 to 1974]. Trieste: Založništvo tržaškega tiska.
Minnich, Robert Gary
1994 Citizenship and the Politicization of Ethnicity as Aspects of State-Making in Marginal South-Central European Communities. Teorija in praksa 31 (3-4): 267-283.
Murko, Matija
1929 Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5-54.
Muršič, Rajko
2002 Univerzalne vsebine Vodovnikovega pohorskega pesemskega koša na vstopu v 21. stoletje. Etnolog 12 (63): 17-27.
Perusini, Gaetano
1973 Problemi etnologici di una zona di confine. In Kumer, Zmaga (ed.), Rad 18. kongresa saveza folklorista Jugoslavije. Bovec 1971. Ljubljana, 79-83.
Starec, Roberto
2005 Research Methodology and Achievements One Hundred Years Later. Traditiones 31(1): 67-77.
Šumi, Irena
2000 Kultura, etničnost, mejnost. Konstrukcije različnosti v antropološki presoji. Ljubljana: Založba ZRC.
Vodušek, Valens
2003 Slovenska ljudska glasba v stiku s sosednjimi kulturami. In: Terseglav, Marko and Robert Vrčon (eds.), Valens Vodušek. Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, 88-93.