Traditiones, 38-1, 2009, 173–188

Objavil stanka, dne Wed, 20/01/2010 - 10:03.


DOI : 10.3986/Traditio2009380112      (PDF )
 
Naslov/Title
Christmas Songs and Constructing Identities
 
Avtorica/Author
Marija Klobčar
 
Izvleček
Izhodiščno vprašanje – »Ali obstaja evropska dediščina pesmi ali evropska dediščina v pesmih« – ni le vprašanje Evrope, dediščine in pesmi: vodi k globljemu razmisleku o identiteti, ki presega nacionalne okvire. Ob opazovanju tega problema ne moremo mimo iskanja nacionalne identitete, ideoloških razločkov, sočasnih političnih pritiskov in globalizacije. Ali lahko Evropo – upoštevajoč vse te značilnosti – razumemo kot posebni kulturni prostor, ki se izraža tudi v pesmih ali z njimi, ali je to le nova umišljena skupnost? – Slovenski etnični prostor zaradi posebnih zgodovinskih in prostorskih stičišč za tak premislek ponuja izredne možnosti. S pozornostjo do božičnih pesmi tako skuša prispevek ugotoviti, kaj vse je vplivalo na podobo slovenskega doživljanja božiča v preteklosti, kako je na pesmi in na doživljanje božiča vplival socializem, ki je praznovanje božiča potisnil v zasebnost, in kakšne spremembe sta prinesli slovenska osamosvojitev in tranzicija, ko sta tržišče in medijski prostor vstopila v zasebni svet Slovencev, božič pa je postal del javnega življenja. Z opazovanjem teh procesov prispevek odpira tudi vprašanja o razmerju med pesemsko dediščino in koncepti identifikacije.

Abstract

The basic question addressed in this paper – “Is there a European song heritage or a European heritage in songs?” – is not just a question of Europe, heritage and songs: it leads to the deeper issue of identity that extends beyond national frameworks. The study of these issues cannot ignore the struggle for national identity, ideological differences, contemporary political tensions, and globalization. Taking all of these into consideration, can Europe be understood as a special cultural space with its expression in or using songs, or is it just a new imagined community? – For this kind of study, Slovenian ethnic territory offers remarkable opportunities due to its exceptional historical and spatial meeting points. By concentrating on Christmas songs this paper seeks to determine what the past influences were upon the image of the Slovenian Christmas experience. This study also examines how communism, which relegated the celebration of Christmas to the private sphere, influenced these songs and the Christmas experience, as well as the kinds of changes engendered by Slovenian independence and transition, when the market and the media entered Slovenians’ home lives and Christmas became part of the public sphere. This paper considers these processes in order to address the question of the relationship between song heritage and concepts of identification.
 
Ključne besede
božične pesmi, identiteta, obredje, dediščina

Keywords

Christmas songs, identity, rituals, heritage
 
Viri/References
Blaumeiser, Heinz and Eva Blimlinger
1993 Weihnachten als soziale Zeit. Ein Nachwort. In: Blaumeiser, Heinz and Eva Blimlinger (eds.), Alle Jahre wieder … Weihnachten zwischen Kaiserzeit und Wirtschaftswunder. Wien: Böhlau Verlag, 275-314.
Bowden, Henry Warren
1997 Puritanism, Puritans (http://mb-soft.com/believe/txc/puritani.htm).
Božič ...
2008 Božič v EU (http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/novice/aktualne-teme/2008/bozic-v-eu/).
Brumen, Borut
1997 “Europe is to blame for everything” (Slovene stereotypes about Europe 1985-1992). In: Jezernik, Božidar and Rajko Muršič (eds). Prejudices and Stereotypes in the Social Sciences and Humanities. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Etnološka stičišča 5 & 7), 136-142.
Ciciban …
1949/1950 Ciciban. Revija za najmlajše. 4/4.
Cin …
2007 Cin, cin, cin, zvončki pojejo (http://www.youtube.com/watch?v=9yBxqR3cOGQ).
Dundes, Alan
1996 (1989) Folklore Matters. Knoxville: University of Tennessee Press.
Elwert, Georg,
2002 Switching Identity Discourses. In: Schlee, Günther (ed.), Imagined Differences. Hatred and the Construction of Identity. Munster: Lit Verlag, 33-54.
Glonar, Joža
1908-1923 Predgovor … Slovenske narodne pesmi 4, 3-66
Haneke, Georg
2002 The Multidimensionality of Oromo Identity. In: Schlee, Günther (ed.), Imagined Differences. Hatred and the Construction of Identity. Munster: Lit Verlag, 133-153.
Hobsbawm, Eric
2002 (1983) Introduction. Inventing Traditions. In: Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1-14.
Jagodic, Jože
1918-1919 Postanek božične pesmi »Sveta noč, blažena noč«. Slovenska družina 1 (8): 187-188.
Jarc, Mojca
2009 Zadnji šolski dan (http://www.sfpkr.si/slike/0304/Prvi_razred/index7.htm).
Jingle …
2004 Jingle Bells (http://www.carols.org.uk/jingle_bells.htm).
Kaiser, Birgit Mara
2002 Exclusivist Rhetorics. The Constitution of Political Identities in Present-Day Algeria. In: Schlee, Günther (ed.), Imagined Differences. Hatred and the Constuction of Identity. Münster: Lit Verlag, 183-214.
Kamniški občan
1988 Kamniški občan 28 (20).
1989 Kamniški občan 29 (19).
Kolar, Bogdan
2002 Njih spomin ostaja. In memoriam III. Rajni salezijanci v prvih sto letih salezijanskega reda med Slovenci. Ljubljana: Salve.
Kramar, Frančišek
1933 Dobrepolje in okolica. Vol. 1. Narodne pesmi. Ljubljana: Dobrodelno društvo Varstvo v Ljubljani.
Kumer, Zmaga
1958 Slovenske prireditve srednjeveške božične pesmi Puer natus in Betlehem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti
in umetnosti (Razprave; 3).
1995 »Mi smo prišli nocoj k vam« … Slovenske koledniške pesmi. Ljubljana, Kres.
1998 Pogled na dosedanje delo Baladne komisije / A View on the Work of the Ballad Commission Out so Far. In: Golež, Marjetka (ed.), Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo / Ballads between Tradition and Modern Times. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 31-35.
Kuret, Niko
1970 Praznično leto Slovencev 4. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. Celje: Mohorjeva družba.
1986 Slovenska koledniška dramatika. Ljubljana: Slovenska matica.
Lloyd, A. L.
1969 (1967) Folk Song in England. London: Panther Arts.
Milčetić, Ivan
1917 Koleda u Južnih Slavena. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena 22: 1-124.
Milisavljevič, Lajko (ed.)
1999 Eno pesem hočmo peti. Koledovanje na Koroškem (CD). Klagenfurt: Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urbana Jarnika v Celovcu.
Muršič, Rajko
1999 On Globalisation, Westernisation, Popular Music and Similar Issues in the Times of the Transition of Post-socialist Countries. In: Muršič, Rajko and Borut Brumen (eds.), Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries. Ljubljana, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Etnološka stičišča; 9), 139-156.
Oblak, Vatroslav
1891 Doneski k historični slovenski dialektologiji. Letopis Matice slovenske za leto 1891, 66-153.
Orožen, Martina (ed.)
2005 Tinjska rokopisna pesmarica. Maribor: Slavistično društvo Maribor (Zora 40).
Rettet ...
2005 Rettet den heiligen Sankt Nikolaus und das Christkind! (http://www.bayerische-prache.de/Index/Texte/2005/Rettet%20den%20Nikolaus.htm).
Rihtman-Auguštin, Dunja
1999 Santa Claus Executed, the Croatian Way. In: Muršič, Rajko and Borut Brumen (eds.), Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Etnološka stičišča; 9), 47-56.
Rupel, Mirko
1969 Valvasorjevo berilo [Valvasor’s Reader]. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Russell, Ian
2006 Village Carols (http://www.villagecarols.org.uk/working.htm).
SNP 3
1904-07 Štrekelj, Karel (ed.), Slovenske narodne pesmi [Slovenian Folk Songs] 3. Ljubljana: Slovenska matica.
Smolik, Marijan
1993 Slovenski božič v novi zvočni podobi. Cerkveni glasbenik 86 (4-6): 35-36.
Stare …
1940 Stare božične pesmi v Kropi (J. G.). Zadrugar. Glasilo »Plamena« kovinarske zadruge v Kropi, 3.
Trubar, Primož
1575 Katekizmus z dveima izlagama. Tübingen, Georg Gruppenbach.
Turnšek, Metod
1943 Pod vernim krovom 1. Ljubljana: Družba Sv. Mohorja v Ljubljani.