Traditiones, 38-1, 2009, 287–307

Objavil stanka, dne Wed, 20/01/2010 - 10:19.


DOI : 10.3986/Traditio2009380119       (PDF )
 
Naslov/Title
Bell Chiming: National Speciality or Invented Tradition? (Pritrkavanje. Nacionalna posebnost ali umišljena tradicija?)
 
Avtorica/Author
Mojca Kovačič
 
Izvleček
Pritrkavanje je že nakaj časa tako v znanosti kot širši javnosti opredeljeno kot 'slovenska posebnost, ki ji ni para zunaj naši etničnih meja'. Tovrstno prepričanje pa je temeljilo na raziskavah, ki niso nikoli presegale geografskih okvirov naše države. Zadošča, da primerjamo opredelitve 'slovenskega pritrkavanja' z nekaterimi drugimi praksami igre na zvonove, in ugotovimo, da je zelo razširjeno tudi v evropskem prostoru. Poudarjanje unikatnosti slovenskega pritrkavanja lahko razlagamo z vidika koncepta umišljene tradicije, kot enim od dejavnikov oblikovanja nacionalne identitete, s katerim narod išče samobitnost, unikatnost, avtentičnost in izvirnost lastne tradicije v primerjavi z drugimi. V prispevku obravnavam izhodišča za nastanek umišljenosti nekaterih aspektov pritrkovalske prakse v slovenskem prostoru, opozarjam na obstoj pritrkavanja v drugih evropskih državah ter na podlagi lastne terenske izkušnje podrobneje predstavljam sorodno prakso pritrkavanja v Nemčiji.

Abstract

In the professional and scholarly community, as well as in Slovenian public discourse bell chiming became regarded as a special Slovenian feature unrivalled outside Slovenian ethnic borders. The assumption was based on researches, which never exceeded geographical frames of Slovenian territory. But, only comparing the definitions of ‘Slovenian bell chiming’ to some other European practices of bell playing, one can establish that in Europe, bell chiming is a widespread practice. The case of promoting the uniqueness of Slovenian bell chiming can be explained from the viewpoint of the concept of invented tradition, as one of the factors of shaping national identity that a nation uses to find the character, uniqueness, authenticity, and originality of its own tradition in comparison to others. In this contribution, I discuss the origins for the invention of some aspects of the bell chiming practice, and give arguments for the existence of bell chiming practice in other European countries. Based on the fieldwork experience, I finally present the bell chiming practice in Germany.
 
Ključne besede
pritrkavanje, umišljena tradicija, starodavnost tradicije, das Beiern

Keywords

Bell chiming, invented tradition, ancient tradition, das Beiern
 
Viri/References
Ambrožič, Matjaž
1993 Zvonarstvo na Slovenskem. Ljubljana: Inštitut za zgodovino cerkve (Acta Ecclesiastica Sloveniae; 15).
Anttonen, Pertti J.
2004 Tradition Through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society.
Barbarossa, Cristina
2006 Campane e campanari nella Liguria di levante. Chiavari: Grafica Piemme.
Bartmann, Manfred
1991 Das Beiern der Glocken in der Grafschaft Bentheim, Denekamp (NL) und Ostfriesland.Bewegung und Klang. Ludwigsburg: Philipp Verlag.
Blejc, Franc
2004 Vseslovensko pritrkavanje. Mengšan. Glasilo občine Mengeš 11 (7): 15.
Bringéus, Nils-Arvind
1958 Klockringningsseden i Sverige. Lund in Stockholm: Nordiska museet.
Brumen, Borut
2001 Umišljena tradicija »dobrih starih časov«. V: Šmitek, Zmago in Brumen, Borut (ur.), Zemljevidi časa. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 193–207.
Bursch Achim
2008 Essai sur la coptée campanaire en Europe occidentale. Le Bulletin Campanaire. Association Campanaire Wallone 53 (1): 27–35.
Cvetko, Igor
1990 Valvasor in njegov zvok. V: Vovko, Andrej (ur.), Valvasorjev zbornik. Ljubljana: SAZU, Odbor za proslavo 300-letnice izida Valvasorjeve Slave, 311–322.
Deutsche Glockenspielvereinigung
[b. n. l.] Deutsche Glockenspielvereinigung (http://www.glockenspielvereinigung.de/ 6. 4. 2009).
Dolenc, Katja
2001 S kembeljni po zvoncih, pa viža za vižo. K vsakemu večjemu cerkvenemu prazniku in žegnanju spada slovenska posebnost – pritrkavanje. Gorenjski glas 54 (101): 36.
Döring, Alois
1988 Glockenbeiern in Rheinland. Köln: Rheinland-Verlag.
Finscher, Ludwig (ur.)
1998 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopadie der Musik 3. Kassel: Bärenreiter.
Golež Kaučič, Marjetka
2007 Ljudsko pesemsko izročilo kot kulturni spomin Jančarjevega romana in drame Katarina, pav in jezuit. Traditiones 36 (2): 77–113. DOI
Guilde des carillonneurs et campanologues Suisses
[b. n. l.] Guilde des carillonneurs et campanologues Suisses (http://www.geocities.com/swisscarillon/Comite.html, 26. 3. 2009).
Hobsbawm, Eric in Terence Ranger (ur.)
1983 The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
Holtorf, Cornelius
2000–2007 Monumental Past. The Life-Histories of Megalithic Monuments in Mecklenburg-Vorpommern. Toronto: University of Toronto, Centre for Instructional Technology (https://tspace.library.utoronto.ca/citd/holtorf/0.1.html, 12. 4. 2009).
Kovačič, Mojca
2006 Zvonovi. Njihova zvočna in semantična razsežnost v slovenski moderni poeziji, ljudskih pesmih, pregovorih in rekih. Traditiones 35 (1): 105–116. DOI
2009 Pritrkavanje – etnomuzikološka fenomenologija pojava in njegova vključenost v evropski prostor. Doktorska disertacija. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici. Fakulteta za podiplomski študij.
Krestan, Michael
2001 Das russische Glockengelaute und sein Einfluss auf die Kunstmusik Russlands im 19. und 20. Jahrhundert. Hildesheim: Olms (Diskordanzen; 9).
Krošelj, Milan
1985 Pismo iz arhiva PKSB [Arhiv GNI ZRC SAZU (duplikat)].
Kumer, Zmaga.
1983 Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica.
Kuret, Niko
1985 Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza [1811] in Georga Gotha [1842]. Prvi del, prvi snopič. Ljubljana: SAZU.
1987 Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice
nadvojvode Janeza [1811] in Georga Gotha [1842]. Prvi del, drugi snopič. Ljubljana: SAZU.
1989 Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza [1811] in Georga Gotha [1842]. Prvi del, tretji snopič. Ljubljana: SAZU.
1993 Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza [1811] in Georga Gotha [1842]. Drugi del, prvi snopič. Ljubljana: SAZU.
Llop i Bayo, Francesco
1998 Bells in Spain. Restoration, Research and New Ensembles of Bellringers. Campaners de la Catedral de Valencia (http://campaners.com/ php/textos.php?text=1044, 7. 4. 2009).
Makarovič, Gorazd
1995 Slovenci in čas. Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. Ljubljana: Krtina.
Markelj, Milan
2003 Ko zapojo zvonovi iz visokih lin. Dolenjski list. 54 (43): 24.
Mercina, Ivan
1926 Slovenski pritrkovavec. Gorica: Katoliška knjigarna.
Merkù, Pavle
1986 Slovenski zvonovi. Primorski dnevnik, 20. 2. 1986: 9.
Morris, Ernest
1951 Bells of All Nations. London: Robert Hale.
Perme, Boris
2004 Plačilo? Stokrat boglonaj! Pritrkovalci iz Smlednika. Vikend magazin 630: 14–15.
Pisk, Marjeta
2008 Podoba svetega Martina in martinovega v ljudskem izročilu Goriških brd. V: Arambašić, Jasmina (ur.), Sveti Martin Tourski kot simbol evropske kulture. Celovec: Mohorjeva družba, 223–232.
Price, Percival
1983 Bells and Man. Oxford: Oxford University Press.
Stabej, Jože
1965 Staro božjepotništvo Slovencev v Porenje. Ljubljana: SAZU.
Strajnar, Julijan
1985 Pritrkavanje. Ljubljana: Helidon; Maribor: Obzorja.
1991 Odsev pritrkavanja v Gallusovih delih. V: Kuret, Primož (ur.), Gallus in mi. Slovenski glasbeni dnevi. Ljubljana: Festival, 96–103.
Suoni di campane
2004 Suoni di campane. Raccolta dei sistemi di suono traditionali italiani ed europei. Bologna: Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei.
Tagg, Philipp
[b. n. l.] Hocket. Entry for The Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World. V: Philip Tagg Home Online Texts (http://www.tagg.org/articles/epmow/hocket.html, 23. 3. 2009).
Valvasor, Janez Vajkard
1689 Die Ehre dess Hertzogthums Crain: Das ist, Wahre, grundliche, und recht eigendliche Belegen- und Beschaffenheit dieses ... Romisch-Keyserlichen herrlichen Erblandes (2. knjiga) Laybach: zu finden bey Wolfgang Moritz Endter.
Vec, Tomaž
2007 Teorija socialne identitete in samokategorizacije. Psihološka obzorja 16 (1): 75–89.
Wayne, Vital
1990 Kotekan. The Technique of Interlocking Parts in Balinese Music. Balungan 4 (2): 2–15.
Mojca Kovačič, Pritrkavanje. Nacionalna posebnost ali umišljena tradicija?