Traditiones, 38-1, 2009, 67–76

Objavil stanka, dne Wed, 20/01/2010 - 09:47.


DOI : 10.3986/Traditio2009380104       (PDF )
 
Naslov/Title
Where will Tradition go?: Some Reflections about the Destiny of Oral Literature in Resia (Kam bo šlo izročilo? Razmišljanja o usodi ljudskega slovstva v Reziji)
 
Avtor/Author
Roberto Dapit

Izvleček
Izhodišče razprave je rokopisna zbirka nabožnih pesmi in molitev iz Rezije, ki jo je nosilka izročila Anna Di Battista avtorju podarila leta 2006. Zbirka, ki vsebuje sedem besedil v rezijanščini in enajst v italijanščini, kaže na razmerje med ustno prakso in namenom, da se izročilo ohrani tudi v pisni obliki. Na to temo je izpeljana primerjava s terenskim delom akad. dr. Milka Matičetovega, ki se je 44 let prej v istem kraju, v Lišćacih, spoprijemal s podobnim vprašanjem. Poleg problema kontinuitete nesnovnega izročila so v prispevku obravnavane še druge teme, predvsem v zvezi s raziskovalnim pristopom v večjezičnem kulturnem prostoru in z uporabnostjo etnografskega gradiva oz. rezultatov.

Abstract
The starting-point of this paper is a manuscript collection of religious songs and prayers from Resia that the bearer of tradition Anna Di Battista gifted to the author in 2006. The collection, which includes seven texts written in Resian and eleven in Italian, is a testimony of the relation between the oral habits and the intention to preserve this tradition also in the written form. On this theme is carried out a comparison with academician Milko Matičetov’s field work that 44 years before in the same place, in Lišćaca, found himself in a simlar situation. Besides the question about the continuity of intangible tradition, other issues related to the researcher’s approach in multilingual cultural setting and to the possibilities of application of ethnografic materials and results are examined.
 
Ključne besede
Rezija, pisno in ustno izročilo, nabožne pesmi, večjezičnost, uporabnost etnografskega gradiva

Keywords
Resia, written in oral tradition, religious songs, multilingualism, application of ethnographic materials
 
Viri/References
Barazzutti, Alfonso (ur.)
[1981] La vita della Madonna. Piccolo catechismo mariano resiano fino 1800 – inizio 1900. Resia: Comunita parrocchiale Santa Maria Assunta. [Ciklostilna brošura.]
Černý, Adolf
1900 V údoli Resie. Slovansky přehled 2 (1–3): 16–22, 79–84, 113–118.
Dapit, Roberto
1995a Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo. Area di Korito/Coritis e Solbica/Stolvizza. Padova: Cleup.
1995b Nekaj pesmi iz repertoarja Cirile Madotto Preščine. Živ zgled rezijanskega »govorjenja v stihih«.
S sodelovanjem R. Frisana (glasba) in M. Matičetovega (prevodi pesmi). Traditiones 24: 309–329.
1998 Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo. Area di Osoane/Oseacco e Uccea/Učja. Padova: Cleup.
1999 Tradizione orale a Resia. Un tentativo di confronto fra lo stato attuale e la ricerca di Milko Matičetov. Traditiones 28 (1): 35–50.
2008 Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo. Area di Bila/San Giorgio, Njiwa/Gniva e Ravanca/Prato. Padova: Cleup.
Di Battista, Anna
1986 Preghiera in lingua resiana. Promemoria. [Rokopis]
[Colomba], Valeriano
1976 Preghiere in lingua resiana. Pro memoria. La maggior parte delle preghiere le scrissi, negli anni 1944-1945, sotto dettatura di Brida Anna, detta Prigjadedova da Gniva (…). [Rokopis.]
Frisano, Roberto
1996 Canti religiosi della comunita resiana. Tesi di laurea in Etnomusicologia. Bologna: Universita degli Studi di Bologna, Facolta di Lettere e Filosofia. [Diplomska naloga.]
Matičetov, Milko
1964 Scritti resiani. Ricerche slavistiche 12: 123–144.
1972 Iz rezijanske ljubezenske lirike. Prostor in čas 4: 281–286.
1984 »Ti dilaš po kalvinsken.« Sled iz časov reformacije v rezijanski katehetični pesmi. Traditiones 10–12 (1981–1983): 269–271.
1992–93 Od koroškega gralva 1238 do rezijanskega krajaua 1986.Jezik in slovstvo 38 (5): 169–174.
Merku, Pavle
2003 Tonanina tonana. Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji. Druga knjiga / Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia. Volume secondo. Udine: Pizzicato.
Negro, Luigia (ur.)
1999 Le o, le o ke na e. Resia: Comune di Resia.
Noliani, Claudio (ur.)
1980 Anima della Carnia. Canti popolari. Udine: Societa Filologica Friulana.
Ridolfi, Maurizio
1993 L’uso del resiano nella liturgia. V: Steenwijk, H. (ur.), Fondamenti per una grammatica pratica resiana. Padova: Cleup, 9–15.