TRADITIONES • 36/2 • 2007

Submitted by stanka on Thu, 02/07/2009 - 09:33.

Uredila / Volume Editor: Ingrid Slavec Gradišnik

RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES AND ESSAYS
Marko Terseglav, Šolske pesmarice kot možni vir za ljudske pesmi (School Songbooks as a Possible Source of Folk Songs)
Urša Šivic, Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja (The Influence ofInstitutionalized Standards on the Transformation of Folk Singing)
Franci Petek, Kje so pesmi doma? Značilnosti prostorske razporeditve zapisov izbranih tipov slovanskih ljudskih pesmi (Where do Songs come from? Characteristics of Spatial Distribution of Versions of Selected Types ofSlovenian Folk Songs)
Maša Marty, Jodlanje. Nov način petja na Slovenskem? (Yodeling. A New Singing Style in Slovenia?)
Marjetka Golež Kaučič, Ljudsko pesemsko izročilo kot kulturni spomin Jančarjevega romana in drame Katarina, pav in jezuit (Folk Song Tradition as Cultural Memory. Drago Jančar’s Novel and Stage Play Kahtarina, the Peacock, and the Jesuit)
Monika Kropej, Lisica. Njena vloga in sporočilnost v slovenskem in srednjeevropskem izročilu (The Fox. His Role and Significance in Slovenian and Central European Tradition)
Gerhard Giesemann, Panjske končnice. Slovenski fenomen pod drobnogledom (A Closer Look at Painted Beehive Front Panels. A Slovenian Phenomenon)
Nataša Gregorič Bon, Kartiranje in vzpostavljanje prostorov v Dermiju/Drimadesu v južni Albaniji (Mapping and the Construction ofSpaces in Dhermi/Drimades in Southern Albania)
Kornélia Jakubíková, Tradition, Revitalization and Innovation in Contemporary Rituals in Slovakia (Tradicija, oživljanje in inovacije v sodobnih ritualih na Slovaškem)
Marija Stanonik, Slovenski poskusi sintetičnih predstavitev slovenske oziroma slovanske mitologije. Ob knjigi Mitološko izročilo Slovencev (Slovenian Attempts at a Synthetic Presentation ofSlovenian and Slavic Mythologies. A Critical Look at Zmago Šmitek’s Mitološko izročilo Slovencev /Slovenian Mythological Tradition)
†Friedbert Ficker, „Wer diesen Briefbei sich hat …“ Anmerkungen zu einem „Haus- und Schutzbrief“ (»Kdor ima to pismo s sabo…« Opombe k »hišnemu in varovalnemu pismu«)

GRADIVO / MATERIAL
Helena Ana Čujes Stres in Špela Stres, Ljudski pesnik in pripovednik Mirko Benedejčič. Iz žive ljudske govorice (pesmi, pravljice, pripovedi)

IN MEMORIAM
Helena Ložar - Podlogar, Tone Cevc (1932–2007)
Mojca Ravnik, Zora Žagar (1950–2007)
†Friedbert Ficker, Gerhard Heilfurth (1909–2006)

POROČILA O KONFERENCAH / REPORTS
Mednarodni simpozij Etnomuzikologija in etnokoreologija v vzgoji in izobraževanju. Bistvena vprašanja aplikativne znanosti, Ljubljana, 22.–25. september 2006 (Mojca Kovačič in Urša Šivic)
Mednarodna konferenca Reflecting on Knowledge Production. The Development of Folkloristics and Ethnology, Tartu, Estonija, 17.–19. maj 2007/ (Ingrid Slavec Gradišnik)

KNJIŽNA POROČILA IN OCENE / BOOK REVIEWS