Traditiones, 36-2, 2007, 143–157

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 13:16.


DOI: 10.3986/Traditio2007360207        (PDF )
 
Naslov/Title
Panjske končnice. Slovenski fenomen pod drobnogledom (A Closer Look at Painted Beehive Front Panels. A Slovenian Phenomenon)
 
Avtor/Author
Gerhard Giesemann
 
Izvleček
Ob bogatem raziskovalnem izročilu panjskih končnic so obravnavni elementi, ki so omogočili motivne prilagoditve obliki panjskih končnic (nesorazmerni širina in višina deščice, tj. 30 cm x 12,5 cm). Avtor se ob tem dotakne tudi drugih, že raziskanih vprašanj (vzroki za poslikave, ustvarjalci, izviri in predloge cerkvenih in posvetnih motivov, zgradba upodobitev). Za posvetno motiviko je pomembno vprašanje o presevanju socialne strukture – iz panjskih končnic je mogoče razbrati mizogine podobe, hierarhizacijo poklicev, karikaturo in satiro vsakdanjega življenja, večkrat predstavljenega v živalskih podobah (t. i. »narobe svet«). Prenašanje motivov s predlog je ustvarjalni dosežek poslikovalcev, ki so npr. moralne poante upodobili v značilnih kompozicijah (simetrična dvo- ali tridelna struktura) ali v bolj pomenskem podajanju.

Abstract

Beehive front panels have been researched by a number of authors. This study examines motifs that could be adapted to the rather unusual size of beehive panels (disproportionate width and height of the panel measured 30 centimeters by 12, 5 centimeters respectively). Addressed are some additional questions that have already been the topic of research: possible reasons for these paintings, their creators, sources, structure, and religious and secular motifs that served as a model for them. Secular motifs depicted on the panels reflect the social structure of the period in which they originated: misogynist images, professional hierarchy, and satirization of everyday life, often presented through animals (the so-called “topsy-turvy world”). When translating these motifs on beehive panels their crea­tors had to display a large amount of ingenuity. They depicted themes such as moral lessons, for example, in characteristic compositions (symmetrical twopartite or tripartite structure) or by presenting their meaning in a different manner.
 
Ključne besede
panjske končnice, motivi, kompozicija, vsebina in oblika

Keywords

beehive front panels, motifs, composition, content and form
 
Viri/References
Biedermann, Hans
1989 Bock. V: Biederman, Hans, Knaurs Lexikon der Symbole. München: Dremer Knaur, 73.
Bringéus, Nils-Arvid
1991 Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. V: Gockerell, Nina (ur.) 1991, 95–97.
Cevc, Emilijan
1955 Problematika naših poslikanih panjskih končnic. Naša sodobnost 3: 1061–1078.
1994 Panjska končnica. V: Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana: Mladinska knjiga, 229–231.
Giesemann, Gerhard
1983 Das Parodieverständnis in sowjetischer Zeit. Zum Wandel einer literarischen Gattung. Wettenberg-Launsbach: W. Schmitz Verlag (Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik; Bd. 6).
2000 Das Weltbild in der Bildwelt des Barockpredigers Janez Svetokriški. V: Pogačnik, Jože in Jože Faganel (ur.), Zbornik o Janezu Svetokriškem. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRCSAZU (Dela; 49/6), 131–148.
2004 Die verdammte Jungfrau – ein epochales Ereignis auch in der slowenischen Literatur. V: Hansen-Kokorua, Renate in Angela Richter (ur.), Mundus narratus. Festschrift für Dagmar Burkhart zum 65. Geburtstag. Frankfurt: Peter Lange.
Gockerell, Nina
1991 (ur.) Bunte Bilder am Bienenhaus. Malereien aus Slowenien. München: Bayerisches Nationalmuse­um München.
1991a Die religiösen Themen auf Bienenstockbrettchen. V. Gockerell, Nina (ur.) 1991, 38–66.
1991b Aus dem Motivkreis der Verkehrten Welt. V: Gockerell, Nina (ur.) 1991, 103–105.
Hasse, Monika
1973 Das Schneiderlied. V: Brednich, Rolf Wilhelm (ur.), Handbuch des Volksliedes. Bd. 1. Die Gattun­gen des Volksliedes. München: Fink, 801–831.
Hieng, Primož
2003 Slikarji so čebelam zarisali dom. Slovenske novice, št. 188 (16. 8.): 12–13.
Kretzenbacher, Leopold
1991 Hiob als Schutzpatron der slowenischen Imker. V: Gockerll, Nina (ur.) 1991, 31–37.
Makarovič, Gorazd
1962 Poslikane panjske končnice. Ljubljana: MK, 1962.
Metken, Sigrid
1991 Der Teufel und die Frauen. V: Gockerll, Nina (ur.) 1991, 78–81.
Udovič, Jože
1961 Ogledalo sanj. Ljubljana: Cankarjeva založba [ponatis: Jože Udovič, Zbrano delo. Zv. 1. Ljubljana 1999, 139].
Vurnik, Stanko
1929 Slovenske panjske končnice. Etnolog 3: 157–178.
Wester, Josip
1905 Slovenske končnice in folklora. Slovan 4 (1905–06): 22–25.