Traditiones, 36-2, 2007, 183–190

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 13:23.


DOI: 10.3986/Traditio2007360210        (PDF )
 
Naslov/Title
Slovenski poskusi sintetičnih predstavitev slovenske oziroma slovanske mitologije. Ob knjigi Mitološko izročilo Slovencev (Slovenian Attempts at a Synthetic Presentation ofSlovenian and Slavic Mythologies. A Critical Look at Zmago Šmitek’s Mitološko izročilo Slovencev /Slovenian Mythological Tradition)
 
Avtorica/Author
Marija Stanonik
 
Izvleček
Članek povzema ključne postaje interesa za slovensko in slovensko mitologijo pri Slovencih, deloma tudi zglede, na katere so se opirali pisci od Linharta naprej. Omenjeni so Martin Ravnikar - Poženčan, Stanko Vraz, Davorin Trstenjak, Gregor Krek, Jakob Kelemina, Milko Matičetov, Alenka Goljevšček, Damjan J. Ovsec, V. V. Ivanov in V. N. Toporov, N. Mikhailov. Sledijo kritične misli o delu Z. Šmitka Mitološko izročilo Slovencev, objavljenem leta 2004.

Abstract

Analyzing the interest of Slovenian authors in Slavic and Slovenian mythology the article presents some works on this subject that were examined by Slovenian authors, starting with A. T. Linhart. Mentioned are the following researchers of this topic: Martin Ravnikar - Poženčan, Stanko Vraz, Davorin Trstenjak, Gregor Krek, Jakob Kelemina, Milko Matičetov, Alenka Goljevšček, Damjan J. Ovsec, V. V. Ivanov, V. N. Toporov, and N. Mikhailov. A critical review of Z. Šmitek’s publication titled Mitološko izročilo Slovencev (Slovenian Mythological Tradition) concludes the article.
 
Ključne besede
mitologija, Slovani, Slovenci

Keywords

mythology, Slavs, Slovenians
 
Viri/References
Belaj, Vitomir
1992 [oc.] Damjan Ovsec, Slovanska mitologija in verovanje. Traditiones 21: 275–280.
1998 Hod kroz godinu. Mitska pozadina hrvatskih narodnih običaja i vjerovanja. Zagreb: Golden marketing.
Janko, Anton
1994 Germanist Jakob Kelemina. Slavistična revija 42 (2–3): 407–415.
Krek, Gregor
1876 Beiträge zur slavischen Mythologie /Veles, Volos und Blasius. Archiv für slavische Philologie [Berlin] I: 134–151.
1883 Razne malenkosti. Kres 3: 159–166.
Linhart, Anton Tomaž
1788–91 Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreichs von Anton Linhart. Laibach.
1982 Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. Ljubljana: Slovenska matica.
Goljevšček, Alenka
1982 Mit in slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.
1988 Med bogovi in demoni. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Grimm, Jacob
1939 Deutsche Mythologie. Wien: Bernina-Verlag.
Kudĕlka, Milan [idr.]
1972 Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Praha: Státni pedagogické nakladatelstvi, 1972 (Biograficko-bibliografický slovnik).
Matičetov, Milko
1985 Obajnih bitjih na Slovenskem s pristavkom o Kurentu. Traditiones 14: 23–32.
Mikhailov, Nikolai
2002 Mythologica Slovenica. Poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika.
Muršič, Rajko
2002 Spremna beseda urednika. V: Toporov, Vladimir N., Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Poskus rekonstrukcije (Uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti). Ljubljana: Oddelek za etno­logijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: 15–17.
Ovsec, Damjan J.
1991 Slovanska mitologija in verovanje. Ljubljana: Domus.
1993 Slovanska mitologija in verovanje (odgovor dr. V. Belaju). Traditiones 22: 133–144.
Stanonik, Marija
1981 Vprašanje romantične mitološke teorije pri Slovencih, Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Obdobja; 2), 335 –353.
1982 Mit in slovenska ljudska pesem. Delo. Književni listi (11. 11. 1982).
2006 Folkloristični portret Gregorja Kreka. V: Fikfak, Jurij (ur.), Gregor Krek (1840–1905). Filologija in slovanstvo. Ljubljana: ZRC Založba: 155–192 (= Traditiones 35 (2): 155–192).