Traditiones, 36-2, 2007, 77–113

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 13:14.


DOI: 10.3986/Traditio2007360205        (PDF )
 
Naslov/Title
Ljudsko pesemsko izročilo kot kulturni spomin Jančarjevega romana in drame Katarina, pav in jezuit (Folk Song Tradition as Cultural Memory. Drago Jančar’s Novel and Stage Play Kahtarina, the Peacock, and the Jesuit)
 
Avtorica/Author
Marjetka Golež Kaučič
 
Izvleček
Na podlagi teoretskih premis o kulturnem, kolektivnem, zgodovinskem in individualnem spominu je v razpravi opredeljeno ljudsko pesemsko izročilo kot eden izmed t. i. nacionalnih kulturnih kanonov za različna literarna dela na Slovenskem. Razprava ob zgodovinskih in kulturnih prvinah (barok, romanje v Porenje, sedemletna vojna, ljudsko prozno izročilo, ljudska verovanja, ljudsko gledališče, materialna kultura) v Jančarjevem romanu in drami Katarina, pav in jezuit [2000 in 2005] odkriva medbesedilne vloge ljudske pesmi kot ene izmed temeljnih duhovnih podlag romana in drame, ki so vpisane v obe deli kot del zgodovinskega in kulturnega kolektivnega spomina, a tudi kot del individualnega avditivnega in vizualnega spomina slovenskega avtorja. Ljudsko pesem je pisatelj vpisal v oba žanra v sinkretični celoti: tekst, tekstura, ob upoštevanju nosilca in fenomena romanja kot družbenega konteksta pesmi, zato so v razpravi predstavljena polisemantična polja vsebinsko raznovrstne ljudske pesemske dediščine, predvsem romarskih pesmi, s posebno analizo ljudske pripovedne legendarne pesmi Marija in brodnik.

Abstract

Based on theoretical premises about cultural, collective, historic, and individual memory Slovenian folk song heritage has been defined as one of the so-called cultural canons of literary works. Analyzing historic and cultural elements (baroque, pilgrimage to Rhineland, Seven Years’ War, folk narrative tradition, folk beliefs, folk theater, and material culture) in Drago Jančar’s novel Katarina, pav in jezuit (Kahtarina, the Peacock, and the Jesuit; published in 2000 and adapted for stage in 2005), this study examines intertextual roles of folk song, which serves as a primary spiritual foundation for the novel and the play. In both texts, these intertextual roles figure as part of historic and cultural collective memory on one hand and as part of Jančar’s individual auditory and visual memory on the other. In both the novel and the drama, folk song has been intertwined with Jančar’s own text in its syncretic entirety, which takes into consideration not only the text and texture but also the phenomenon of pilgrimage and its participants within the social context of folk song. In view of the above, this study presents polysemantic fields of dif­ferent kinds of folk song heritage, especially pilgrimage songs, along with an analysis of folk narrative legendary song Marija in brodnik (Mary and the Ferryman).
 
Ključne besede
ljudska pesem, romarska pesem, romanje, kulturni spomin, kolektivni in individualni spomin, medbesedilnost, ljudsko izročilo, roman, drama

Keywords

folk song, pilgrimage songs, pilgrimage, cultural memory, collective and individual memory, intertextuality, folk tradition, novel, drama
 
Viri/References
Bauman, Zygmunt
1997 From pilgrim to tourist – or a short history of identity. V: Hall, Stuart in Paul du Gay (ur.), Que­stions of Cultural Identity. London: Sage: 18–36.
Bergson, Henri
1946 The Creative Mind. Westport, Conn: Greenwood.
Chevalier, Jean in Alain Ghebrant
1995 Slovar simbolov. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Coleman, Simon in John Elsner
1995 Christian Pilgrimage from the Middle Ages to the Present Day. Boston: Harvard University Press.
Duvignaud, Jean
2001 Predgovor. V: Halbwachs 2001: 5–14.
Eberhart, Helmut
2004 Romanje. Sodobne težnje in raziskovalni prijemi. Traditiones 33 (1): 35–57. DOI
Gačnik, Aleš
1988 Romanje kot (ne) indikator prepletanj ob slovensko-hrvaški meji (Svete gore nad Bistrico ob So­tli). V: Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije – 5. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 18): 161–180.
Golež Kaučič, Marjetka
2003 Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC (Folkloristika).
2004 Rošlin in Verjanko. Transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Traditiones 33 (2): 71–93. DOI
Golež Kaučič, Marjetka (idr., ur.)
2007 Slovenske ljudske pesmi V. Družinske pripovedne pesmi. Ljubljana: Založba ZRCin Slovenska matica. [= SLPV]
Grafenauer, Ivan
1937/8 Slovenska narodna romanca o romarju sv. Jakoba Komposteljskega. Dom in svet 50: 338–348.
1966 Slovensko-hrvaška ljudska pesem Marija in brodnik. V: Razprave SAZU, II. razr. Knj. 7. Ljubljana: SAZU, 7–142.
Gregorač, Andrej
2005 Romanje in identitetni procesi. Etnolog 15: 205–229.
Gruden, Josip
1910 Zgodovina slovenskega naroda 1. zv. Celovec: Družba sv. Mohorja.
Halbwachs, Maurice
2001 (1968) Kolektivni spomin. Ljubljana: Studia humanitatis.
Jančar, Drago
2000 Katarina, pav, jezuit. Ljubljana: Slovenska matica.
2000a Nekaj opomb k romanu Katarina, pav in jezuit. Glasnik slovenske matice 24 (1–2): 71–73.
2005 Gledališki list SNG. Ljubljana: SNG Drama, 8–11.
Jančar, Drago in Janez Pipan
2005 Katarina, pav in jezuit. Pokrajina sna. Po istoimenskem romanu. Krstna uprizoritev. Ljubljana: SNG Drama (Gledališki list SNG Drama. Sezona 2005/07; l. 85, št. 6), 45–96 .
Juvan, Marko.
2005 Kulturni spomin in literatura. Slavistična revija 3: 251–492.
Jung, Karel Gustav
1989 Spomini, sanje, misli. Ljubljana: DZS.
Katice
1995 Katice. CD. Maribor: Založba Obzorja (Helidon).
Keunen, Bart
2000 Cultural Thematics and Cultural Memory. Towards a Socio-Cultural Approach to Literary The­mes. V: Theo d’ Vervilet, Raymond Vervilet in Annemarie Eastor (ur.), Methods for the Study of Literature as Cultural Memory. Amsterdam in Atlanta: Rodopi, 19–30.
Knez, Darko
1999 Romanje Slovencev v Kelmorajn (in Cahen). Tretji dan 28 (sept. 1999): 70–77.
Konečnik, Anja
2006 Kelmorajn v slovenski književnosti. Razširjeno seminarsko delo. Ljubljana: FF, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo [Tipk., 47 str.].
Kovač, Edvard
2005 Iskanje razodetja, ljubezni in življenja. Večer (26. nov.): 43.
Kumer, Zmaga
1966 Legendarna pesem o Mariji in brodniku z glasbenega vidika. V: Razprave SAZU, II. razr. Knj. 7, 143–158.
1973 Der Rhein im slowenischen Volkslied. V: Festschrift für Robert Wildhaber zum 70. Geburtstag am 3. August 1972. Basel: 323–333.
1988 (ur.) »Lepa si, roža Marija.« Zbirka slovenskih ljudskih pesmi o Mariji. Celje: Mohorjeva družba.
1992 »Oj, ta vojaški boben.« Slovenske ljudske pesmi o vojaščini in vojskovanju. Celovec: Založba Drava.
1992a Ljudske nabožne pesmi na Slovenskem. Traditiones 21: 85–104.
2001 Marija gre na božjo pot. Božje poti v slovenski ljudski pesmi. V: Klemenc, Alenka (ur.), »Hodil po zemlji sem naši…« Zbornik Marjanu Zadnikarju ob osemdesetletnici. Ljubljana: Založba ZRC, 405–414.
Kumer, Zmaga (idr., ur)
1970 Slovenske ljudske pesmi I. Junaške, zgodovinske, bajeslovne in pravljične pripovedne pesmi. Ljubljana: Slovenska matica. [= SLPI]
1981 Slovenske ljudske pesmi II. Legendarne pripovedne pesmi. Ljubljana: Slovenska matica. [= SLPII]
Kuret, Niko
1989 Praznično leto Slovencev. II. Ljubljana: Družina.
Orel, Boris
1942/43 Slovenska božja pot in izvori njene ljudske umetnosti. Ljubljana (n. s).
Pogačnik, Barbara
2001 Trojni pogled v spačenem ogledalu baroka. Literatura 118: 131–137.
Ramovš, Mirko
1977 Romarski vrtec. Traditiones 4 (1975): 47–79.
Ricoeur, Paul
2004 (2000) Memory, History, Forgetting. Chicago in London: The University of Chicago Press.
Stabej, Jože
1965 Staro božjepotništvo Slovencev v Porenje. V: Razprave SAZU, Razred za fil. in lit. vede; 6, 140–215.
Stanonik, Marija
2006 Procesualnost slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC.
Štrekelj, Karel [Š]
1895–1923 (ur.) Slovenske narodne pesmi I. –IV. Ljubljana: Slovenska matica.
Terseglav, Marko (idr., ur.)
1992 Slovenske ljudske pesmi III. Legendarne in socialne pripovedne pesmi. Ljubljana: Slovenska matica. [= SLP III]
Ure, John
2006 Pilgrimage. The great adventure of the Middle Ages. London: Constanble&Robinson Ltd.
Yates, Frances A.
1966 The Art of Memory. Chicago: University of Chicago Press.