Traditiones, 36-2, 2007, 7–26

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 13:05.


DOI: 10.3986/Traditio2007360201        (PDF )
 
Naslov/Title
Šolske pesmarice kot možni vir za ljudske pesmi (School Songbooks as a Possible Source of Folk Songs)
 
Avtor/Author
Marko Terseglav
 
Izvleček
Razprava obravnava vprašanje, koliko in s čim je šola z glasbenim poukom in pesmaricami v 19. in v prvi polovici 20. stoletja vplivala na ljudske pevske sporede in kateri pesniki in verzifikatorji so se najbolj priljubili ljudskim pevcem. Obravnava črpa iz starejših in današnjih ljudsko-pevskih repertoarjev, ki vsebujejo tudi t. i. umetne pesmi, in tem išče vire v šolskih in v cerkvenih pesmaricah.

Abstract

The article addresses the question how, and to what degree, school with its musical lessons and songbooks affected folk singing repertories, and which poets and versifiers became popular among folk singers. Looking for sources in school and church songbooks, the article focuses on older as well as contemporary folk song repertories that also contain the so-called art poems.
 
Ključne besede
šolske pesmarice, ljudsko pesništvo, umetne in ljudske pesmi, ponarodelost, folkloristika

Keywords

school songbooks, folk poetry, transition of art poems to folk songs, folklore studies
 
Viri/References
Adamič, Emil
1932 Šest narodnih pesmi za moški zbor. Ljubljana.
Ahacel, Matija
1833, 1838 Pesme po Koroškim inu Štajerskim znane. Celovec.
Aljaž, Jakob (ur.)
1896 Slovenska pesmarica. 1. zvezek. Celovec: Mohorjeva družba.
Bajuk, Marko
1904 Slovenske narodne pesmi [nabral in četveroglasno postavil]. Ljubljana.
1907 Slovenske narodne pesmi [nabral in četveroglasno postavil]. Ljubljana.
1912 Zbirka slovenskih narodnih pesmi [besede zapisal J. Debevec; harmoniziral in ur. M. B]. Ljubljana.
1927 Slovenske narodne pesmi. 4. zvezek. Ljubljana.
Bohanec, Franček
1990 Jeraj Vida. V: Enciklopedija Slovenije. 4. zvezek. Ljubljana: MK, 289.
Boršnik, Marja (ur.)
1935 Vida Jerajeva, Izbrano delo. Ljubljana.
Budkovič, Cvetko
1969 Učitelj, ljudski pesnik in skladatelj Matevž Kračman. V: Zbornik občine Grospuplje. Grosuplje, 101–110.
Dev, Oskar
1912 Slovenske narodne pesmi s Koroškega [nabral in četveroglasno postavil za moški zbor]. Ljubljana.
Druzovič, Hinko
1910 Zbirka pesmi za ljudsko šolo. Nižja stopnja [sestavil]. Dunaj.
1911 Zbirka pesmi. Višja stopnja. Dunaj.
1925 Pesmarica 1. Zbirka pesmi za nižjo stopnjo, osnovne šole, kakor tudi za otroške vrtce. 3., pred. izd.. Ljubljana.
Gerlanc, Bogomil, Josip Ribičič in Rudolf Završnik
1952 Prva čitanka [risal in opremil Tone Kralj]. Ljubljana.
Groebming, Adolf, Luka Kramolc in Matija Tomc
1956 Pevska vadnica. [Ponatis.] Ljubljana: DZS.
Grafenauer, Ivan in Alfonz Gspan
1967 Slomšek Anton Martin. V: Gspan, Alfonz (ur.), Slovenski biografski leksikon. 10. zvezek. Ljubljana: SAZU, 237–379.
Grbec, Ivan
1954 Pesmarica za osnovna, nižje srednje in strokovne šole. 1. del. Trst.
Grudnik, Janko
1938 Pesmari.
Jeraj, Vida
1908 Pesmi. Ljubljana.
1921 Iz Ljubljane čez poljane. Pesmi in slike za mlade ljudi. Ljubljana.
Kalan, Pavle
1954 Drobne pesmi. Učiteljiščnikom na pot. 2. zvezek. Ljubljana.
Kidrič, France
1925–1932 (1925) Ahacel Matija. V: Cankar, Iz. in F. K. Lukman (ur.), Slovenski biografski leksikon. 1. knjiga [1. zvezek]. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 3–4.
Koblar, France
1933–1952 (1949) Potočnik Blaž. V: Kidrič, France in Franc Ksav. Lukman (ur.), Slovenski biografski leksikon. 2 knjiga [7. zvezek]. Ljubljana: SAZU, 458–460.
Kosi, Anton
1906 Šopek šolskih pesmi. S posebnim ozirom na narodne in v narodnem duhu zložene napeve. Izdaja v štirih delih [priredil in na svetlo dal]. Središče na Štajerskem.
1907 Venček triglasnih narodnih pesmi za šolo in dom 1. Ljubljana.
Kozina, Pavel
1923 Zbirka četveroglasnih narodnih pesmi v duru in pesmi v molu. Iz 2. dela Pevske šole za ljudske, meščanske in glasbene šole. Ljubljana.
Kramolc, Luka
1932 Pesmarica za nižje razrede srednjih in njim sorodnih šol [sestavil]. Ljubljana.
1935 Pesmarica. 2. izd. Ljubljana.
1944 Pesem mladine. Narodne pesmi in koračnice za slovensko šolsko mladino [priredil]. Ljubljana.
Kumar, Srečko (ur.)
1924 Otroške pesmi. Trst.
Majcen, Gabrijel
1888 Šolske pesmi. Maribor.
1901 Šolske pesmi. Tretja stopnja. Maribor
Murko, Matija
1962 (1929) Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. V: Murko, Matija, Izbrano delo. Ljubljana: Slovenska matica, 221–228.
Nedved, Anton
1866 Pesmi za mladost. Dunaj.
1883 Vaje v petji. Dunaj.
1896 Slavček. Zbirka šolskih pesmi [uglasbil A. Nedved]. Tretja stopnja, tretji natis. Ljubljana.
Prelovec, Zorko
1907 Idrijske narodne pesmi [nabral za moški in mešani zbor ter harmoniziral]. Idrija.
[b. n. l.] Idrijske ljudske pesmi za moški in mešani zbor. Idrija.
Pregelj, Ciril
1928 Nageljčki. 1. del. Zbirka enoglasnih otroških pesmi, rajev in iger. Za nižjo stopnjo osnovnih šol. Lju­bljana.
1929 Nageljčki. 2. del. Ljubljana.
1940 Za mlada grla. Mladinski zbori, 2. del. Celje.
Premrl, Stanko
1925 Dolinar Luka. V: Cankar, Iz. in F. K. Lukman (ur.), Slovenski biografski leksikon. 1. knjiga [1. zvezek]. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 142–143.
Razlag, Jakob R.
1872 Pesmarica [Vdrugič pomnožena. Na svetlo dal dr. J. R. Razlag, odvetnik v Ljubljani]. Maribor.
Slovenska ljudska pesem
[b. n. l.] Slovenska ljudska pesem [koncertni list; Študentski pevski zbor ljubljanske univerze. Dirigent Ra­dovan Gobec. Komentarje pesmi je oskrbel tov. France Marolt].
Spindler, Franc S.
1904 Ljudska pesmarica za nabožno petje v cerkvi, šoli in doma. Ljubljana: Katoliško društvo
Šivic, Urša
2002 Muzikološki vidiki preobražanja umetne pesmi v ponarodelo v 2. polovici 19. stoletja [Magistrsko delo, tpk.]. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Šola vesela lepega petja
1853 Šola vesela lepega petja za pridno šolsko mladino. Celovec.
Štrekelj, Karel
1895–1898 Slovenske narodne pesmi. 1. zvezek. Ljubljana: Slovenska matica.
1900–1903 Slovenske narodne pesmi. 2. zvezek. Ljubljana: Slovenska matica.
1904–1907 Slovenske narodne pesmi. 3. zvezek. Ljubljana: Slovenska matica.
1908–1923 Slovenske narodne pesmi. 4. zvezek. Ljubljana: Slovenska matica.
Terseglav, Marko
1984 Štrekljeva zbirka ljudskih pesmi ob prelomu stoletja. Etnološka tribina [Zagreb] 13–14 (6–7): 117–125.
2001 Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 55–83.
2002 Vodnikovi sodobniki na Kranjskem. Etnolog 12: 29–38.