Traditiones, 36-2, 2007, 27–41

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 13:08.


DOI: 10.3986/Traditio2007360202        (PDF )
 
Naslov/Title
Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja (The Influence ofInstitutionalized Standards on the Transformation of Folk Singing)
 
Avtorica/Author
Urša Šivic
 
Izvleček
Srečanja ljudskih pevcev in godcev so danes ena izmed oblik predstavljanja, ohranjanja, poustvarjanja ljudskih pesmi in ljudskega petja. V več kot tridesetletnem obdobju so srečanja s svojimi institucionalno določenimi merili in navodili spremenila, marsikdaj pa tudi zaobrnila tok spreminjanja ljudskega petja. Dogajanje, povezano s srečanji, je zanimiv kazalnik spreminjanja načinov ljudskega petja, pesemskih vsebin, hkrati se s tem institucionalizira ljudsko petje, tako da se z merili postavlja nekakšna ločnica med ‘pravim’ in ‘nepravim’ ljudskim petjem.
 

Abstract

Organized gatherings of folk singers and musicians are one of the ways to present, preserve, and recreate folk songs and folk singing. In the course of over three decades, these events as well as the criteria and standards for them, devised by pertinent institutions, experienced a number of changes; occasionally they also reversed the changing process of folk singing. Events and circum­stances connected with these gatherings are an interest­ing indicator of changes that occur in folk singing and in content presented in songs. At the same time, they tend to institutionalize folk singing and, by way of introducing certain standards, create a dividing line between what is perceived as “true” folk singing and what is not.
 
Ključne besede
ljudsko petje, skupine ljudskih pevcev, srečanja ljudskih pevcev in godcev
 

Keywords

folk singing, folk singing groups, organized gatherings of folk singers and musicians
 
Viri/References
Arhiv GNI
Zvočni in slikovni arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRCSAZU.
Bohlman, Philip Vilas
1988 The study of folk music in the modern world. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
2006 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (http://www.jskd.si)
Klobčar, Marija
2000 Od pašnika do odra. Traditiones 29 (1): 93–106.
Komavec, Maša
2003 Ljudska glasba v Sloveniji danes / Folk music in Slovenia today. V: Golemović, Dimitrije (ur.), Čovek i muzika / Man and Music. Beograd: Vedes, 494–503.
[Knific, Bojan]
2007 Posvet s strokovnimi spremljevalci srečanj pevcev in godcev [tipkopis]. Ljubljana.
Kumer, Zmaga
1996 Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRCSAZU.
2002 Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.
Medobmočno srečanje
2003 Medobmočno srečanje etno-vokalnih skupin. Osp, 5. julij 2003. Koper: Medobmočna koordinacija Koper, Osp, Kulturno društvo Domovina Osp.
2006 Medobmočno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Sveti Peter, 30. junij 2006. Piran: Območna izpostava JSKDPiran.
Možina, Malči
2006 Srečanja in strokovni spremljevalci – ali ene in druge sploh potrebujemo? Folklornik l: 26–27.
Muršič, Rajko
1994 Etno, ljudska, folk in popularna ... 2. Razgledi 15: 24–25.
Ramovš, Mirko
2006 Pogovor z Mirkom Ramovšem, v Ljubljani, 29. 12. 2006 [minidisk].