Traditiones, 36-2, 2007, 43–66

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 13:10.


DOI: 10.3986/Traditio2007360203        (PDF )
 
Naslov/Title
Kje so pesmi doma? Značilnosti prostorske razporeditve zapisov izbranih tipov slovanskih ljudskih pesmi (Where do Songs come from? Characteristics of Spatial Distribution of Versions of Selected Types ofSlovenian Folk Songs)
 
Avtor/Author
Franci Petek
 
Izvleček
V članku je predstavljena prostorska analiza razporeditve 619 zapisov 10 izbranih tipov slovenskih ljudskih pesmi. Zapisi so različno razporejeni po slovenskih pokrajinah. Petina vseh je bila zapisana na Gorenjskem, po številčnosti pa sledijo tisti z Dolenjske, celjskega območja Štajerske in mariborskega območja Štajerske.

Abstract

The paper presents a spatial analysis of the distribution of 619 versions of ten selected types of Slovenian folk songs. The versions are variously distributed across Slovenia’s regions. A fifth of them were found in Gorenjska, followed numerically by Dolenjska, the Celje region of Štajerska, and the Maribor region of Štajerska.
 
Ključne besede
slovenske ljudske pesmi, lokacije pesmi, geografija, Slovenija

Keywords

Slovenian folk songs, location of songs, geography, Slovenia
 
Viri/References
Centroidi naselij
2006 Centroidi naselij. Ljubljana: Geodetska uprava republike Slovenije.
Fridl, Jerneja (idr., ur.)
1998 Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. Ljubljana: DZS.
Gabrovec, Matej in Vincenc Rajšp
1998 Upravna razdelitev. Avstrijske dežele leta 1914. V: Fridl, Jerneja (idr., ur.) 1998, 33.
Kumer, Zmaga (idr., ur.)
1997 Slovenske ljudske pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.
Leksikon občin
1904–1906 Leksikon občin. Dunaj: Dvorna in državna tiskarna.
Orožen Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik (ur.)
1996 Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS.
Perko, Drago
1998 Geografija, regija in regionalizacija. V: Perko, Drago in Orožen Adamič, Milan (ur.), Slovenija. Pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 12–15.
Piry, Ivo in Milan Orožen Adamič
1998 Upravna razdelitev. V: Fridl, Jerneja (idr., ur.) 1998, 31–35.
Repolusk, Peter
1998 Narečja. V: Fridl, Jerneja (idr., ur.) 1998, 160–161.