TRADITIONES • 33/2 • 2004

Submitted by stanka on Tue, 20/10/2009 - 12:57.

Uredili / Volume Editors: Marko Terseglav, Ingrid Slavec Gradišnik in/and Jurij Fikfak

Mirko Ramovš, 70 let Glasbenonarodopisnega inštituta pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti / 70th Anniversary of the Institute of Ethnomusicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES
Marko Terseglav, Folkloristika in literarna veda ali esej o ločitvi (Folkloristics and Literature. An Essay on Divorce)
Mari K. Arko Klemenc, Crafting Authenticity. France Marolt, Folk Song, and the Concert Stage (Ustvarjanje avtentičnosti. France Marolt, ljudska pesem in koncertni oder)
Andrej Ferkolj, Pozabljena tradicija. Oris arhaičnega pesništva (A Forgotten Tradition. An Outline of Archaic Poetry)
Marjetka Golež Kaučič, Rošlin in Verjanko. Transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila (Rošlin in Verjanko. Transformation of a Folk Ballad into Modern Prose)
Marija Klobčar, Pričevalnost koledniških pesmi jugovzhodne Gorenjske v zapisih Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi (Carols from Southeastern Gorenjsko in the Notes of the Committee for the Collection of Slovenien Folk Songs)
Jovanka Djordjević, Serbische Volkslyrik in griechischen Periodika (Srbska ljudska lirika v grški periodiki)
Mirko Ramovš, Koreološka in antropološka podoba plesnih iger z izbiranjem soplesalca na Slovenskem (Choreological and Anthropological Aspects of Slovenian Dance Games in Which a Dancer Chooses Her or His Dance Partner)
Rebeka Kunej, Nekateri pojavi plesnega folklorizma v Beli krajini do druge svetovne vojne (Elements of Dance Folklorism in Bela Krajina Prior to World War II)
Maša Marty, Iz Arhiva Glasbenonarodopisnega Inštituta o prvem etnomuzikološkem raziskovanju v severnovzhodni Istri (First Ethnomusicological Fieldwork Research in Northeastern Istria. From the Institute of Ethnomusicology Archives)
Andreja Žele, Vloga leksikologije pri ohranjanju in aktualiziranju slovenske narodopisne leksike (The Role of Lexicology in the Preservation and Actualization of Slovenian Ethnographic Vocabulary)
Drago Kunej, Problematika zaščite magnetofonskih zvočnih zbirk v raziskovalnih zvočnih arhivih (Preservation of Sound Collections, Recorded on MagneticTape, in Research Sound Archives)

OBLETNICE / ANNIVERSARY
Dr. Zmagi Kumer ob osemdesetletnici (Marija Klobčar)

POROČILA O KONFERENCAH / REPORTS
Poročilo o 8. kongresu Mednarodnega združenja za etnologijo in folkloristiko (Saša Poljak)
Poročilo o 8. bienalni konferenci Evropskega združenja socialnih antropologov (Saša Poljak)