Traditiones • 33/2 • 2004

Objavil stanka, dne Fri, 31/12/2010 - 10:03.


DOI: 10.3986/Traditio2004330210        (PDF )
 
Naslov/Title
The Role of Lexicology in the Preservation and Actualization of Slovenian Ethnographic Vocabulary
 
Avtorica/Author
Andreja Žele
 
Izvleček
Prispevek z vidika današnje jezikovne rabe predstavlja in komentira leksiko (besede in zlasti besedne zveze), ki ubeseduje pojavnost in predmetnost narodopisnega izročila. Poudarek na govorjenem jeziku omogoča aktualnopomensko oživljeno rabo že ustaljene narodopisne leksike. Pri predstavljanju, razvojnem sledenju in ohranjanju tovrstnega besedja ima pomembno vlogo leksikologija. 

Abstract

The paper focuses and comments on lexical categories (words and primarily syntagmas) that translate ethnographic subject matter and notions into words. The emphasis on the spoken language makes it possible to translate the established ethnographic vocabulary into modern terms and expressions. Lexicology plays an important role in the presentation, development, and preservation of such vocabulary.
 
Ključne besede
narodopisna leksika, leksikologija 

Keywords

Folk vocabulary, lexicology
 
Viri/References
Benedik, Francka
1994 Slovar slovenskega knjižnega jezika in narečne besede. Slavistična revija 42 (2–3): 261–266.
Dialektično gradivo [DG]
[1954, 1956] Dialektično gradivo Pivka na Krasu iz l. 1954, 1956. Kartotečna zbirka 5.164 izpisov. Zbrali Jela Jenčič, Joža Meze, Anton Požar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana.
Fatur, Lea
2001 Dom dedov. Povedke, pravljice in drugi spisi. Koper, Forum piranense.
Hajnšek - Holz, Milena
1989 Narečne prvine v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. V: Jakopin, Franc (ur.) Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja. Ljubljana, SAZU, ZRC SAZU: 79–100.
Matičetov, Milko
1939 Kako je na Pivki. V: Kajč, Milan, Petrov sin in drugi spisi. Nekaj pregovorov s Pivke. Gorizia, Unione editoriale goriziana: 69–72, 90–93. (Objavljeno pod psevdonimom Jape Kruh)
Pleteršnik, Maks
1894–95 Slovensko-nemški slovar I, II. Ljubljana, Katoliška tiskarna.
Slovar slovenskega knjižnega jezika [SSKJ]
1970–1991 Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V. Ljubljana, DZS.
Slovenski pravopis [SP]
2001 Slovenski pravopis. I Pravila. II. Slovar. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
Stanonik, Marija
1994 Govorjena beseda na križišču jezikoslovja in etnologije. Slavistična revija 42 (2–3): 281–304.
Žele, Andreja
1996 Kaku so živejli in si dejlali kratek cejt. Kratke štorije s Pivškega. Ljubljana, Kmečki glas (Zbirka Glasovi; 12).