Traditiones • 33/2 • 2004

Objavil stanka, dne Fri, 31/12/2010 - 10:01.


DOI: 10.3986/Traditio2004330208       (PDF )
 
Naslov/Title
Elements of Dance Folklorism in Bela Krajina Prior to World War II
 
Avtorica/Author
Rebeka Kunej
 
Izvleček
Na nastanek in razvoj plesnega folklorizma v Beli krajini so odločilno vplivale različne prireditve, na katerih so domačini predstavljali svoje plesno izročilo. Avtorica v prispevku analizira nekatere izmed teh prireditev do 2. svetovne vojne, ki so pomembno sooblikovale uprizoritve ljudskega plesa. 

Abstract

The origin and the development of dance folklorism in Bela krajina has been greatly influenced by different events in which local inhabitants demonstrated the dance heritage of the region. Examined are some of the events taking place prior to the Second World War that had a strong impact upon the birth of dance folklorism in that area.
 
Ključne besede
ljudski ples, plesni folklorizem, festival, Bela Krajina 

Keywords

Folk dance, dance folklorism, festival, Bela Krajina.
 
Viri/References
B. N. A.
1934 Festival slovanske glasbe in slovanskih narodnih plesov [Besedilo in pojasnilo sporeda]. Ljubljana.
1940a II. Belokranjski praznik. [Letak] B. n. k.
1940b II. Belokranjski praznik dne 7. in 8. septembra 1940 v Metliki [Besedilo in pojasnilo sporeda]. B.n.k.
1995 Jurjevanje in kresovanje [Programska knjižica]. Črnomelj, Občina Črnomelj (Odbor za Jurjevanje).
Giurchescu, Anca in Sunni Bloland
1995 Romanian Traditional Dance. A Contextual and Structural Approach. Mill Valley, Wild Flower Press.
Jakac, Božidar
1940 Bela krajina. Zeleni Jurij v Črnomlju. Film: 16 mm, barvni, nemi, 65 m.
1940a Bela krajina. Festival narodnih plesov in kresovanje v Metliki. Film: 16 mm, barvni, nemi, 116 m.
1940b Bela krajina. Adlešiči, Preloka. Film: 16 mm, barvni, nemi, 126 m.
1940c Bela krajina. Vinica. Film: 16 mm, barvni, nemi, 63 m.
Jutro
31. 8. 1934: 5. – Spored velesejemskih prireditev.
1. 9. 1934: 4. – Iz Ljubljane.
7. 9. 1934: 2. – Ziljanov ne pustijo na ljubljanski festival.
14. 9. 1936: 3. –Beli rojaki so pokazali številnim Ljubljančanom pristno narodno umetnost.
11. 6. 1939: 5. – Starina Bele Krajine.
19. 6. 1939: 1. – Narodni festival v Črnomlju.
3. 8. 1939: 9. – Festival narodnih običajev v Mariboru.
9. 9. 1940: 8. – Festival v Metliki.
Kranjec, Rebeka
2001 Folklorne skupine kot oblika folklorizma na Slovenskem. Diplomska naloga [tipkopis]. Ljubljana, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Kuba, Ludvík
1890 Slovanstvo ve svých zp vech. Písn Slovinské. Kniha VII. Pardubicich, Nakladem vydatvatelovým.
Makarovič, Marija
1985 Predgrad in Predgrajci. Ljubljana, Kulturna skupnost Kočevje.
Marolt, France
1936 Tri obredja iz Bele Krajine. Ljubljana, Glasbena matica (Slovenske narodoslovne študije, 2. zv.).
Navratil, Ivan
1888 Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago. Ljubljanski zvon 8 (12): 743–749.
Nemanič, Ivan
1989 Filmski zapisi Božidarja Jakca. 1929–55. Ljubljana, Arhiv SR Slovenije.
1994 Filmi Metoda in Milke Badjura. 1926–1969. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije.
2002 Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije.
Noč, Ivan
1933 Gregoričev foto-izlet v Belo krajino. Film: 16 mm, črno-beli, nemi, 109,15 m.
Ramovš, Mirko
1988 Pojavi folklorizma v Beli krajini. V: Slavec, Ingrid in Tatjana Dolžan Eržen (ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije – 5. Dolenjske Toplice, 3.–5. 11. 1987. Ljubljana, Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 18): 215–220.
1989 Folklorne skupine. V: Enciklopedija Slovenije 3. Ljubljana, Mladinska knjiga: 130–131.
Rezec - Stibilj, Tatjana (idr.)
2002 Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije.
Slovenec
10. 9. 1940: 5. – Metliški festival se je lepo obnesel.
Slovenski narod
7. 5. 1933: 2. – Vsa radostna je bila Bela Krajina.
25. 8. 1934: 3. – Požarevac na ljubljanskem festivalu.
31. 8. 1934: 1. – Veliko zanimanje za naš festival.
6. 9. 1934: 2. – Ziljani ne smejo v Ljubljano.
5. 9. 1936: 5. – Belokranjci s svojimi narodnimi plesi.
14. 9. 1936: 4. – Belokranjci so se postavili.
19. 6. 1939: 1. – Pri Belokranjcih v gosteh.
5. 8. 1939: 2.–.Letošnji Mariborski teden otvorjen.
7. 8. 1939: 2. – 15.000 obiskovalcev Mariborskega tedna.
13. 6. 1940: 2. – Metliški narodni plesi na javni produkciji.
14. 6. 1940: 3. – V Belo Krajino!
10. 9. 1940: 3. – Lepo je bilo v Beli Krajini.
Stanonik, Marija
1990 O folklorizmu na splošno. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 30 (1–4): 20–42.
Stavělová, Daniela
2001 Folklorism in a changing society. V: Ivancich Dunin, Elsie in Tvrtko Zebec (ur.), Sword dances and related calendrial dance events. Revival, reconstruction, revitalization. Proceedings 21st Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Korčula, 2000. Zagreb, International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology in Institute of Ethnology and Folklore Research: 258–261.