Traditiones • 33/2 • 2004

Objavil stanka, dne Fri, 31/12/2010 - 09:52.


DOI: 10.3986/Traditio2004330201        (PDF )
 
Naslov/Title
Folkloristics and Literature. An Essay on Divorce
 
Avtor/Author
Marko Terseglav
 
Izvleček
Članek kaže razlike med folkloristiko in literarno vedo v preučevanju ljudskega slovstva in se ustavlja predvsem ob najbolj kritičnih vprašanjih, kot so: estetski pogled na folkloro, neupoštevanje njegove funkcionalnosti in življenjskega konteksta, sinkretičnosti in specifične poetike. Čeprav se zdi, da sta folkloristika in literarna zgodovina še danes sestrski vedi, pa avtor ugotavlja, da sta se že zdavnaj ločili in danes obstajata kot samostojni znanstveni vedi z lastno teorijo in metodologijo. 

Abstract

The paper examines the difference between folkloristics and literary science and their relation toward oral (folk) literature. One of the most critical issues is that literary science emphasizes the aesthetic view of folklore, disregarding its function, life context, syncretism, and its distinct poetics. Even though it seems that folkloristics and literary history are still sisterly disciplines the author is of the opinion that they had separated long ago. They have become two independent scientific disciplines, each with its own theory and methodology.
 
Ključne besede
slovenska folkloristika; literarna zgodovina in teorija; interdisciplinarna razmerja

Keywords

Slovenian folklore research; literary history and theory; interdisciplinary relations
 
Viri/References
Barbarič, Štefan
1968 Herder in začetki slovenske romantike. Slavistična revija 16: 231–256.
Bohanec, Franček in Janko Kos
1971 Slovensko berilo 1. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
Čop, Matija
1986 Pisma Matija Čopa. (2 zv.) Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Korespondence pomembnih Slovencev / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Epistulae Slovenorum illustrium / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae; 6/I; 6/II).
Čubelić, Tvrtko
1980 Diskusijski prispevek. Glasnik SED 20 (2): 109.
1990 Povijest i historija usmene narodne književnosti. Historijske i literarno-teorijske osnove te genološki aspekti. Zagreb, Pelivan.
Dolinar, Darko
1995 Ljudsko slovstvo v slovenskem literarnem zgodovinopisju. V: Muršič in Ramšak (ur.) 1995: 77–84.
Ferkolj, Andrej
2004 Pozabljena tradicija. Oris arhaičnega pesništva. Traditiones 33 (2): 71–92. DOI: 10.3986/Traditio2004330203
Grafenauer, Ivan
1952 Narodno pesništvo. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev 2. Ljubljana, Državna založba: 12–85.
1973 Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje, Mohorjeva družba.
Isačenko, Aleksandr V.
1939 Slovenski verz. Ljubljana, Akademska založba.
Janež, Stanko in Miroslav Ravbar
1978 Pregled slovenske književnosti. 7. dop. izd.. Maribor, Založba Obzorja.
Kolšek, Peter idr.
1987 Berilo 1. Srednje izobraževanje. Maribor, Založba Obzorja.
Koruza, Jože
1980 O stičiščih etnologije, folkloristike in literarne zgodovine. Glasnik SED 20 (2): 105–107.
Kremenšek, Slavko
1980 Diskusijski prispevek. Glasnik SED 20 (2): 113–114.
Kropej, Monika
1995 Štrekljeva rokopisa predavanj »Slovanske starožitnosti« in »Slovanska etnografija«. V: Muršič in Ramšak (ur.) 1995: 22–29.
Kumer, Zmaga
2003 Novi učbeniki po starem. Jezik in slovstvo 48 (2): 79–81.
Merhar, Boris
1956 Ljudsko slovstvo. V: Legiša, Lino (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva 1. Od začetkov do romantike. Ljubljana, Slovenska Matica: 31–114.
1961/62 Nekaj pripomb k oceni SLP. Jezik in slovstvo 7 (6): 250–252.
Murko, Matija
1962 Izbrano delo. Ljubljana, Slovenska Matica.
Muršič, Rajko in Mojca Ramšak
1995 (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana, Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 23).
Ocvirk, Anton
1980 Evropski verzni sistemi in slovenski verz. Ljubljana, Državna založba Slovenije (Literarni leksikon. Študije; 9. zv.).
Paternu, Boris
1980 Ustno slovstvo kot osnova literarnega ustvarjanja. Glasnik SED 20 (2): 71–80.
1980a Diskusijski prispevek. Glasnik SED 20 (2): 115.
1997 Slovensko pesništvo upora 1941–1945. Zaporniške in taboriščne, izgnanske iz tujih enot. Novo mesto, Dolenjska založba.
Pirjevec, Avgust
1937 En realisant Prešeren. Sodobnost 5: 185–189, 232–237.
Pogačnik, Jože
1961/62 Pesem Od lepe Vide. Jezik in slovstvo 7 (5, 6): 135–140, 170–174.
1998 Slovenska književnost 1. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
Pretnar, Tone in Bogdana Herman
1978/79 Problem tridelnosti in daktilske klavzule v trinaglasnem osmercu. Jezik in slovstvo 24 (2): 42–45.
Profantova, Zuzana
2001 Slavistická folkloristika v tretom tisícročí. Perspektíva a koncepcia. Slavistická folkloristika. Informačný bulletin 1/2: 6–8.
Rode, Matej
1980 Znanost in meje med njimi. Glasnik SED 20 (2): 43–44.
Rotar, Janez
1980 Ljudsko slovstvo kot osnova bralčeve percepcije besedne umetnosti. Glasnik SED 20 (2): 87–88.
Slodnjak, Anton
1955 Prispevki k poznavanju Prešerna in njegove dobe. Slavistična revija 8: 24–38.
1964 France Prešeren. Poezije in pisma. Ljubljana, Mladinska knjiga.
1968 Slovensko slovstvo. Ljubljana, Mladinska knjiga.
1986 (ur.) Čop, Matija 1986.
Smolej, Viktor
1962/63 O preučevanju slovstva v narodnoosvobodilnem boju. Jezik in slovstvo 8 (3): 65–79.
1963 Nekaj predlogov za slovenske partizanske pesmi. Slavistična revija 14: 199–205.
Stanonik, Marija
1999 Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana, DZS.
Terseglav, Marko
1987 Ljudsko pesništvo. Ljubljana. Državna založba Slovenije (Literarni leksikon. Študije; 32. zv.).
1990 Ustno slovstvo in folkloristika kot predmeta univerzitetnega študija. Traditiones 19: 233–260.
Vodušek, Valens
2003 Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana, ZRC SAZU (Folkloristika).
Zumwalt, Rosemary Levy
1988 American Folklore Scholarship. A Dialogue of Dissent. Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.
Žigon, Avgust
1914 France Prešeren poet in umetnik. Celovec, Družba sv. Mohorja.
1927 Lepa Vida. Dom in svet 40: 37–42.