Traditiones • 33/2 • 2004

Objavil stanka, dne Fri, 31/12/2010 - 09:54.


DOI: 10.3986/Traditio2004330202       (PDF )
 
Naslov/Title
Crafting authenticity. France Marolt, folk song, and the concert stage
 
Avtorica/Author
Mari K. Arko Klemenc
 
Izvleček
Zborovsko petje in priredbe ljudskih pesmi so v Sloveniji popularna glasbena dejavnost in repertoar že od sredine 19. stoletja. Eden od najpomembnejših skladateljev priredb je bil France Marolt (1891–1951), ki je kot skladatelj, zborovodja in etnolog skušal ustvarjati avtentično slovensko glasbo. Čeprav je svoje delo podprl z domnevnim etnološkim raziskovanjem, dokazi pričajo, da je Marolt prikrojil vire z namenom oblikovati posebno slovensko zvočno identiteto. Kljub temu predstavljajo Maroltove priredbe pomemben delež k slovenski glasbi in kulturni identiteti. 

Abstract

Choral singing and arrangements of folk songs have been a popular musical practice and repertoire in Slovenia since the mid-19th century. Among composers of such folk song arrangements, France Marolt (1891–1951) is exceptionally significant. As a composer, choral conductor, and ethnographer, Marolt sought to craft authentically Slovenian music. Although he supported his arrangements with alleged ethnographic scholarship, evidence suggests that Marolt manipulated resources in order to present a particular sound identity. Nevertheless, his works remain an important contribution to Slovenian music and cultural identity.
 
Ključne besede
ljudska pesem, zborovsko petje, France Marolt 

Keywords

Folk song, charal singing, France Marolt.
 
Viri/References
Bartók, Béla
1997 Essays. Béla Bartók Studies in Ethnomusicology (Selected and edited by Benjamin Suchoff). Lincoln, University of Nebraska Press.
Dev, Oskar
1912 Slovenske narodne pesmi s Koroškega (Slovenian folk songs from Carinthia) (vol. 3). Ljubljana, L. Schwentner.
Gobec, Mitja
1993 (ed.) Ljudske iz Ziljske doline (Folk songs from the Zilja Valley). Ravne na Koroškem, ZKO.
Grafenauer, Ivan
1943 Lepa Vida. Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o Lepi Vidi (Beautiful Vida. A study of the origin, development and decay of the ballad »Beautiful Vida«). Ljubljana, Akadamija znanosti in umetnosti (Dela 4).
Klemenc, Maria Kristina Arko
2004 Arranging the Nation. Slovenian Choral Singing and Folk Song Arrangements (Doctoral dissertation). University of California, Berkeley.
Kumer, Zmaga
1991 France Marolt (1891–1951). Traditiones 20: 9–27.
Marolt, France
1930 15 Slovenskih ljudskih pesmi (15 Slovenian folk songs). Ljubljana, Akademski pevski zbor.
1934 Slovenska narodna pesem. Korotan-Bela Krajina (Slovenian folk song. Carinthia-Bela Krajina. Concert booklet). Ljubljana, Akademski pevski zbor.
1935 Slovenska narodna pesem. Panonija, Sredozemlje, Gorenjska, Dolenjska (Slovenian folk song: Pannonia, the Mediterranean, Gorenjska and Dolenjska. Concert booklet). Ljubljana, Akademski pevski zbor.
1954a Gibno-zvočni obraz slovencev (The image of Slovenians in tone and movement). Ljubljana, Glasbenonarodopisni institut (Slovenske narodoslovne studije, vol. 3).
1954b Slovenski glasbeni folklor (Slovenian musical folklore). Ljubljana, Glasbenonarodopisni institut (Slovenske narodoslovne studije, vol. 4).
Misson, Andrej
1997 Tomčeve priredbe ljudskih pesmi (Tomc’s arrangements of folk songs). In: Škulj, Edo (ed.) 1997: 45–56.
Ramovš, Mirko
1988 Visoki rej ali prvi rej? (»High« dance or »first« dance?). Traditiones 17: 187–208.
2000 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Koroška in zahodna Štajerska [»Polka is in order«. Dance tradition in Slovenia – Koroška and western Štajerska]. Ljubljana, Kres.
Scheinigg, J.
1889 Narodne pesni koroških Slovencev (Folk songs of the Carinthian Slovenians). Ljubljana, Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg.
Škulj, Edo
1997 (ed.) Tomčev zbornik (Tomc papers). Ljubljana, Družina.
Štrekelj, Karel
1895–1923 (comp.) Slovenske narodne pesmi (Slovenian folk songs). 16 parts, 4 vols. (Volume one first bound 1898). Ljubljana, Slovenska matica.
Terseglav, Marko
1996 Uskoška pesemska dediščina Bele krajine (Song heritage of the Uskoki in Bela Krajina). Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Zbirka ZRC 11).
Tomc, Matija
1934 Belokrajinske (Songs from Bela Krajina). Ljubljana, »Akademski pevski zbor«.
1977 Priredbe ljudskih pesmi za moški zbor. IDSS 21. Ljubljana, Zveza kulturnih organizacij Slovenije.
Valvasor, Janez Vajkard (Johann Weichard)
[1689]1994 Slava vojvodine Kranjske. Izbrana poglavja (Glory of the duchy of Carniola. Selected chapters). Edited and translated by Mirko Rupel, 1951. Reprint, with an introduction by Bogomil Gerlanc. Ljubljana, Mladinska knjiga.
Vevoda, Darja
1997 Akademski pevski zbor in Matija Tomc (APZ /university choir/ and Matija Tomc). Undergraduate thesis, University of Ljubljana.
Wallaschek, Richard
1893 Primitive Music. An Inquiry into the Origin and Development of Music, Songs, Instruments, Dances, and Pantomimes of Savage Races. London, Longmans, Green, and Co.
Sources:
Cerkveni glasbenik [Church musician]
1878–1945; 1976–present [Periodical] Ljubljana.
Glasbenonarodopisni inštitut [Ethnomusicology Institute], Ljubljana, Slovenia
archival material – France Marolt Collection (field notebooks and transcriptions of folk songs, c.1920s–1951). OSNP Collection (transcriptions of folk songs by various collectors, 1906–c.1934).
Jagodic, Mihela
2002 Interview by author. Ljubljana, Slovenia, 29 March.
Narodna in univerzitetna knjižnica [National and University Library], Ljubljana, Slovenia
archival material – Files from the Music Section [Glasbeni oddelek]: France Marolt, Matija Tomc.Slovenec [The Slovenian]
1873–1945 [Periodical] Ljubljana.
Zbori [Choirs]
1925–1934 [Periodical] Ljubljana.