Traditiones • 33/2 • 2004

Objavil stanka, dne Fri, 31/12/2010 - 09:56.


DOI: 10.3986/Traditio2004330203        (PDF )
 
Naslov/Title
A Forgotten Tradition. An Outline of Archaic Poetry
 
Avtor/Author
Andrej Ferkolj
 
Izvleček
Članek se loteva splošne predstavitve arhaičnega pesništva. Najprej obravnava teoretični okvir, v katerem se običajno giblje njegovo raziskovanje, pri čemer ga skuša v nekaterih pogledih razmejiti od ljudskega pesništva evropskih narodov. V nadaljevanju opiše njegove splošne značilnosti, predstavi in na kratko analizira posamezne konkretne primere, nazadnje pa polemizira z vprašanjem o njegovi »literarnosti«. 

Abstract

The article is intended as a general introduction into archaic poetry. At the begining, it deals with the generally adopted theoretical framework, whereby it aims at drawing a distinction between archaic poetry and the oral poetry of the European nations. Afterwards, it describes some of the general characteristics of archaic poetry, presents and shortly analyzes some concrete examples, and finally questions the issue of its »literariness.«
 
Ključne besede
arhaično pesništvo, ljudsko pesništvo, folkloristika in literarna veda 

Keywords

Archaic poetry, folk poetry, folklore and literary studies.
 
Viri/References
Bohanec, Franček
1968 (ur.) Sredi zemlje stojim. Ljubljana, Mladinska knjiga.
1968a Spremna beseda. V: Bohanec, F. (ur.) Sredi zemlje stojim. Ljubljana, Mladinska knjiga: 61–69.
Bowra, Maurice
1962 The Primitive Song. London, Mentor book.
Day, Grove
1964 The Sky Clears. Poetry of the American Indians. Lincoln, University of Nebraska.
Dolinar, Darko
1999 Hermenevtika in literarna veda. Ljubljana, DZS.
2001 Gadamer, filozofska hermenevtika in znanosti. V: Gadamer, H.-G. 2001: 443–468.
Dudley, Edward
1972 (ur.) The Wild Man within. London, University of Pittsburgh Press.
Finnegan, Ruth
1980 Nepisana literatura. V: Ljudstva sveta 4. Ljubljana, Mladinska knjiga: 14–17.
Freuchen, Peter
1960 Peter Freuchen’s Book of the Eskimos. New York.
Gadamer, Hans-Georg
2001 Resnica in metoda. Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Labirinti).
Golež Kaučič, Marjetka
2001 Med tradicijo in inovacijo ali položaj folkloristike v sodobni znanosti. Glasnik SED 31 (1–2): 116–120.
Golob, Zvonimir
1954 (ur.) Amuleti. Beograd, Nolit.
1954a Pjesme »primitivnih« naroda. V: Golob, Z. (ur.) 1954: 5–16.
Jakobson, Roman
1966 Lingvistika i poetika. Beograd, Nolit.
Jauß, Hans Robert
1998 Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Labirinti).
Kos, Janko
1993 Lirika. Ljubljana, DZS.
1996 Očrt literarne teorije. Ljubljana, DZS.
2001 Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana, Mladinska knjiga.
Lévi-Strauss, Claude
1978 Divlja misao. Beograd, Nolit.
1994 Rasa in zgodovina & Totemizem danes. Ljubljana, Studia humanitatis.
Petković, Zoran in Mihajlo Ristić
1990 (ur.) Vakan’tanka me čuje. Pjesme i priče severnoameričkih Indijanaca. Beograd, Novo slovo.
Propp, Vladimir
1984 (1928) Morfologija pravljice. V: Skaza, Aleksander (ur.), Ruski formalisti. Ljubljana, Mladinska knjiga: 400–405.
Škerlj, Božo
1962 Ljudstva brez kovin. Ljubljana, DZS.
Šterk, Karmen
1988 O težavah z mano. Ljubljana, Študentska založba.
Telban, Borut
2001 Andaypa. Maribor, Založba Obzorja.
Terseglav, Marko
1987 Ljudsko pesništvo. Ljubljana, DZS.
Virk, Tomo
1998 Hans Robert Jauß in recepcijska estetika. V: Jauß, H. R. 1998: 531–538.
1999 Moderne metode literarne vede. Ljubljana, Filozofska fakulteta.