Traditiones • 33/2 • 2004

Objavil stanka, dne Fri, 31/12/2010 - 10:02.


DOI: 10.3986/Traditio2004330209       (PDF )
 
Naslov/Title
First Ethnomusicological Fieldwork Research in Northeastern Istria. From the Institute of Ethnomusicology Archives
 
Avtorica/Author
Maša Marty
 
Izvleček
Ljudska kultura severovzhodne Istre je vrsto let ostajala neznanka v širšem slovenskem prostoru. Splet dogodkov in okoliščin v preteklosti so pripomogli, da je ta dežela ostajala izven obzorja zanimanja raziskovalcev ali pa jim je bilo raziskovanje celo onemogočeno. Zato so tembolj pomembne prve raziskovalne skupine, ki so se v organizaciji Slovenskega etnografskega muzeja leta 1948 prvič podale v severovzhodno Istro z namenom, da raziščejo slovensko ljudsko materialno, socialno in duhovno kulturo. Leta 1949 se je skupinam pridružila tudi etnomuzikološka raziskovalna skupina, ki ji je načeloval Radoslav Hrovatin. Posneto gradivo se je žal kasneje izgubilo, ostali pa so zapiski in poročila, ki jih hranita arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU ter arhiv Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani. Pregled tega gradiva nam delno kaže repertoar ter kako so v tem času živela ljudske pesmi in glasba v tem, takrat precej neznanem zahodnem koščku dežele. 

Abstract

For a number of years, the folk culture of northeastern Istria remained relatively unknown in other parts of Slovenia. For a number of reasons and past events, some of which even prevented any fieldwork research, the region was to a large extent less interesting for researchers. In view of this, the work of the first fieldwork research teams, whose principal object was to study Slovenian material, social, and spiritual cultures of the area, was of considerable importance. The project was organized by the Slovenian Ethnographic Museum in 1948. A year later, an ethnomusicological research team, led by Radoslav Hrovatin, joined the other researchers. Even though the material recorded in the field was unfortunately lost throughout the years, fieldwork notes and reports have been preserved and are now kept at the archives of the Institute of Ethnomusicology of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, and of the Slovenian Ethnographic Museum, both in Ljubljana. A study of this material shows the partial repertory and the function of and changes in folk songs and music in this, at that time almost unknown, part of Slovenia.
 
Ključne besede
etnomuzikologija, terenske raziskave, slovenska Istra, Radoslav Hrovatin 

Keywords

Ethnomusicology, field research, slovenian Istria, Radoslav Hrovatin.
 

Keywords


Bezić, Jerko
1974 Hrvatska muzika: Narodna. V: Muzićka enciklopedija. 2. sv. (ur. K. Kovačević). Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod: 168.
Fikfak, Jurij
1988 (ur.) Jakob Volčič in njegovo delo. Pazin, Istarsko književno društvo »Juraj Dobrila«; Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.
Hacquet, Baltazar
1996 Veneti, Iliri, Slovani [prev. Abbildung und Beschreibung der südwest- und östlichen Wenden, Illyeren und Slaven, izd. 1801]. Nova Gorica, Branko.
Hrovatin, Radoslav
1949a Poročilo o terenskem delu. Ekipa Etnografskega muzeja v Dekanih v septembru in oktobru 1949 [Arhiv Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani].
1949b Terenski zapiski Dekani 1. (1949), tek. št. 24 [Arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani].
1949c Terenski zapiski Marezige 4. (1949), tek. št. 10 [Arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani].
1950 Poročilo o delu v ekipi ter Dr. Radoslav Hrovatin. Ekipa Etnografskega muzeja Marezige – Boršt v juliju 1950 [Arhiv Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani].
Kuba, Ludvik
1890 Slovanstvo ve svých zpévech. Sbornik národních a znárodnelých (významných) písní všech slovanských národů. Písné Slovinské.
Kuhač, Franjo Ksaver
1878 Južno-slovjenske narodne popievke. Zagreb.
1879 Južno-slovjenske narodne popievke. Zagreb.
Kumer, Zmaga
1983 Ljudska glasbila in godci. Ljubljana, Slovenska matica: 79–80, 89–97.
2003 Zbirka zapisov ljudskih pesmi R. Hrovatina kot člana ekip Slovenskega etnografskega muzeja v letih 1949–55. Traditiones 32 (1): 125–128.
Majar, Matija
1846 Pesmarica cerkvena, ali svete pesme, ki jih pojó ilirski Slovenci na Štajerskim, Kranjskim, Koroškim, Goriškim in Benatskim in nekatere molitvice, litanije in svet križev pot, zbral in na svet izdal Matija Majer, kaplan pri stolni cerkvi v Celovcu. V Celovcu 1846: XI–XII.
Marušič, Dario
1992 Predi, predi hči moja. Ljudske pesmi severne Istre z notnimi zapisi napevov. Koper, Lipa.
Matičetov, Milko
1948 O etnografiji in folklori zapadnih Slovencev. Slovenski etnograf 1: 9–56.
Obalovič Martelanc, Davorin
1885 Ženitovanjski običaji v tržaški okolici. Letopis Matice Slovenske: 110–116.
Pernić, Renato
1997 Meštri, svirci i kantaduri. Buzet, Reprezent.
Sancin, Pier Paolo
1990 Il libro dell’ armonica. Udine, Pizzicato.
Simikič, Alenka
1987 O raziskovanju Etnografskega muzeja iz Ljubljane v slovenski Istri v letih 1949–1950. V: Ravnik, Mojca idr. (ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije. Ljubljana, Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 15): 24–42.
Tommasini, Giacomo Filippo
1993 Zgodovinski komentarji o Istri. Ljubljana, Kres [’De’ Commentari storici-geografici della provincia dell Istria Libri otto con appendice’, A. T. 4, 1837].
Valvasor, Janez Vajkard
1969 Valvasorjevo berilo. Mladinska knjiga, Ljubljana: 216–221.
Vodušek, Valens
1970 Kaj je slovenska ljudska pesem. V: Kumer, Zmaga idr., (ur.), Slovenske ljudske pesmi 1. Ljubljana, Slovenska matica: 12–14.
2003 Etnomuzikološki članki in razprave (ur. Terseglav, Marko in Robert Vrčon). Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU (Folkloristika).