IZREDNE PUBLIKACIJE ISN

Objavil stanka, dne Tor, 10/01/2006 - 09:34.

Alpes Orientales I. Zbornik ob prvem posvetovanju vzhodnoalpskih etnologov v Ljubljani 1956. Ljubljana, 1959.
Alpes Orientales V. Zbornik ob petem posvetovanju vzhodnoalpskih etnologov v Slovenjgradcu 1967. Ljubljana, 1969.
Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana, 1980.
Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana, 2004. 

 

Monografije in zborniki Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in njegovih sodelavcev pri Založbi ZRC, ZRC SAZU (1995–2005)

Tone Cevc, ur.: Planšarske stavbe v vzhodnih Alpah / Die Sennhütten in den Ostalpen. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine / Die Bautypologie und der Schutz der Sennhütten. – 1995.

Tone Cevc (s sod. Jane Horvat, Mirana Bremšaka in Franceta Steleta): Davne sledi človeka v Kamniških Alpah. Arheološke najdbe v planinah (1995–1996). – 1997.

Tone Cevc: Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah. – 2000.

Roberto Dapit, ur.: Silvana Paletti, Rozajanski serčni romonenj / La lingua Resiana del cuore / rezijanska srčna govorica. – 2003.

Tatyana Devyatkina: Mordvinian mythology (Zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa; Supplementum 1). –  2004.

Jurij Fikfak: Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. – 1999.

Jurij Fikfak, Aleš Gačnik, Naško Križnar, Helena Ložar - Podlogar (ur.): O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in Gradiva (Opera ethnologica slovenica). –  2003.

Jurij Fikfak s sod. Franeta Adama in Detlefa Garza (ur.): Qualitative research. Different Perspectives – Emerging Trends. – 2004.

Jurij Fikfak, Jeff Bernard in Peter Grzybek (ur.): Text and reality. – 2005.

Jurij Fikfak, ur.: Gregor Krek (1840–1905). – 2006.

Jurij Fikfak in Gábor Barna (ur.): Senses and religion (Čuti in religija). – 2008.

Alojzij Pavel Florjančič in Marija Stanonik (ur.): Wilhelm Tschinkel, Kočevarska folklora v šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih / Gottscheer Volkstum in Sitte, Brauch, Märchen, Sagen, Legenden und anderen volkstümlichen Überlieferungen. –  2004.

Vesna Mia Ipavec: Murve in »kavalirji«. Svilogojstvo na Goriškem. – 2008.

Barbara Ivančič Kutin: Slovar bovškega govora. – 2007.

Naško Križnar: Vizualne raziskave v etnologiji. – 1996.

Naško Križnar, ur.: Etnološki film med tradicijo in vizijo. – 1997.

Naško Križnar, ur.: Vizualna kultura. Zbornik predavanj na Poletni šoli vizualnega v Novi Gorici 1997.  – 1999.

Monika Kropej: Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. – 1995.

Monika Kropej: Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. – 2001.

Monika Kropej, sour.: Josip Šašel. Spomini. – 2007.

Patricia Lysaght, ur.: Food and celebration. From Fasting to Feasting. - 2002.

Mojca Ravnik: Bratje, sestre, strniči, zermani. – 1996.

Mojca Ravnik: Borovo gostüvanje v Predanovcih. Elektronska izdaja. 2008.

Ingrid Slavec Gradišnik: Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije  - 2000.

Ingrid Slavec Gradišnik, ur.: Etnološki pogledi in podobe. – 2009.

Marija Stanonik: Teoretični oris slovstvene folklore. – 2001.

Marija Stanonik: Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo. – 2004.

Marija Stanonik: Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina. – 2006.

Marija Stanonik s sod.: Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas. – 2008.

Marija Stanonik: Interdisciplinarnost slovstvene folklore. – 2009.


 

Več: Založba ZRC