SPECIAL PUBLICATIONS OF THE ISE

Submitted by stanka on Thu, 15/10/2009 - 10:26.Alpes Orientales I, Ljubljana 1956. – 1959.
Alpes Orientales V, Slovenj Gradec 1967. – 1969.
Slovensko ljudsko izročilo [Slovenian folk heritage]. – 1980.
Slovenski etnološki leksikon [Slovenian ethnological Lexicon]. – 2004.
  

 


Other publications of the ISE and its members by the ZRC Publishing, SRC SASA (1995–2009)

Tone Cevc (ed.): Planšarske stavbe v vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine [Die Sennhütten in den Ostalpen. Die Bautypologie und der Schutz der Sennhütten]. – 1995.

Tone Cevc (with Jana Horvat, Miran Bremšak and France Stele): Davne sledi človeka v Kamniških Alpah. Arheološke najdbe v planinah (1995–1996) [Uralte Spuren des Menschen in den Kamniker Alpen. Archäologische Funde (1995–1996) auf den Almen]. – 1997.

Tone Cevc: Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah [Die Tongefässe der Hirten. Schüsseln aus dem Spätmittelalter und der Neuzeit von den Almen in den Kamniker Alpen (Steineralpen)]. – 2000.

Roberto Dapit (ed.): Silvana Paletti, Rozajanski serčni romonenj / La lingua Resiana del cuore / rezijanska srčna govorica. – 2003.

Tatyana Devyatkina: Mordvinian mythology (Studia mythologica Slavica – Supplementa; Supplementum 1). –  2004.

Jurij Fikfak: Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja [Images of Ethnography. Research of Folk and Folk Culture in the Second Half of the 19th Century]. – 1999.

Jurij Fikfak, Aleš Gačnik, Naško Križnar, Helena Ložar - Podlogar (eds.): O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in Gradiva [On Carnival, Masks and Masquerading] (Opera ethnologica Slovenica). –  2003.

Jurij Fikfak with Frane Adam and Detlef Garz (eds.): Qualitative research. Different Perspectives – Emerging Trends. – 2004.

Jurij Fikfak, Jeff Bernard in Peter Grzybek (eds.): Text and reality. – 2005.

Jurij Fikfak (ed.): Gregor Krek (1840-1904). Filologija in slovanstvo [Gregor Krek (1840-1904). Philology and Slavism]. (Traditiones Suppl. 35, 2). –  2006.

Jurij Fikfak in Gábor Barna (ed.): Senses and religion (Čuti in religija). – 2008.

Alojzij Pavel Florjančič in Marija Stanonik (eds.): Wilhelm Tschinkel, Kočevarska folklora v šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih [Wilhelm Tschinkel, Gottscheer Volkstum in Sitte, Brauch, Märchen, Sagen, Legenden und anderen volkstümlichen Überlieferungen]. –  2004.

Vesna Mia Ipavec: Murve in “kavalirji”. Svilogojstvo na Goriškem [Mulberries and “Cavaliers”. Silkworm Breeding in the Goriško/Gorizia Region]. – 2008.

Barbara Ivančič Kutin: Slovar bovškega govora [Dictionary of the Bovec Dialect]. – 2007.

Naško Križnar: Vizualne raziskave v etnologiji [Visual Research in Ethnology]. – 1996.

Naško Križnar (ed.): Etnološki film med tradicijo in vizijo [Ethnological Film between Tradition and Vision]. – 1997.

Naško Križnar (ed.): Vizualna kultura. Zbornik predavanj na Poletni šoli vizualnega v Novi Gorici 1997 [Visual Culture. Proceedings of the Summer School of the Visual in Nova Gorica 1997].  – 1999.

Patricia Lysaght (ed.): Food and celebration. From Fasting to Feasting. - 2002.

Monika Kropej: Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine [Folk Tale and Reality. The Reflection of Reality in Slovenian Folk Tales Based on Examples from Štrekelj’s Legacy]. – 1995.

Monika Kropej: Karel Štrekelj – Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti [Karel Štrekelj – From the Springs of Poetics]. – 2001.

Mojca Ravnik: Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v Slovenski Istri. [Brothers, Sisters, … Family and Kinship in Villages of Slovenian Istria]. – 1996.

Mojca Ravnik: Borovo gostüvanje v Predanovcih. Electronic edition. – 2008.

Ingrid Slavec Gradišnik: Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije [Ethnology in Slovenia. Between the Reefs of ‘narodopisje’ and Anthropology]. - 2000.


Marija Stanonik: Teoretični oris slovstvene folklore [Theoretical Outline of Literary Folklore]. – 2001.

Marija Stanonik: Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo  [Literary Folkloristics between Linguistics and Literary Science]. – 2004.

Marija Stanonik: Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina [Processes in Literary Folklore. Slovenian Intangible Cultural Heritage]. – 2006.

Marija Stanonik with coeds.: Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas [Gašper Križnik (1848–1904) and his time]. – 2008.

Marija Stanonik: Interdisciplinarnost slovstvene folklore [Interdisciplinarity of Literary Folklore]. – 2009.

 


More about: Založba ZRC