Mojca RAVNIK

Objavil stanka, dne Wed, 21/12/2005 - 12:52.

Mojca RAVNIK, doc. dr., znanstvena svétnicaRojena je bila 1947 v Ljubljani. Diplomirala je iz etnologije in umetnostne zgodovine na FF Univerze v Ljubljani 1970. V letih 1971 – 1983 je bila zaposlena na Oddelku za etnologijo (in kulturno antropologijo) FF, najprej kot bibliotekarka, nato kot asistentka, od 1983 – 1988 na Medobčinskem zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine v Piranu (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, enota Piran) kot etnologinja konservatorka. Od leta 1988 do upokojitve 31.12.2008 je bila zaposlena na ISN. Od 1998 – 2002 je bila njegova predstojnica. V šol. letu 2004/2005 je predavala predmet Izbrana poglavja iz etnologije družine in sorodstva v okviru podiplomskega programa Interkulturni študiji - primerjalni študij idej in kultur na Politehniki Nova Gorica in ZRC SAZU Ljubljana. Od šol. leta 2006/2007 je sonosilka predmeta Zgodovina in etnologija Istre na Fakulteti za humanistične študije na Univerzi v Kopru.
Na ISN je bila nosilka projekta Etnološka kulturna dediščina – vrednotenje in varovanje (1997 – 1999) in programov Etnološke raziskave kulture v Sloveniji in zamejstvu (1999 – 2003) in Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru (2004 – 2008). Bila je urednica zbornika Traditiones 20, 1991 in članica uredniškega odbora Slovenskega etnološkega leksikona.

 

Raziskovalna področja: etnologija mest, varstvo kulturne dediščine, družbena kultura

Izbrane objave:
1980 Družbeno življenje. V: BAŠ, Angelos (ur.), JERAŠA, Cveto (ur.). Slovensko ljudsko izročilo : pregled etnologije Slovencev. Ljubljana, Cankarjeva založba, Inštitut za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 133-144.
1981 Način življenja in izseljevanje prebivalcev Grosupljega in okolice do prve svetovne vojne = The way of life and emigration from Grosuplje and its surrounding until the first world war. V: STANONIK, Janez (ur.), Louis Adamič : simpozij, symposium, Ljubljana, 16.-18. September 1981. Ljubljana, Univerza, 41- 48.
1981 Galjevica. Partizanska knjiga, Ljubljana.
1986 HOJER, Sonja, KRIŽAN, Boris, RAVNIK, Mojca, TOMŠIČ, Daniela, Strunjan - naravna in kulturna dediščina. Varstvo spomenikov 28, 61-87.
1988 Vprašanja o istrskem stavbarstvu. Traditiones 17, 121-134.
1993 KRIŽNAR, Naško, Istrski kruh. Ljubljana, Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Koper, Televizija Koper, p 1992. 1 video DVD (20 min), barve, zvok. (strokovno vodstvo)
1996 Bratje, sestre, strniči, zermani : družina in sorodstvo v vaseh v Slovenski Istri. Ljubljana, ZRC, Koper, Lipa.
2003
Družina in selitveni pojavi v Nadiških dolinah v Beneški Sloveniji. Traditiones 32, 1, 29-55.
2003 Socialni antropolog Robert Gary Minnich o identiteti na avstrijsko-italijansko-slovenski tromeji. Traditiones 32, 2, 261-268.
2004 [Gesla - 275 enot]. V: BAŠ, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga.
2004 Sv. Štefan v Zanigradu, praznik sorodstva, vasi in soseske. Traditiones 33, 1, 97 – 115.
2005 Sv. Štefan v Zanigradu ob desetletnici žegnanja konj : popravki in dopolnitve. Traditiones 34, 2, 255-259.
2005 Voda v etnološki dediščini Bržanije = Water in the ethnological heritage of Bržanija. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 385-404.
2006 Vstop v Evropsko unijo v dolini Idrije. Traditiones 35, 1, 167-182.
2006 MUNDA HIRNÖK, Katalin (ur.), RAVNIK, Mojca (ur.). Slovenci na Hrvaškem : dediščina in sedanjost : [zbornik referatov s posveta "Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem"], (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 39). Ljubljana, Slovensko etnološko društvo.
2007 Is Slovene identity along the Gulf of Trieste possibly disturbing? : some thoughts on Pamela Ballinger's article "Lines in the water, peoples on the map, maritime museums and the representation of cultural boundaires in the upper Adriaric" (Narodna umjetnost, Croatian journal of ethnology and folklore research, 43/1, 2006, pp. 15-39). Narodna umjetnost 44, 1, 153-162.
2008 Pustne šege v Benečiji v kontekstu selitvenih gibanj in položaja slovenskega narečja. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Čar izročila : zapuščina Nika Kureta (1906-1995), (Opera ethnologica Slovenica). Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 281-301.
2008 Borovo gostüvanje v Predanovcih. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Tel.: +386 (0)1 4706 281
Faks: +386 (0)1 4257 752
E-pošta: MojcaRa@zrc-sazu.si

SICRIS